174-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
28.12.2019 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Информација за формирање на меѓудржавен Комитет за управување со сливот на Охридското Езеро помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
1 Предлог-закон за надворешни работи
2 Информација за дообезбедување на средства за изградба на 6 пливачки базени
3 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за занаетчиство
4 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност
5 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење н градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Прилеп
6 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Прилеп
7 Предлог на Закон за ратификација на Северноатланскиот договор
8 Барање за финансирање на изградба на училишна спортска сала во ПОУ Димитар Поп Георгиев Беровски-Хром
9 Годишен извештај за реализација на Годишната програма за стопанисување со пасишта за 2017 година
10 Годишен извештај за реализација на Годишната програма за стопанисување со пасишта-та за 2018 година
11 Информација за состојбата и тековни и идни активности во ДПППН 11 Октомври-Еурокомпозит АД Прилеп
12 Информација со барање на насоки за постапување со финансиските средства обезбедени по пат на продажба на деловен простор во државна сопственост, спроведена од Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост
13 Информација за добивање согласност на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, со предлог одлуки
14 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори со состојба на активностите преземени до крај на 2019 година
15 Информација во врска со спроведувањето на препораките на Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби содржани во Годишниот извештај на Народниот правобранител за 2018 година, од страна на органите на државната управа опфатени во истиот
16 Барање за прием во државјанство, согласно член 11 од Законот за државјанство на РСМ Хадхум Абдулсалам Али Даби
17 Барање за прием во државјанство, согласно член 11 од Законот за државјанство на РСМ ЏУД АМИР САЛИМ АМИР
18 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство во врска со потребата за потпишување на Варијација на договорот за Изведба на Клиничка Болница Штип
19 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка
20 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, по скратена постапка
21 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје за период од 01.07.2018 до 30.09.2018 година
22 Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
23 Барање на исплаќање на инвестиција за изграден деловен објект на КП бр. 6408 во КО Струмица за потребите на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ Штип (Друштво за трговија, производство и услуги Агроефодија увоз-извоз ДООЕЛ Струмица)
24 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден
25 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден
26 Информацијата за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден
27 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден
28 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид
29 Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две фотонапонски електроцентрали
30 Барање за донесување на одлука за отстапување на 590.000 литри килограми мазут М-1 од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
31 Предлог-одлуки за давање согласност на решениjата за отстапување на одземени предмети (вкупно 8 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлука за престанок на важење на одлуката за давање согласност
32 Барање за произнесување / согласност за заклучување на стечајна постапка спрема стечајниот должник АД ЕМО Охрид, со дополнителна Информација
33 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост
34 Предлог Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства
35 Информација со предлог мерки за подобрување на деловното окружување согласно извештајот „Doing Business 2020“ на Светска банка
36 Информацијата за начин на измирување на остатокот на долг на општините кон Министерството за финансии по основ на користени кредити склучени помеѓу Република Македонија и Европска банка за обнова и развој и Поддоговорот за кредит (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 27.12.2000 година врз основа на Договорот за заем (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 22.09.2000 година и Амандманот бр.1 кон Договорот за заем (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 07.12.2004 година
37 Информација за доставено барање за регулирање на доспеани неизмирени обврски со воспоставување на нови кредитни услови од страна на 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп по основ на одобрени позајмици од Буџетот на Република Македонија за 2013 година
38 Информација за Проект за поврзување на локални патишта финансиран со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за Проектот за поврзување на локални патишта со ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА за алоцирање на финансиски средства по општини
39 Предлог-одлука за определување на услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и предлог текст на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2020-2022 година
40 Информација за дополнување на Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ со ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
41 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба
42 Информација во врска со реализација на инфраструктурни проекти финансирани од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Марена, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Бардовци, општина Карпош, со Предлог-одлука
45 Информација во врска со Акциското фише - Локална и регионална конкурентност во областа на туризмот ИПА 2, 2014 година (период на спроведување 2015 - 2020 година)
46 Информација за спроведување на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на спроведување, број 09-8508/1 од 20.12.2017 година
47 Предлог-Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Уставниот суд на Република Северна Македонија
48 Предлог-Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XIII”, во Сојузна Република Германија
49 Информација со предлог за разгледување и одобрување на формирање на Интер-ресорска работна група за подготвување на Национална програма / план за реинтеграција, расоцијализација и рехаболитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца)
50 Информација за исполнетост на условите на Друштво за трговија и услуги СОЛИДИС ХЕРБАЛ ДООЕЛ Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
51 Информација за инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми што се во социјален ризик
52 Информација за назначување на претставник на Република Северна Македонија во Заедничкиот Комитет за сукцесија на движен и недвижен имот од Анексот А на Спогодбата за прашањата за сукцесија, со Предлог-решение
53 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Центар
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Кочани
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар (45-9998/1)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (45-10014/1)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (45-10140/1)
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар (45-10118/1)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Велес
61 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи, по скратена постапка
62 Понуда од Нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.96617 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 1,КП бр.8692 дел 2 викано место/улица 171 и Имотен лист бр.8282 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 11 викано место/улица 171
63 Понуда од Нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8079 за КО Ресен на КП бр.3981 дел 2 викано место/улица Наум Василевски и Имотен лист бр.8053 за КО Ресен на КП бр.3981 дел 1 ул Наум Василевски
64 Понуда од нотар Станка Горичин од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1645 за КО Охрид 4 на КП бр.1594, м.в. Трново
65 Понуда од Нотар Нита Џафери-Исени од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист брр.101711/ за КО Тетово 1 на КП бр.2990 викано место/Улица ЈНА и Имотен лист бр.101712 за КО Тетово 1 на КП бр.2990 викано место/Улица ЈНА бр.122
66 Известување од извршител Снежана Андреевска за налог за извршување врз недвижност, доставен под И бр.1160/18
67 Кадровски прашања (174)
68 Прашања и предлози (174)
69 Информација во врска со реализација на активностите (постапување по исходите) кои произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година
70 Извештај за работа на Инспекциски совет и Иформација за работа на инспекциските служби за трет квартал за 2019 година
71 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година
72 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје за период од 01.04.2018 до 30.06.2018 година
73 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта-Скопје за период од 01.10.2018 до 31.12.2018
74 Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
75 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г1-тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, КО Горна Враштица, КО Долна Враштица, КО Брест, општина Радовиш и oпштина Штип, со Предлог-одлука
76 Информација за потребата од донесување на Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
77 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во ЖСРМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ
78 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец НОЕМВРИ 2019 година
79 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КРУШЕВО ВЕЕД ИНТ ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.
80 Информација за исполнетост на условите на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРСТ МЕДИКАЛ КАНАБИС ДООЕЛ Битола за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.
81 Инфoрмација во врска со Одлуката за продажба на недвижни ствари - деловен простор со непосредна спогодба бр.02-13138/2 од 27.12.2019 година
82 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изградба на Детска градинка во Општина Гостивар
83 Стратегија за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година
84 Информација за преземање на активности за објавување на оглас за давање во закуп на недвижни ствари за извршување на угостителски услуги во Бифињата во Министерствата и органите на државната управа, со Предлог-одлука
85 Информација за промена на динамика на обврските од склучен договор за повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Босилово
86 Информација за Ревидирана програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2022
87 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за доградба на детска градинка Детелинка во Општина Ѓорче Петров
88 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција
89 Предлог на закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица, по скратена постапка
90 Предлог закон за измени и дополнувања
на Законот за извршување - по скратена постапка
91 Предлог-закон за јавниот интерес во културата
92 Информација за овластување за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација и Мастеркард Јуроп СА (Mastercard Europe SA) за воспоставување услуга за дигитална идентификација во Република Северна Македонија
93 Предлог уредба за изменување и дополнување на уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија
94 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изградба на детска градинка во село Ангелци, Општина Василево
95 Предлог Одлука за висината и начинот на дополнително усогласување на пензиите
96 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2019 година
97 Предлог-закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство
98 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Чаир, Скопје
99 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2020 година
100 УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА
101 Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година
102 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ НА ПЛАТЕНАТА АКЦИЗА НА МИНЕРАЛНИ МАСЛА
103 Информација со Акциски план за спроведување на препораките содржани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година во Министерството за информатичко општество и администрација-сметка на основен буџет(637)
104 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Могила
105 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година
106 Предлог Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
107 Информација за потребата од давање овластување за склучување на нов Колективен договор за култура
108 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изградба на Детска градинка во Општина Сопиште
109 Информација за задолжување на Општина Пробиштип кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
110 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување
111 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Лозово
112 Предлог Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
113 Годишен извештај за работењето на НКТ за недискриминација
114 Предлог на закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на јавните претпријатија, по скратена постапка
115 Информација за потпишување Протокол на Деветтата седница на Меѓувладината руско-македонска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка
116 Информација за начинот на функционирање на порталот "Портал - пресуди од даночни и царински спорови„ со статистички податоци за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
117 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за доградба на Детска градинка “Детска радост” - Клон 2 во Струмица
118 Барање за склучување на Анекс кон Договор ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖРСМ Транспорт АД - Скопје и АД МЕПСО - Скопје
119 ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШЕНАТА МЕЃУНАРОДНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
120 Информација - Годишен извештај за работата на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување за 2019 година и Предлог Стратегија за заштита на деца од сите форми на насилство 2020-2025 со Акциски план за 2020-2022 година
121 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на РСМ за 2020 година, со Предлог-одлука