116-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.10.2021 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (502.43 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Барање од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија за патните и дневните расходи (420) и другите тековни расходи (426) за полициските службеници кои го обезбедуваат Претседателот на Републиката во земјата, да не се исплаќаат од Буџетот на Претседателот на Република Северна Македонија
2 Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен надоместок (5G), со Предлог - одлука
3 Информација во врска со Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври – Еурокомпозит АД Прилеп
4 Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година
5 Предлог на Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, по скратена постапка
6 Прашања и предлози (116)
7 Извештај за завршени преговори за склучување на Технички аранжман помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Врховната Команда на сојузничките сили за Европа за воздушно патролирање над Република Северна Македонија
8 Нова формула за финансирање за основно образование и нова формула за финансирање на средно образование