34-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.04.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (389.41 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за 3.04.2020 година - сумарен
1 Записник од Осумнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 април 2020 година
2 Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2020 година, бр.01-869/1 од 03.04.2020 година, со Предлог-одлука
3 Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2019 година
4 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба
7 Предлог-уредба со законска сила за интервентна набавка на респираторни машини за време на вонредна состојба
8 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
9 Информација со Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба
10 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на пченица и наполица и брашно од пченица и наполица
11 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
12 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба
13 Предлог-уредба со законска сила за постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба
14 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба
15 Предлог-уредба со законска сила за обезбедување на дополнителни средства во износ од 14.500,00 денари (нето минимална плата) за самостојните уметници за време на вонредна состојба
16 Прашања и предлози /34/
17 Информацијата за потребата од испраќање Писмо за намери до Меѓународниот монетарен фонд за користење на финансиска поддршка од Инструментот за брзо финансирање (Rapid Financing Instrument)