89-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.07.2021 - 09:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (498.18 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Основен проект за изградба на мост на р.Драгор на ул.Довлеџик, општина Битола
2 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Комунална инфраструктура, Општина Брвеница
3 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба на систем за водоснабдување на село Дукатино и село Требичино, општина Василево
4 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект за линиска инфраструктурна градба за изградба на канализациони линии, општина Вевчани
5 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Комунална инфраструктура, Општина Врапчиште
6 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на дом во Прдејци, општина Гевгелија
7 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Примарна и секундарна канализација во с.Орман, Општина Ѓорче Петров
8 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба на улица бр 1 во с. Кочилари, Општина Градско
9 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на локален пат во с. Отишан, општина Дебар
10 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на Фекална канализација во с. Лешани со пречистителна станица во с. Грко Поле (прва фаза од градба), општина Дебрца
11 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Изградба на улица во с.Сопотница, втора улица, Општина Демир Хисар
12 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Градба на локален пат за Н.М. Костинци - Н.М. Долгаец - Н.М. Маргари, општина Долнени
13 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба на фекална канализациона мрежа во локалитет “Јака” во н.м Марино, Општина Илинден
14 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба на колектор с.Жилче – с. Шемшово, Општина Јегуновце
15 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на локален пат до с. Дреново, општина Кавадарци
16 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Фекална канализација за дел од с.Конче, Општина Конче
17 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен систем на град Кочани, Општина Кочани
18 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Реконструкција на локален пат во с.Конопница м.в.Чивлк, општина Крива Паланка
19 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за с. Обршани, општина Кривогаштани
20 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Примарна водоводна мрежа во с. Каратманово, општина Лозово
21 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Водоснабдување за село Скудриње, општина Маврово и Ростуше
22 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Водоснабдување на викенд населба Здуње, општина Македонски Брод
23 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реконструкција на улица и краци во н.м. Лисичани, Општина Пласница
24 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба и реконструкција на улица “Јурија” и нејзини краци, Општина Пласница.
25 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Изградба и реконструкција на улици (ПР38, СРЗПР36, ПР5ПР6, ПР5ПР3, ПР1ПР2, ПР9, ПР8, ПР3 ПР4ПР16), Општина Пласница
26 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект за водоснабдување на манастирскиот комплекс Трескавец, општина Прилеп
27 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Водоснабдување на с. Дренак, доводен цевковод, општина Пробиштип
28 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Локален пат Радовиш – пристап до градски водовод Радовиш
29 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Реадаптација на два објекти во клубови за пензионери, општина Ранковце
30 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на фекална канализација за с. Пеширово, општина Свети Николе
31 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот – Комунална инфраструктура во Општина Студеничани
32 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Комунална инфраструктура, Општина Центар Жупа
33 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на фекална канализација во с.Уларци, општина Чешиново-Облешево
34 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Комунална инфраструктура, Општина Чучер Сандево
35 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Инвестиција во подобрување на Терминал на Аеродром Скопје и Инвестиција во модернизација и проширување на Терминал на Аеродром Охрид, од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје