58-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.05.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (4.26 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Шеесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 27 мај 2020 година
2 Записник од Шеесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 28 мај 2020 година
3 Записник од Шеесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 29 мај 2020 година
4 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба
5 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба
6 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка
7 Предлог - уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Европската Унија преку инструментот Mакро–финансиска поддршка за справување со последиците предизвикани од Ковид-19 пандемијата за време на вонредна состојба
8 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој во услови на вонредна состојба
9 Предлог - уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
10 Предлог - одлука за начинот на исплата на средтва од сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID - 19
11 Предлог - решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции
12 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на закон за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба
13 Предлог - одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
14 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
15 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствено осигурување за време на вонредна состојба
16 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени за време на вонредна состојба
17 Информација за донесување на протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта
18 Информација за донесување на протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за време на запишувањето на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година
19 Информација за донесување на протокол за постапување на Математичко-информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на учениците во учебната 2020/2021 година
20 Информација за донесување на протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во состав при изведување на испитите
21 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с.Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров, Скопје
22 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Бероски“ нас.Хром Општина Ѓорче Петров, Скопје
23 Оперативен план за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по укинување на вонредната состојба
24 Информација за исплата на парични права од социјална заштита за мај 2020 година
25 Информација за користење на средствата од наменската донациска сметка на Министерството за здравство наменета за справување со Коронавирусот COVID-19
26 Решение У.бр.56/2020 од 12 мај 2020 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредна состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства („Службен весник на РСМ“ бр.84/2020 и 89/2020)
27 Кадровски прашања /58
28 Прашања и предлози /58
29 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услуги за време на вонредната состојба
30 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Гевгелија
31 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од COVID-19
32 Предлог Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130