45-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.04.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (627.27 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 9, 10, 13, 14 и 15 април 2020 година
1 Записник од Триесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 21 април 2020 година, со Предлог - одлуки
2 Записник од Триесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 април 2020 година
3 Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за трговија за време на вонредна состојба
4 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за поштенските услуги за време на вонредна состојба
5 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба
6 Информација за намалување на наградниот фонд на наградната игра „Мој ДДВ #МојаНаграда“ и уплатата на средствата во Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19, со Предлог - одлука и Предлог - договор
7 Информација за потпишување на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2020 година
8 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа
9 Предлог – уредба со законска сила за носење лична заштита заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба
10 Предлог – уредба со законска сила за задолжителна самоизолација при тестирање за присуство на Коронавирус COVID-19
11 Предлог - одлука за давање на трајно користење, недвижни ствари на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
12 Информација за преземените активности во врска со микрочипирање (идентификација) на животните и бездомните кучиња
13 Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2019 година, со Предлог - одлука
14 Предлог - одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Струга и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за трговија и услуги БУИЛДИНГ БРИЦК ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
15 Предлог - одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Крива Паланка
16 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија У-75/19 (КО Ѓорче Петров)
17 Предлог - одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Извиднички одред ,,Гоце Делчев’’ Свети Николе (алат и опрема)
18 Предлог - одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Радиоаматерска Асоцијација на Северна Македонија (аудио опрема)
19 Информација за понатамошно прифаќање или неприфаќање на ревидираните правила за потекло на ПЕМ конвенцијата за потекло на стоки
20 Информација за статус на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по должина на Пан Европскиот Коридор 10, вклучително и кракот 10 д, согласно најдобрите практики на ЕУ – Лот 4, железничка станица Гевгелија”
21 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони
22 Информација во врска со реализација на проектот „Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во градот Скопје“
23 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Градиште, МХЕЦ Дворце на концесионерот БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје
24 Информација во врска со реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91 на концесионерот Гравис Хидро ДОО Гостивар од аспект на заштитата на подрачјето на Шар Планина
25 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Ромева против Северна Македонија, А.бр.32141/10, со Предлог - одлука
26 Информација за одржан 8-ми Работен состанок за социјална интеграција на Ромите во Република Северна Македонија на 19 септември 2019 во Скопје, со Акциски план за следење на реализација на заклучоците
27 Годишен извештај за работењето на Оперативно-техничката агенција за 2019 година
28 Решение У.бр.94/2019 од 20.02.2020 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 18 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018).
29 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.37/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 65 ставовите 2 и 3 во делот „Законот за прекршоците“, член 66-а став 1 во делот „Прекршочна комисија“ од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр, 62/2004,89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013, 27/2014, 116/2015, 192/2015, 53/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020).
30 Иницијатива поднесена од Борко Симоски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.31/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011,142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 57/2017 67/2017 125/2017 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019, 98/2019 и 42/2020).
31 Иницијатива поднесена од Снежана Геровска Попчевска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.25/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судски совет („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2018 .
32 Иницијатива поднесена од Томе Тодоровски, адвокат од Свети Николе, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.36/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за јавното обвинителство број 08-1411/1 од 16.02.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија бр.42/2020“) и Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020).
33 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под број 33/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 во делот „управните и стручните“ од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018).
34 Прашања и предлози /45/
35 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на АД Медиумска информативна агенција- Скопје во државна сопственост
36 Извештај за финансиско работење на ЈП Стрежево Битола, за IV-то тромесечие
37 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за март 2020 година
38 Информација за текот и прогресот на активностите во реализацијата на Акцискиот план за зголемување на приходите на Република Северна Македонија
39 Известување од Институтот за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија за извршени мерки во врска со состојбите и извршените препораки на Државниот завод за ревизија
40 Годишен извештај за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор и за спроведување на Националната стратегија за борба против измама и заштитата на финансиските интереси на ЕУ во 2019 година
41 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 01 Јануари до 31 Декември 2019 година
42 Извештај за активностите на Координативното тело за надзор на пазарот за 2019 година и на надлежните органи за надзор на пазарот
43 Извештај за реализација на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година
44 Информација во врска со Главните индикатори за успешност на работењето (KPI) за 2019 година за аеродромите во Скопје и Охрид
45 Информација за работата на Националното координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и Интеграција на Ромите 2020 (за период октомври 2019 - февруари 2020)
46 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014-2020 во Министерство за труд и социјална политика (за период декември 2019-февруари 2020)