53-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.02.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (451.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за 2018 година, со Предлог-одлука
2 Финансиски план и Годишна програма за работа на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2018 година, со Предлог-одлука
3 Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
4 Годишна сметка, финансиски извештаи и извештај од раководството на ЈП Македонска радиодифузија за 2016 година, Извештај од работењето на ЈП Македонска радиодифузија за период од 01.01. до 31.12.2016 година, Извештај од Независен ревизор од 2016 година, со предлог-одлуки
5 Информација за реализација на Акциски план за воспоставување на организиран пазар на електрична енергија во Република Македонија
6 Информација за предусловите и прецизирање на барањата кои треба да ги исполни операторот за воспоставување на системот на управување со нус - производи од животинско потекло
7 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Македонија ( за период од 01.01.2016 до 25.12.2017 година)
8 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
9 Информација за потреба од спроведување на постапка за доделување на повеќегодишен Договор за јавна набавка за Избор на надзорен орган за вршење на технички, квалитативен и квантитативен надзор над изградба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Струга
10 Информација за потреба од спроведување на постапка за доделување на повеќегодишен Договор за јавна набавка за Избор на надзорен орган за вршење на технички, квалитативен и квантитативен надзор над изградба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Прилеп
11 Информација за потреба од спроведување на постапка за доделување на повеќегодишен Договор за јавна набавка за изградба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Прилеп
12 Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, Нацрт – Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија,промет и услуги ДОГАН ОТОМОТИВ ДОО увоз – извоз Скопје, како закупопримач и Предлог–одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија, промет и услуги ДОГАН ОТОМОТИВ ДОО увоз – извоз Скопје, како закупоримач
13 Информација со предлог-одлуки за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работа и Финансискиот извештај на Друштвото за производсво, промет и услуги Препород ДООЕЛ Скопје
14 Информација за обезбедување на потребните количини дизел гориво и финансиски средства за ангажирањето на механизацијата на Дирекцијата за заштита и спасување на поплавите во Тетово и Скопје во 2016 година, со Предлог-одлука
15 Информација, за потребата од воспоставување на единствениот комуникациско-информативен систем со единствениот европски број за итни повици Е-112 во Република Македонија
16 Предлог-уредба за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација и постапување на субјектите во системот за управување со кризи
17 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија
18 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
19 Информација за реализација на акцискиот план за изработка на проектна документација и имплементација на Проектот интелигентен транспортен систем на патиштата заклучно со 31.12.2017-по заклучок од 209-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 27.05.2014 година, Точка 73 ПП, заклучок број 32
20 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локацијата со реден број 308 на река Орешка на концесионерот РДЛ Соул Електрани ДОО Скопје
21 Информација за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Исен Исени, Исни Синани, Камбер Синани и Хане Синани, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација КО Долно Коњари, општина Петровец, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со реализираните и планираните активности за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд
24 Предлог-закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција
25 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Договор меѓу Република Албанија, Република Австрија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Унгарија, Република Македонија, Република Молдова, Црна Гора, Романија, Република Србија и Република Словенија за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Договор за негова имлементација
26 Информација за ревидиран Акциски план за вработување на млади 2016-2020 година, со ревидиран Акциски план за вработување на млади 2016-2020 година
27 Информација за имплементација на Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020, со Извештај за реализација на активности за имплементација на Националната стратегија и Матрица на активности за период 2013-2017 година
28 Информација со План за имплементација на Гаранција за млади (прва фаза 2018-2019 година) и Акциски план за имплементација на Гаранција за млади (ГМ) во три пилот општини во 2018 година
29 Информација за текот на работата на Советот за следење на состојбите во пензискиот систем
30 Информација по доставено барање одобрение за основање на ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,АЛЈА“ -ТЕТОВО, со Предлог-одлука
31 Информација по доставено барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул.29 бр.12 с. Сопиште-Скопје, КП 850/3 и КП 850/5 КО Сопиште - Општина Сопиште, со Предлог-одлука
32 Информација по доставено барање за одобрение за основање на центар за психо-социјална рехабилитација за лица кои употребуваат односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанци и прекурзори и лица со проблем на зависност од коцка во с.Баница-Струмица
33 Информација за одржана средба помеѓу делегации на Република Македонија и Република Србија за примена на Договорот меѓу Република Македонија и Сoјузна Република Југославија за социјално осигурување
34 Информација за листа на органи во состав на министерствата, јавни претпријатија, самостојни органи на државна управа основани од Владата на Република Македонија, самостојни органи на државна управа основани од Собранието на Република Македонија, правни лица со јавни овластувања, регулаторни тела основани од Собранието на Република Македонија, акционерски друштва во државна сопственост и единиците на локална самоуправа коишто треба да ја објават листата со документи и акти на своите веб-страници 
35 Предлог-одлука за формирање на Совет за управување со јавни финансии
36 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства како долгорочна позајмица на Општина Пробиштип
37 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија
38 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за намалувaње на цената на становите во општествена сопственост
39 Предлог-одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движна ствар на општина Македонски Брод
40 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2018 година
41 Барање на Мустафа Иршат Канџа , за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
42 Барање на Букет Геренџи за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
43 Барање на Дјуана Тенис Бонер за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат“ Скопје
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе
46 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика
47 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.147/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/2015)
48 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2016 донесено на седницата одржана на 01 ноември 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 12 став 13 и член 20 став 1 точка „ѓ“ во делот „и (13)“ од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
49 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2016 донесено на седницата одржана на 16 ноември 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
50 Понуда од нотар Насер Зибери, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12477 за КО Сарај на КП бр.11432
51 Понуда од нотар Ванчо Андоновски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.337 за КО Глуво Бразда на КП бр.3116 и Кп бр.3117 викано место/улица Главичица
52 Кадровски прашања /53/
53 Прашања и предлози /53/
54 Годишна програма за работа на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за 2018 година
55 Информација за продажбата на акциите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2017 година
56 Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2018 година
57 Информација за текот и прогресот на активностите за уредување на плажи на брегот на Охридското, Дојранското и Преспанското езеро во Република Македонија, согласно извадок од Нацрт-записник од 99 седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
58 Информација за текот и прогресот на активностите за изградба на пешачки патеки, хортикултурно уредување и осветлување на патеките околу езерата во Република Македонија, согласно извадок од Нацрт-записник од 99 седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година 
59 Информација за усогласеноста на законите со Законот за прекршоците
60 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец декември 2017 година
61 Годишен извештај во врска со реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2016 година
62 Информација за прогрес на активности во врска со реализација на проектот „Формирање на Национална канцеларија за трансфер на технологии“ (за период октомври– декември 2017 година)
63 Информација за прогресот на активностите во врска со реализацијата на проектот Современа литература за секој студент
64 Информација за текот и прогресот на активностите (октомври-декември 2017 година) во врска со проектот „Стимулација за упис на техничките факултети“
65 Информација за преземените активности во врска со склучување на договори за социјално осигурување во 2017 година
66 Информација за можноста за изменување на Законот за работните односи во насока на кратење или елиминирање на обврската за објава на оглас за вработување
67 Информација за изградба на центар за деца со аутизам во Скопје
68 Информација за изготвени извештаи за примената на ратификуваните конвенции на Меѓународната организација на трудот
69 Предлог-уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници
70 Информација во врска со стекнување на степен на кариера на државните службеници
71 Информација за реализација на договор за Јавно приватно партнерство за хемодијализа во Македонија
72 Информација за надминување на проблемот со канцеларискиот простор и депото на Државниот архив
73 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане