65-та Седница на Владатa

Седницата се одржа на: 
24.04.2018 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (595.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука
2 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2016 година
3 Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за 2018 година, со Предлог - одлука и Ребаланс на Финансов план за 2018 година
4 Информација за текот и активностите за проектите ХЕ Чебрен и ХЕ Галиште
5 Извештај за состојбата на материјално техничките ресурси на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со предлог-мерки за решавање на потребите
6 Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Македонија за 2017 година
7 Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2017 година
8 Информација за кадровската екипираност на инспекциските служби во Република Македонија, со план за нивно доекипирање
9 Предлог-правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места во Инспекциски совет
10 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот инспекторат за земјоделство
11 Предлог-одлука во врска со недвижниот имот-објект сопственост на АД Македонска пошта-Скопје заведен во Имотен лист 105772 за КО-Кисела Вода 2 со вкупна површина од 137 м2 што праставува 5% од вкупната површина на деловниот објект, со Предлог-одлука за продажба на деловен простор
12 Информација за доделување опрема на општина Дебар, со Предлог-одлука
13 Информација за добивање согласност од Владата на Република Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспорт на отпад, со Предлог-одлука (Предлагач: ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија-Скопје)
14 Информација за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на општина Струмица, со Предлог-одлука
15 Предлог-уредба за измени и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој за потребите за реализација на мерката
16 Информација за промоцијата на Република Македонија како земја-партнер на 56-тото издание на саемот АГРА 2018, Словенија
17 Информација во врска со започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони, со предлог-одлуки
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Зелениково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Страхојадица и КО Градовци, општина Зелениково, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец, општина Конче, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Дебреше, општина Гостивар, со Предлог-одлука
21 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на договорот за соработка во областа на туризмот меѓу владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина
22 Информација во врска со можноста за утврдување на Македонскиот рубин – јувелирски камен како заштитена минерална суровина со географско потекло од Република Македонија
23 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-варовник на локалитетот “Четирце“ општина Куманово, со предлог-одлуки
24 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот “Костени Врвој“ општина Охрид
25 Информација за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - руди на бакар и злато на локалитетот “с.Иловица“, општина Босилово, со концесијата за експлоатација на минерална суровина - бакар и злато на локалитетот “Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје, со Предлог–одлука
26 Информација за Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија во 2016 година
27 Барање за финансиска поддршка за одбележување на десет годишнината од основањето на Асоцијацијата на омбудсмани на Медитеранот, настан на кој годинава домаќин е институцијата Народен правобранител на Република Македонија
28 Информација за обесштетување на поплавените правни лица во Скопскиот регион
29 Информација во врска со потребата од заземање нови ставови на Владата на Република Македонија во постапката на водење преговори за склучување Договор за статус меѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија, за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија
30 Информација за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО “Одлучна поддршка“ во Авганистан во периодот од август до ноември 2018 година
31 Информација за одржан 7ми Работен состанок за социјална интеграција на Ромите во Република Македонија на 23-24 ноември 2017 во Скопје, со предлог Акциски план за следење на реализација на заклучоците
32 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јули - декември 2017 година)
33 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, транспорт и услуги АЦПВ ДОО увоз-извоз с. Беловиште, Гостивар за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели,со Предлог-одлука
34 Информација за учество на делегација на Република Македонија на 107-та сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2018 година
35 Информација за прогрес на реализација на акцискиот план за пристапни рампи за лицата со инвалидност
36 Информација за донесување на Национален акциски план 2018-2020 за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020, со Национален акциски план
37 Информација за статусот на реализација на Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година
38 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛУБ СЛОТ 77“ увоз-извоз ДОО Битола во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Марксова“ бр.1 во Прилеп
39 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
42 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги БА ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Краста“, општина Сарај
43 Предлог-решение за изменување на Решението за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Здравствен дом - Велес
46 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад
47 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
48 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, по скратена постапка
49 Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви за нафта и нафтени деривати
50 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија
51 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на природата
52 Предлог-закон за изменување на Законот за животната средина
53 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост
54 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за акредитација
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки
56 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција
57 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
58 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
59 Предлог-закон за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина
60 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор
61 Барање за давање на автентично толкување на член 80 ставови (1) и (4), а во врска со член 83 став (2) од Законот за основното образование, поднесено од пратеникот Лилјана Кузмановска
62 Барање за давање на автентично толкување на член 85 став 1 и член 87 став 1 и 2 од Законот за Административни службеници, поднесено од пратеникот Енес Ибрахим
63 Иницијатива поднесена од адвокат Пандовски Благоја од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.17/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите од 4 до 54 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, 188/2013, 27/2014, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 43/2016, 190/2016 и 193/2017)
64 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.15/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 21-а став 1 во делот „членот 293-а став 3“ од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 81/2007, 36/2011, 18/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016)
65 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.163/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 188 став 3 и член 189 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015).
66 Иницијатива поднесена од Здружението за заштита за граѓанските права „НО ПАСАРАН“ Скопје, Здружението на граѓани на текстилната, кожарската и чевларската индустрија „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“ од Штип и Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.25/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 став 1 во делот: „надоместок за администрирање“, член 46 став 2 во делот: „цената на администритирањето“ и член 46 став 4 точка 1 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016).
67 Иницијатива поднесена од адвокат м-р Светислав Стојаноски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.10/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 234 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
68 Понуда од нотар Фатмир Ајрули, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101529 за КО Бутел на КП бр.3934
69 Понуда од нотар Елена Ристовска, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1376 за КО Д Балван на КП бр.465 викано место/улица Жабодер
70 Понуда од нотар Тана Топалоска, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103734 за КО Охрид 3 на КП бр.14340 и КП 14383 викано место/улица „Гоце Делчев“
71 Понуда од нотар Ристо Папазов, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.84049 за Ѓорче Петров 5-Лепенец на КП бр.2783 викано место/улица Б.Расел
72 Понуда од нотар Андријана Ѓорѓеска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.663 за КО Маџари на КП бр.2080
73 Понуда од нотар Стевица Јанева, за продажба на 128/1692 идеален дел од КП бр.6647, запишан во ИЛ бр.50100 за КО Струмица
74 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3822 за КО Чаир на КП бр.529
75 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр бр.43154 за КО Центар 1 на КП бр.3101/0
76 Понуда од нотар Роберт Стојковски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3882 за КО Ѓорче Петров 4- Влае на КП бр.8062 викано место Мраморец
77 Известување од извршител Снежана Андреевска за налог за извршување врз недвижност запишана во ИЛ бр.178 за КО Нерези, под И бр. 790/17
78 Известување од извршител Благојче Кипровски, за заклучок за усна јавна продажба со И.бр.497/2008
79 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Налог за извршување врз недвижност под И. бр.141/18 за КО Бутел
80 Кадровски прашања /65/
81 Прашања и предлози /65/
82 Тримесечен извештај за работењето на МЖ Транспорт АД – Скопје, за период 01.07. – 30.09.2017 година, со дополнувања кон материјалот
83 Информација за реализација на системот за издавање на возни билети во локалниот Патнички сообраќај кој е дел од Лот1 – Ревитализација на Железничката станица Скопје
84 Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделие (кредити од компензациони фондови)
85 Информација за Проектот - Создавање дигитални податоци за теренот неопходни за ублажување на ризикот од поплави, следење на поплави и за дејствување во ситуации на поплави, како и за намалување на трошоците за инфраструктурни проекти и подобрување на заштитата на животната средина и мониторингот и просторно планирање – финансиран од страна на Владата на Норвешка
86 Информација за извршен увид за исполнетост на минимално технички услови за вршење на трговска дејност –трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на субјектите на територија на Република Македонија за кои се издадени лиценци за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
87 Извештај за тековниот статус на болниците во процесот на акредитација, за периодот јули - септември 2017 година
88 Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2017 година
89 Информација за текот на активностите во насока на реализација на Стратегијата за ЈИЕ 2020 во 2016 и 2017 година
90 Информација за Акциски план за реализација на активностите за обнова на возниот парк на Македонски железници Транспорт АД-Скопје (набавка на 150 товарни вагони, 4 дизел-моторни гарнитури и 2 електро-моторни гарнитури и рехабилитација на електро-локомотиви), за период 01.07-31.12.2017година
91 Информација за набавка на четири нови електрични локомотиви, за период 01.07-31.12.2017 година
92 Информација за Ажурирање на Акциски план за Проект: Воведување на информациски систем за управување со енергијата ЕМИС , за период 01.07-31.12.2017 година
93 Информација за Ажурирање на Акцискиот план за Проект: Енергетска ефикасност-рехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила , за период 01.07-31.12.2017 година
94 Информација за прогрес за реализација на проектот „Решавање на проблемот со недовршените постапки на арондација од минатото“
95 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец март 2018 година
96 Годишен извештај за работата на национално координативно тело против семејно насилство 2017 година
97 Информацијата за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018 година
98 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
99 Информација во врска со поканата за одржување на редовна седница на Собранието на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ А.Д. Белград закажана за 25.04.2018 година
100 Барање мислење по Информација за потребата за превземање активности за натамошна децентрализација на националните установи во областа на културата