34-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.10.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (427.44 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1
Информација за активностите на работната група за утврдување на текстот на Предлог-законот за посредување во промет со недвижности (Управата за имотно-правни работи) 
2
Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2016 година и Ревизорски извештај, со предлог-одлуки 
3
Информација за постапување по забелешките наведени во Извештајот на независениот ревизор за 2016 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о. - Скопје 
4
Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука 
5
Информација за предлог на пренамена на средства од Проектот за национални патишта, II фаза / изградба на патните правци Охрид - Пештани и Требеништа - Струга 
6
Информација за времено давање на патничко моторно возило на користење без надомест на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во РМ, со Предлог-одлука
7
Информација за сервисирање на долгот за вода и репрограмирање на долгот за вода на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје 
8
Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 2016 година 
9
Информација за продажбата на акциите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јули до 30-ти септември 2017 година. 
10
Информација во врска со проект - играна серија „Македонија“ 
11
Информација за вкупен одземен конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот за период за месец јули 2017 
12
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Апелационен суд Скопје 
13
Информација за задолжување на Општина Липково кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со предлог-oдлука за задолжување на Општина Липково со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје 
14
Информација за задолжување на Општина Могила кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина Могила со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје 
15
Информација за задолжување на Општина Новаци кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина Новаци со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје 
16
Информација за потреба од доставување на апликации за обезбедување на техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за проектите: „Изработка на проектна документација и имплементација на Интелигентен транспортен систем на патиштата“ и „Подготовка на проектна документација на ниво на основен проект за поставување на заштитна ограда и сигнализација на патниот Kоридор 10“ 
17
Информација во врска со постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Славеј“ општина Прилеп и општина Кривогаштани, со Предлог-одлука 
18
Информација за одржан тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, што се одржа на 25.04.2017 година во Брисел 
19
Извештај за учество на припадник на Армијата на Република Македонија во мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан 
20
Извештај за учество на штабни стрешини на Армијата на Република Македонија во Командата за обука, советување и асистенција - Главен град (КОСА – ГГ) во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан, ротација декември 2016 - јуни 2017 година 
21
Информација во врска со напредокот и проширувањето на Системот за микроучење (Microlearning) во останатите општини во Република Македонија 
22
Информација за листа на документи кои што министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб-страни 
23
Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година 
24
Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година 
25
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за остварување на право на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата (Генереален секретаријат на Владата) 
26
Предлог-одлука за престанок на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија-Скопје и Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци и нивните потомци од Егејскиот дел на Македонија „Т'га за југ“ Скопје 
27
Предлог за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-одлука 
28
Предлог за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-решение 
29
Предлог-одлука за отповикување на г-ѓа Зеррин Абаз, Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул 
30
Предлог-одлука за отповикување и завршување на мандатот на г-ѓа Маја Апостолова – Балабурски, Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун, со Предлог–одлука за отповикување 
31
Предлог-решение за именување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено произодство, трговија и злоупотреба на дроги 
32
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип 
33
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје 
34
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје
35
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 Септември“ - Скопје 
36
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за Детски болести - Скопје 
37
Предлог-одлуки за престанување и давање на трајно користење на движни ствари (инкубатори) на повеќе клиники 
38
Предлог-закон за реализирање на рамноправноста на службените јазици и писма во Република Македонија 
39
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за извршување, по скратена постапка 
40
Барање за давање на автентично толкување на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, поднесено од Советот на општина Куманово 
41
Иницијатива поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.86/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 145 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016) 
42
Посебен извештај за попречување на работата доставен од Народниот правобранител на Република Македонија преку Канцеларијата на претседателот на Владата, под бр.08-102/6 од 22.08.2017 година 
43
Посебен извештај за попречување на работата доставен од Народниот правобранител на Република Македонија под НП бр.1780/17 од 05.09.2017 година 
44
Понуда од нотар Иво Серафимовски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 102351 и Имотен лист бр. 24732 за КО Тетово 1 на КП 1244, викано место/улица „М.Исаиева“ бр.9 
45
Понуда доставена од нотар Иво Серафимоски од Тетово за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.35134 за КО Тетово на КП бр.13542 
46
Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.6996 за КО Штип 1 на КП бр.1354/2 и КП бр. 1354/3 в.м. Дерман Чифлик 
47
Кадровски прашања /34/
48
Прашања и предлози /34/ 
49
Информација за „Иницијативата на бизнис заедницата за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита во член 15, точка 37 и член 89, со цел воведување нови услуги во аптеките, кои нема да бидат на товар на Фондот”, во рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата” 
50
Информација за бројот на програмите за образование и обука што се променети врз основа на информациите обезбедени од системот за предвидување вештини, напредокот во воспоставувањето на Опсерваторијата на вештини, податоци за програмите за образование и учење на возрасните, поставувањето на дипломците на работни места и трошоците на студиите, како и резултатите на студиите за следење што се спроведени врз лицата што завршиле средно и високо образование (трејсер студија) 
51
Информација за донесување на План за одржливост на финансиското работење на Централниот регистар за периодот 01.09.2017 - 30.06.2018 година 
52
Информација за приклучок на интернет конекција во возните средства на Македонски железници Транспорт АД - Скопје 
53
Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период IV - VI 2017 година 
54
Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за период од април-јуни 2017 година 
55
Тримесечен финансиски извештај за работењето за период од јануари - март 2017 година на ЈП Службен весник на Република Македонија 
56
Предлог - закон за рестриктивни мерки
57
Предлог-одлука за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015).