65-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.06.2020 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (463.24 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  
1 Записник од Седумдесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 11 јуни 2020 година
2 Записник од Седумдесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 12 јуни 2020 година
3 Предлог – уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерка за спроведување со COVID-19 кризата, насочени кон младите за време на траење на вонредна состојба
4 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на oпштина Ресен
5 Предлог - уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба
6 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19 за време на вонредна состојба
7  Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба
8 Предлог - одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за живо јагне
9 Предлог - одлука за намалување на увозната давачка – царинската стапка на патенти за автонавлаки
10 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
11 Информација за спроведување на јавни набавки согласно Годишниот план за јавни набавки за 2020 година и тоа: набавка на дигитални сертификати, набавка на услуги од авторска агенција и набавка на канцелариски материјал за потребите на Министерството за транспорт и врски за период од 1 (една) година
12 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба
13 Предлог – одлука за воспоставување и престој на Командата на Бригадата на Југоисточна Европа-СЕЕБРИГ (South East Europe Brigade – SEEBRIG)
14 Предлог – одлука за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, во врска со извршување на должности во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа- СЕЕБРИГ (South East Europe Brigade – SEEBRIG)
15 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба
16 Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
17 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба
18 Информација за реализација на феријалната практика за учениците во средното стручно образование во учебната 2019/2020 година
19 Информација за одложена имплементација на наставните планови и програми за I (прва) година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за средното стручно тригодишно образование од учебната 2021-2022 година
20 Информација за измена на оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2020 година
21 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАННАБИНОИДС ДОО увоз-извоз Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
22 Прашања и предлози /65/
23 Информацијата за неискористени финансиски средства во Посебниот фонд со Предлог Одлука за користење на неискористените средства од подсметката на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (Посебен фонд) за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица
24 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба
25 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба
26 Предлог - одлуки за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово
27 Информација за можноста за барање за упатување на предметот Стрезовски и други против Северна Македонија, А.бр.14460/16 и 7 други, пресуда на Европскиот суд за човекови права од 27 февруари 2020, до Големиот судски совет на ЕСЧП
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130