20-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (408.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Извештај за работењето на ЈП МЖ Инфраструктура за период I-III 2017 година
2  Тримесечен извештај за работењето на Македонски железници – Транспорт А.Д. – Скопје за период 01.10. – 31.12. 2016 година
3  Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец МАЈ 2017 година
4  Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец Јуни 2017 година
5  Барање за донесување одлука за доделување финансиска помош на МЖ Транспорт А.Д. - Скопје за подобрување на финансиската состојба
6

 Информација за месец АПРИЛ, 2017 год. за реализација на проектите:

- „Бесплатен викенд за млади лица до 27 години за превоз во железнички сообраќај“

- „50% попуст за ученици и студенти“

- „Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај“

- „Средношколска среда“

- „Бесплатен викенд за стари лица во железнички патнички сообраќај“

7

 Информација за месец MAJ, 2017 год. за реализација на проектите:

- „Бесплатен викенд за млади лица до 27 години за превоз во железнички сообраќај“

- „50% попуст за ученици и студенти“

- „Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај“

- „Средношколска среда“

- „Бесплатен викенд за стари лица во железнички патнички сообраќај“

8  Информација за вкупниот одземен конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот за месец април 2017 година
9  Извештај за завршени преговори за потпишување на Протокол меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за начинот на изработката на урбанистичко-планска и соодветна техничка документација, поделба на режиските трошоци и трошоците за одржување на заедничкиот објект, како и за начинот на вршењето на граничната контрола на Заедничкиот граничен премин меѓу Република Македонија и Република Косово наменет за меѓународен патен сообраќај "Белановце-Станчиќ", со усогласен текст на Протоколот на македонски и англиски јазик
10  Предлог - закон за употреба на јазиците
11  Кадровски прашања /20/
12  Прашања и предлози /20/
13  Информација со Предлог Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година
14  Решение за именување членови, заменици-членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам