33-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.04.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (416.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештаи за 31.03.2020 и 1.04.2020 година - сумарен
1 Записник од Шеснаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1 април 2020 година
2 Записник од Седумнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 април 2020 година
3 Информација за донесување одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Центарот за управување со кризи, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлуки за давање согласност на решенија за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична и прекршочна постапка
5 Годишна сметка за 2019 година и Годишен извештај за работењето за 2019 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
6 Информација за дообезбедување на средства за реализација на Проектот за адаптација на куглана во спортска сала „Боро Чурлески“ во Општина Битола
7 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
8 Информација со Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба
9 Информација со Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба
10 Информација со Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за гробишта и погребални услуги за време на вонредна состојба
11 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени за водни услуги за време на вонредна состојба
12 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година
13 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
14 Информација со предлог мерки за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со Коронавирус COVID-19
15 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
16 Предлог-уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства
17 Предлог-уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите
18 Предлог-уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите односи
19 Информација за завршна реализација на ветинг процедурата за персоналот од Министерството за одбрана упатен во Мисијата на Република Северна Македонија во НАТО, Брисел, Кралство Белгија
20 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба
21 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба
22 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба
23 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба
24 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба
25 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба
26 Предлог-уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба
27 Прашања и предлози /33/
28 Предлог-уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на финансиска помош за месеците април и мај 2020 година
29 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Синадиновска против Северна Македонија, А.бр.27881/06