60-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.03.2018 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (601.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за користење на поштенските услуги на АД “Македонска пошта“ - Скопје
2 Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.0202-420 од 31.01.2018 година донесена од Одбор на директори
3 Информација за можноста за изменување на Законот за катастар на недвижности во насока на подобрување на квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижности, вклучувајќи го и механизмот за отстранување на грешки од страна на АКН и намалување на процентот на незапишани права во катастарот на недвижности
4 Предлог-програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2018 година 
5 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висина на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата
6 Информација за потпишување Меморандум за разбирање за соработка на полето на цивилната заштита помеѓу помеѓу Владата на Страната на Првата Страна од Времената Спогодба потпишана во Њујорк на 13.септември 1995 година и Владата на Страната на Втората Страна од Времената спогодба потпишана во Њујорк на 13 септември 1995 година
7 Информација за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за здравствено осигурување на Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање со показатели за нивната финансиска состојба во 2017 година, со Предлог-одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за нивно целосно функционирање во 2018 година
8 Информација по извршена проверка на преостанатите нераспоредени лица од проектот „Вработување на 1600 лица од категории на социјално загрозени граѓани за тоа дали тие лица во меѓувреме имаат засновано работен однос
9 Барање за добивање на согласност за надоместок за извршени јавни услуги од јавни овластувања согласно Законот за занаетчиство, со Предлог-одлука (Предлагач: Занаетчиска комора на Република Македонија)
10 Информација за измена и дополнување на намената на одобрени, а неискористени средства од Буџетот на Република Македонија, со Предлог-одлука
11 Информација во врска со потребата од донесување на одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со електронско јавно наддавање за изградба на објект со намена Е1-комунална инфраструктура, Е2-комунална супраструктура и Д1-парковско и зеленило, од јавен интерес, со Предлог-одлука
12 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
14 Информација за напредокот во имплементацијата на Проектот за подобрување на општинските услуги заклучно со декември 2017 година
15 Информација за задолжување на Општина Пробиштип кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
16 Информација за продажба на недвижна ствар во Тетово сопственост на Република Македонија-корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар во Тетово
17 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa и тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Дрвен Мост“ с.Шупли Камен општина куманово (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.140/2017)
18 Информација за рокот на реализација и проблемите при реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата
19 Информација во врска со Предлог–одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с.Речане, општина Гостивар на Друштвото за трговија транспорт и туризам С. ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт – импорт Гостивар
20 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на техногени минерални суровини на локалитетот “с.Јегуновце“ општина Јегуновце и општина Теарце, со Предлог-одлуки
21 Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје на локалитетот “Подцуцул“, општина Сопиште, со Предлог-одлука
22 Информација за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска Рамсарска Листа
23 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање, за соработка во областа на шумарството помеѓу Министерството за шумарство и водостопанство на Република Турција и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од локален пат Велес-Превалец-Оризари до локалитет Баир КО Оризари-вон г.р., општина Велес, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Новачани, општина Велес,со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон- г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Караниколос 80 КО Вешала, општина Тетово, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за фекален колектор Ф-400мм КО Радовиш-вон г.р., општина Радовиш, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надпатник-пешачки мост над автопат Е-75 Скопје-Велес за поврзување на населено место Башино село со селските гробишта КО Башино село и КО Башино село-вон г.р., општина Велес, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Каратманово-вон г.р., општина Лозово, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Д3-спорт и рекреација во КО Струга, општина Струга, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ ТИКВЕШ 1 КО Брушани, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Тетово-вон г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Битола 1/2, општина Битола, со Предлог-одлука
35 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето
36 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот
37 Извештај за учество на припадници на Армијата на Република Македонија во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан, ротација јуни-декември 2017 година
38 Информација за потребата од мапирање на покриеноста на територијата на Република Македонија со електронски комуникациски мрежи
39 Извештај во врска со имплементацијата на јавните политики за интеграција на Ромите во Република Македонија за 2016 година во рамките на иницијативата Интеграција на Роми 2020
40 Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година, со Предлог-одлука
41 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година
42 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година
43 Информација за имплементацијата на Национална стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020 година
44 Информација за воведување на професионална рехабилитација на лица со попреченост
45 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип 
46 Предлог-одлука за давање на согласност за пренос на акции
47 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на Трговското друштво за производство и трговија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга на локалитетот “с.Делогожда“, општина Струга
48 Предлог-одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2018 година
49 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар KП 3374/1 КО Кичево 6
50 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (КП 2094/2 КО Кичево 8)
51 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (КП 747/1 КО Кисела Вода)
52 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар ИЛ бр.30639 КО Битола 3 (ул.Јосиф Јосифовски)
53 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (ИЛ бр.91955 КО Битола 3 ул. Партизанска)
54 Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за закупнина на стан и Предлог - одлука за начинот и постапката за остварување на надоместокот за закупнина на стан
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
56 Предлог-одлука за престанок и за давње на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за одбрана
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
59 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за домување
60 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
61 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата
62 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација
63 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија
64 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи
65 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за иновациска дејност
66 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование
67 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Педагошката служба
68 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија
69 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот испитен центар
70 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи
71 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
72 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации
73 Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2016 годинa
74 Барање за давање на автентично толкување на член 86 став 1 од Изборниот законик, поднесено од градоначалникот на Општина Гази Баба
75 Барање за давање на автентично толкување на член 44 став 1 од Законот за спортот, поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
76 Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.166/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Член 8 алинеја 2 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 12/2014,43/2014,104/2015,148/2015 и 192/2015).
77 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.6/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „членот 8 став 3 на овој член“ од членот 23 од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015 и 53/2016).
78 Кадровски прашања /60/
79 Прашања и предлози /60/
80 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес за Октомври-Декември 2017 година
81 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД“Македонска пошта“ - Скопје за периодот VII-IX 2017 година
82 Годишен извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот и Ревидиран финансиски извештај за 2016 година, со Извештај од независен ревизор
83 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот, за период за декември 2017 година
84 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2016 година и ИПАРД Програмата 2007-2013
85 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој,рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2017 година
86 Информација за реализација на обуки за аплицирање за системите за наводнување капка по капка
87 Конечен извештај за извршена ревизиј на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Државната изборна комисија (сметка на основен буџет 637)
88 Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност Квалитет на воздухот-кооперативна ревизија
89 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за четврт квартал од 2017 година
90 Извештај со финансиски показатели за реализирани буџетски средства предвидени со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година во Република Македонија
91 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2017 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2017-2019
92 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската Kомисија надлежна за одобрување на предлог проект и доставување на предлог за исплата на трошоци за производството на домашна документарна и/или домашна играна
93 Информација за досегашниот тек на преземени активности на Министерството за култура по однос на оставинската постапка на оставителот Есма Реџепова Теодосиевска од Скопје
94 Информација за отворање на процесот на јавно приватно партнерство во рамките на здравствениот
95 Предлог-годишна програма за изменување на годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација во Република Македонија за 2018 година
96 Информација за потребата од донесување на Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид заради склучување на Анекс бр. 1 кон Договорот за изградба на патна делница Кичево - Охрид, со текст на Предлог-закон
97 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 1/2018 (Службен весник на Република Македонија бр.1/18), со предлог-одлуки
98 Информација за исполнетост на условите за раскинување на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран број 24-64/09 од 27.02.2015 година и одземање на Дозволата за експлоатација број 24-4563/2 од 20.07.2015 година
99 Информација за досегашната реализација на Договорот за закуп на деловен простор сопственост на Република Македонија-ресторан во објект на Кеј Димитар Влахов бр.4-поранешна Комерцијална Банка во Скопје
100 Информација за состојбата на возниот парк на државен инспекторат за техничка инспекција, со предлог-мерка
101 Годишниот финансиски план на Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2018 година