62-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.04.2018 - 09:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (604.09 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; Нацрт-договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, како закупопримач. Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, како закупоримач
2 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД за пренос за електрична енергија и упавување со елктроенергетскиот систем во Државна сопстеност Скопје
3 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на салдото
4 Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, со предлог-одлуки и изјави
5 Информација со Предлог-одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика (Министерство за финансии-Царинска управа)
6 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
7 Информација за Предлог-правилник за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана, со Предлог-одлука за давање согласност
8 Информација за потребите и можностите на Државниот пазарен инспекторат да ги подобри човечките и техничките ресурси и просторните услови за работа
9 Информација во однос на потребите од деловен простор за Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
10 Информација за прогресот и хронологијата на реализација на Проектот „Изградба на 35 спортски сали“ од програмата на Владата на Република Македонија за Капитални инвестиции во спортската инфраструктура – во период од декември 2006 до декември 2017 година
11 Информација за одобрување за склучување Анекс за промена на динамиката на реализација и плаќање од склучениот Договор за изградба на спортска сала во општина Шуто Оризари
12 Известување од Државното правобранителство на Република Македонија, со доставен Предлог-текст на вонсудска спогодба, во врска со покренатата постапка пред Основен суд Скопје 2-Скопје
13 Информација за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи
14 Предлог-одлука за прогласување на Манастирот Св. Андреја – Матка, општина Сарај, за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
15 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура
16 Годишен финансиски план и Програма за работа на Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2018 година, со Предлог-одлука
17 Предлог-решение за формирање на главен штаб за заштита и спасување кој раководи со активностите за заштита и спасување во Република Македонија
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на општина Босилово
19 Информација за изменување и престанок на oдлуки за давање на трајно користење на движни ствари на iнституции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со Предлог-одлуки
20 Информација во врска со донесување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), со Предлог-стратегија и Акциски план
21 Информација во врска со постапките за доделување на концесии за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот “Банско“ општина Струмица, со предлог-одлуки
22 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.140/17
23 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот “Дебриште“, општина Росоман, со Предлог-решение
24 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Црвени Брегови“ општина Неготино, “Дризла“ општина Студеничани, “с.Ново Село“ општина Штип и “Рафче“ општина Сарај, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.44-4814/1 од 28.12.2017 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.197/17), со Предлог-решение
25 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со Министерството за економија, со Предлог-oдлукa за пренос на удел
26 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
27 Информација за природни непогоди и климатски неповолен настан на 03.02.2018 до 04.02.2018 година
28 Информација за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Брњарци, општина Гази Баба, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долни Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долни Подлог, општина Кочани, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец, општина Конче, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси КО Сопиште-вон г.р., општина Сопиште, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација за изградба на објект со намена B1-образование и наука КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
33 Информација за обесштетување на поплавените правни лица во Скопскиот регион
34 Предлог-закон за странци
35 Информација со Предлог-Акциски план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција
36 Информација за прогресот и реализацијата на проектот - проценка на влијанието на регулативата (ПВР), за периодот јануари-декември 2017 година
37 Информација за работењето на Економско-социјалниот совет во 2017 година
38 Информација за унапредување на системот за достава на писмената до правните и физичките лица по електронски пат
39 Информација за активностите во насока на имплементација на клучните мерки под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
40 Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца од 0-14 години на Република Македонија за периодот 2018-2028 година, со Акциски план
41 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани
42 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија
43 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом-Вевчани
45 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција
46 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар
47 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
48 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државната статистика
50 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија
52 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност
53 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија
54 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити
56 Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
57 Предлог-закон за изменување на Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
58 Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на храната
59 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој
60 Предлог-закон за изменување на Законот за стоковните резерви
61 Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за Државниот инспекторат за земјоделство
62 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието
63 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард
64 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард
65 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција
66 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
67 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука
68 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование
69 Барање за давање на автентично толкување на член 148 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, поднесено од пратеникот Илија Николовски
70 Иницијатива поднесена од адвокат Никола Прелиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.5/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 148 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување и на член 53 став 2 од Законот за стечај
71 Иницијатива поднесена од Назми Садику од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.9/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19-б од Законот за превоз во патниот сообраќај
72 Иницијатива поднесена од градоначалникот на Општина Ново Село Блажо Велков, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.106/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/1 од 01.08.2017 година и Одлуката за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/5 од 14.08.2017 година, двете донесени од Советот на Општина Ново Село
73 Иницијатива поднесена од Арианит Ферати од Тетово доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.8/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 249 ставови 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010, 100/2012 и 142/2016)
74 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5414, Имотен лист бр.4321, Имотен лист 5413, Имотен лист бр.4318 и Имотен лист бр. 7518 за КО Бутел на КП бр.2024/1, КП бр. 2026/1 КП бр.2025, КП2027/1 и КП бр.2024/2
75 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 960776 за КО Чаир на КП 744/2 место викано Бавчи
76 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101705 за КО Бутел на КП бр.143
77 Кадровски прашања /62/
78 Прашања и предлози /62/
79 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП "Македонски шуми" - Скопје за период од 10-12 месец 2017 година
80 Извештај за финансиското работење на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 01.07.2017 до 30.09.2017 година
81 Шестмесечен извештај за работа на директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период јули-декември 2017 година
82 Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2017 година
83 Извештај за реализирани партиципативни форуми за унапредување на остварувањето на правата на заедниците во 2017 година
84 Годишен извештај за работата на Советот за стручно образование и обука за 2017 година
85 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2017 година (јуни-декември)
86 Информација во врска со Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг „АЛУМИНА“ АД Скопје -во стечај
87 Информација за пролонгирање на рокот за враќање на позајмените количини мазут до крајот на 2019 година
88 Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан
89 Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина
90 Информација за одржување на 39-иот состанок на Бордот на Глобален фонд во Скопје, 9-10 мај 2018 година, и Министерски состанок на земјите од Југоисточна Европа „ Одржлив одговор за ХИВ и туберкулоза“, 07.05.2018, Скопје
91 Информација за надминување на проблемот со канцелариски простор и депото на Државниот Архив со предлог-решенија