154-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.09.2019 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (361.28 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Годишна сметка за 2018 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје во 2018 година, со Извештај од независен ревизор и со Предлог-одлуки
2 Информација за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот пазарен инспекторат, со Предлог-одлука
3 Информација за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Штип, со Предлог-одлука
4 Информација со Предлог-програма за пренамена на средства во Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година
5 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за организацијата и користењето на воздушниот простор
6 Предлог-одлука за начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација, начинот на наплатата и ослободување од плаќање на надоместокот како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација
7 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Босилово
8 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
9 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи
10 Информација во врска со одржаната 15-та редовна седница на Националниот совет за ИКТ и сајбер безбедност
11 Информација за 163-та Седница на Одборот на директори на Претпријатието на Нафтовод Солун - Скопје - Вардакс АД Закажана на 17.09.2019 година
12 Информација за потребата за определување на државен пат - регионален пат Р1109, делница: Гевгелија (врска со А!)- Богданци (обиколница Богданци) - Фурка (врска со Р1105), по барање на Јавното претпријатие за државните патишта, а врз основа на одлука на општина Богданци за прекатегоризација на дел од транзитен пат низ населено место во општинска улица
13 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари-моторни возила на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, со Предлог-одлука
14 Информација за давање согласност за одвојување на системот за наводнување „Кратово“ од Фаза 2 - Наводнување од Проектот ХС Злетовица
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објект со намена А4-времено сместување (викенд куќа) КО Другово, општина Кичево, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kV надземен вод од ДВ 10 kV Разловци до ТС 10/0,4 kV Пумпи КО Вирче, општина Делчево, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стовариштa Кo Глуво Бразда, oпштина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
18 Информација со Нацрт Стратегијата за одбрана на Република Северна Македонија
19 Информација за подготовка на шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско - финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 2 октомври 2019 година во Брисел
20 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Албанија за 2018 година од Акциската програма за преку-гранична соработка Република Северна Македонија - Република Албанија за годините 2018-2020 - CRIS 2018/041-370, во рамки на ИПА 2
21 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија
22 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „с.Лабуништа”, општина Струга
23 Предлог-одлука за именување Реџеп Демири за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен
24 Предлог-одлукa за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан
25 Предлог-одлукa за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје
27 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за користење на право на првенствено купување на недвижен имот кој е во сопственост на Република Северна Македонија со ИЛ бр.4280 за КО Илинден на КП 932
28 Понуда од нотар Татјана Адемоска Конеска - Прилеп, за продажба на недвижен имот со имотен лист бр. ИЛ 100424 за КО Кривогаштани на КП бр.7437/1 и КП бр.7437/2 м.в Село
29 Известување од Извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување доставено под И.бр.653/18
30 Кадровски прашања /154/
31 Прашања и предлози /154/
32 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми за период од 4-06 месец 2019 година
33 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот април-јуни 2019 година
34 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари - јуни 2019 година
35 Извештај за работа на директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период јануари- јуни 2019 година
36 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за втор квартал за 2019 година
37 Годишен извештај за спречување на неправилности и сомнежи за измами согласно Уредбата за постапката за спречување на неправилности, начинот на меѓусебна соработка, формата, содржината, роковите и начинот за известување на неправилностите во текот на 2018 година
38 Информација во врска со поднесените барања за повлекување на барањата на Друштвото за трговија и услуги Калтун Енержи ДОО Скопје и ТХОР Импекс ДООЕЛ Скопје
39 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2019 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ - Охрид на ТАВ Македонија
40 Информација за активностите во насока на имплементација на клучните мерки под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
41 Предлог-закон за класифицирани информации
42 Информација во врска со потребата од пристапување на Република Северна Македонија кон Конвенцијата за намалување на бездржавјанство на Обединетите Нации од 1961 година
43 Информација за постапката пред ЕСЧП против РСМ иницирана од страна на правното лице со седиште во Полска НДИ С.А., А.бр. 6035/17 и можноста за спогодбено решавање на предметот пред ЕСЧП
44 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар