63-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.06.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (480.48 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Седумдесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 9 јуни 2020 година
2 Информација за текот на реализација на Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 и дополнување и измена на барањата кои ги исполнуваат критериумите од истиот
3 Повторна Информација за решавање на проблем околу несоодветно одгледување, чување и движење на крупен добиток на територија на Крива Паланка
4 Барање согласност од Друштво за производство на производи за посебна намена 11 Октомври - ЕУРОКОМПОЗИТ АД за пролонгирање на рокот за отплата на позајмицата кон АД МЕПСО
5 Предлог - одлука за давање на позајмица на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - П.О. Скопје
6 Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти од областа на индустријата во пост КОВИД 19 периодот
7 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за угостителска дејност за време на вонредна состојба
8 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредба со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба
9 Предлог - уредба за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба
10 Годишна сметка, финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето во периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија, со Извештај на независен ревизор и предлог - одлуки
11 Информација за можна финансиска поддршка од ЕБОР (Европската Банка за обнова и развој) за проекти на АД ЕСМ-Скопје од обновливи извори на енергија
12 Информација за давање на согласност на Правилникот за посебни барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии, со Предлог - одлука
13 Предлог - уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година
14 Предлог – програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година
15 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
16 Предлог - програма за изменување на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година
17 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “с.Отошница“ општина Ранковце, “Градиште“ општина Штип, “Голем Врв“ општина Демир Хисар и “Малка“ с.Мали Влај општина Струга, со предлог – решенија
18 Информација за изградба на пруга Куманово - Бељаковце, за период до 31.03.2020 година
19 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница ,,8 - ми Септември” – Скопје
20 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје
21 Понуда од нотар Весна Масловариќ - Костовска од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.102531 за КО Тетово 1 на КП бр. 238 дел 2 викано место / улица И.Р.Лола бр.204 и Имотен лист бр. 102615 за КО Тетово 1 на КП бр.238 дел 2 викано место / улица И.Р. Лола бр.204
22 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.31382 за Ко Кисела Вода 1 на КП бр.2450, КП бр.2451, КП бр.2452, КП бр.2453, КП бр. 2469 викано место/улица Кавалска и КП бр.2449 викано место/улица М.Мијалковиќ
23 Прашања и предлози /63/
24 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
25 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на институционалните капацитети на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите, за период од 2016- до 30 октомври 2019 година
26 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јануари-март 2020 година
27 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2019 година
28 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2019 година
29 Информација за прогрес на активностите во процесот на изработка на Стратегијата за паметна специјализација (С3) (за период октомври 2019 – мај 2020 година), со Рамка за процесот на развивање Стратегија за паметна специјализација
30 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло Скопје за 2017 година
31 Информација со Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба
32 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
33 Информација за активностите на ЕУ за справување со дезинформациите и ширењето на лажни вести вклучително и поврзани со пандемијата на КОВИД-19
34 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Ресен
35 Информација за потреба од дисконт на фактури и отпис на долг од страна на РВ "Студенчица" Другово, кон ЈП Комуналец Кичево
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130