83-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.08.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (359.26 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1

Годишна сметка за 2017 година, Годишен извештај за работењето во 2017 година и Ревизорски извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП „Стрежево“- Битола за 2017 година, со предлог - одлуки

2

Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2017 година

3

Барање за донесување на одлука за отстапување на 400.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука

4

Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор

5

Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање

6

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на АД за стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје на Акционерско Друштво Македонска Информативна Агенција

7

Информација за Годишни извештаи за ревизорска активност и Годишни ревизорски мислења за 2017 година согласно ИПА II на Ревизорското тело за ревизија на инстреументот за претпристапна помош

8

Предлог-одлука за продажба на движни ствари-моторни возила (Предлагач: ЈЗУ Здравствен дом-Струга)

9

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Уникат - Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

10

Информација во врска со донесување на одлука за започнување на постапка за избор на универзален снабдувач, со Предлог - одлука

11

Информација за предлог Анекс кон Договорот за доделување на државна помош на Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје; и Информација за постапување на Кабинетот на министерот без ресор, Зорица Апостолска, по однос на Заклучок по Точка 29 од 81-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 24.07.2018 година за предлог Анекс кон Договорот за доделување на државна помош на Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје

12

Предлог - закон за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, извршени со Одлука број 1/2017 на Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит

13

Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/715 на Советот од 14 мај 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, со Предлог – одлука

14

Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/778 на Советот од 28 мај 2018 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, со Предлог – одлука

15

Информација за имплементација на ИПА II Акциска програма 2014 “Поддршка на Секторот Правда”

16

Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Кипровска Лукиќ против РМ, А.бр. 37953/13 и 48643/16 пред Европскиот суд за човекови права

17

Информација за реализација на Договорот меѓу Република Македонија и ЕВРОПРАВДА (EUROJUST)

18

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија

19

Предлог - програма за изменување на програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година

20

Информација за Акцискиот план за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2020 година, со Акциски план за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2020, Предлог-одлука и Предлог-решение

21

Извештај за преземени мерки и активности за 2017 година и Оперативен план за 2018 година за спроведување на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година

22

Информација за прогресот на процесот на акредитација на осумте биохемиски лаборатории по ISO 15189

23

Информација за потребата од формирање на Работна група за подготовка на Национален акциски план за култура (НАП за култура) согласно Стратегијата за Роми 2014-2020 година, со Предлог-одлука за формирање на Работна група за подготовка на НАП за култура

24

Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење на Републиката-Скопје

25

Предлог - одлука за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија

26

Предлог - одлука за доделување средства за академски универзитетски студии од втор циклус „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за административни државни службеници, за академската 2018/2019 година

27

Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за одбрана

28

Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2017 година

29

Финансиски план за измена на Финансискиот план на Македонската радио телевизија за 2018 година

30

Статут на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (I Фаза)

31

Статут на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (I Фаза)

32

Статут на Универзитетот во Тетово (I фаза)

33

Статут на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (I фаза)

34

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.67/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „во процент“ и делот „точка 1“ од членот 37 став 10 и делот „став 10 на“ од членот 37 став 11 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/1999, 41/2000 и 6/2002).

35

Иницијатива поднесена од Здружението за посредување во медијација и медијатори МЕДИЈАТОР РС - Скопје од Скопје доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.72/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Условите за акредитација на програми за обука на медијатори и круг на лицата кои можат до Одборот да поднесат барање за акредитација на програми

36

Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.156/2017 донесено на седницата одржана на 11 јуни 2018 година за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност на штети предизвикани на трети лица во целина, донесена од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на 6 мај 2006 година и Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност на штети предизвикани на трети лица донесена од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на 14 јули 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр,144/2017)

37

Понуда од нотар Лазар Козаровски, за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.193 за КО Г Волковија, на КП бр,131, КП 408, КП 429 и КП 475 викано место Козарева

38

Понуда од нотар Мери Весова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12174 за КО Сарај на КП бр.10710/3 мв.Сарај

39

Понуда од нотар Жаклина Николиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.79805 за КО Карпош на КП бр. 7148/2 викано место В.Мицков

40

Кадровски прашања /83/

41

Прашања и предлози /83/

42

Информација за реконструкција на успорната градба (брана) на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на реката Вардар со изградба на мала проточна хидроелектрана

43

Извештај на независниот ревизор за изврешена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017 година

44

Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец јуни 2018 година

45

Информација за прогресот на активностите во врска со отворањето на Заедничкиот нов граничен премин наменет за меѓународен патен сообраќај меѓу Република Македонија и Република Косово "Белановце-Станчиќ"

46

Информација за плановите на Република Србија во однос на отворањето на Граничниот премин за локален сообраќај ,,Лојане-Миратовац,,

47

Извештај за текот на имплементација на Планот за гаранција за млади (пилот фаза 2018 година)

48

Предлог - програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година

49

Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година

50

Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука

51

Информација за Вонредното собрание на акционери на Eвропа Ре што ќе се одржи на 27 август 2018 година во Цирих, Швајцарија