90-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.09.2018 - 14:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (320.74 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишен Извештај и Годишна Сметка на ЈП Аро- берза Скопје за 2016 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
2 Годишен извештај и Годишна сметка на ЈП Агро-Берза Скопје за 2017 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
3 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука
4 Информација за Годишниот извештај за 2017 година за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство, со Предлог-одлука
5 Информација за просторно сместување на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија и првично доставен одговор од Владата до Агенцијата за цивилно воздухопловство
6 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.Бр.45/17
7 Информација за давање на трајно користење на деловна зграда вон стопанство на ЕЛС Општина Василево, со Предлог-одлука
8 Информација за пренесување на правото на трајно користење на недвижни ствари на општина Охрид, евидентирани во имотни листови 93812 и 95189 за КО Охрид (поранешна касарна „Генерал Михајло Апостолски“), со предлог - одлуки
9 Предлог - одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (вкупно 9 моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки на државни органи
10 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средно општинско училиште со ученички дом ’’Димитар Влахов’’ Струмица со Предлог-одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопанско-индустриски комплекс со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Непроштено-вон г.р., општина Теарце, со Предлог -одлука
12 Информација за спроведувањето на активностите за поддршка на приватниот сектор од страна на Центрите за развој на планските региони - Регионални бизнис центри за периодот од јануари 20018 до мај 2018 година
13 Барање за автентично толкување на член 14 став 3 точка 1 и точка 5 од Законот за данокот за додадена вредност (Службен весник на РМ) бр.44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001, 31/2001, 21/2003,17/2004,19/2004,13/2006, 33/2006, 45/2006 ,101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 24/2011, 135/2011, 135/2011, 155/2012, 12/2014, 112/2014, 130/2014, 15/2015, 129/2015, 129/2015, 225/2015, 23/2016, 189/2016)
14 Барање на автентично толкување на член 2 точка 4 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (Службен весник на РМ бр. 4/2005 ; 79/2006; 13/2007; 165/2008; 146/2009 ;18/2011; 51/2011; 27/2014; 144/2014; 72;2015; 104/2015;153/2015; 23/2016; 178/2016; 178/2016 30/2018;120/2018
15 Информација со Предлог - Платформа за учество на делегацијата на Република Македонија на 73-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации
16 Информација за програмата и приоритетите на Австриското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија
17 Информација за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки согласно член 20 од Законот за рестриктивни мерки, (“Службен весник на Република Македонија“ број 190 од 25.12.2017 година) со Предлог – одлука за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки и Предлог – решение за именување на претседател и членови на Координативното тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки
18 Информација за планирање на опремувањето и модернизацијата на АРМ во Предлог буџетот на Министерството за одбрана за период 2019-2021
19 Информација за одржан четиринаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, што се одржа на 15.05.2018 година во Скопје
20 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2019 година
21 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2019 година
22 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2019 година
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура - Крива Паланка
24 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев„ - Штип
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа -Центар за култура "Кочо Рацин„ - Кичево
28 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски" - Скопје
29 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура -Дебар
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Кинотека на Македонија
31 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Библиотека „Кочо Рацин" - Тетово
32 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ" - Гостивар
33 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа-Библиотека"Григор Прличев„ - Охрид
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци” - Струга
35 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управен суд
36 Предлог-oдлука за давање во закуп на недвижна ствар
37 Барање на Дамир Шуаре, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница Битола
39 Барање за давање на автентично толкување на член 2, став 3 од Законот за вработените во јавниот сектор, поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
40 Иницијатива поднесена од Фудбалски клуб БЕЛАСИЦА дооел Струмица, застапувани од Адвокат Ване Андреев доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.87/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9-а став 3 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011 и 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 61/2016, 106/2016)
41 Иницијатива поднесена од Драган Пешевски, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр 82/2018, за поведување на постапка за оценување на уставност и законитост на член 1 став 1 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/2018).
42 Статут на „Универзитетот Евро-Балкан“ Скопје (Универзитет Евро-Балкан“ Скопје)
43 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр. 37164 за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец на КП бр. 2459/2
44 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на сосопственички дел на недвижен имот со Имотен лист бр.104 за КО Брест на КП бр.1754
45 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.52708 за КО Визбегово на КП бр.671
46 Кадровски прашања /90/
47 Прашања и предлози /90/
48 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за период април–јуни 2018 година
49 Извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта за периодот април - јуни 2018 година
50 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот април-јуни 2018 година
51 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за втор квартал за 2018 година
52 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец Jули 2018 година
53 Информација за реализација на средствата обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, за Потпрограмата 4А - Плоштад Скендербег, (01 јануари - 31 декември 2017 година)
54 Информација за статус за користење на Твининг инструментот
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот
56 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за извршување
57 Информација за обезбедување на дополнителни финансиски средства за финансирање на политичките партии за тековната 2018 година
58 Информација за спроведување на договорите за концесија на дивечот во ловиштата со кои управува концесионерот Здружение на ловци „Сокол“ - Куманово, со предлог одлуки за еднострано раскинување на договорите и предлог одлуки за присилна концесија на дивечот во ловиштата
59 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на договор за заемно признавање на професионалните квалификации за доктори по медицина, стоматолози, архитекти и градежни инженери меѓу земјите од Западен Балкан
60 Извештај во врска со имплементацијата на јавните политики за интеграција на Ромите во Република Македонија за 2017 година во рамките на иницијативата Интеграција на Роми 2020
61 Предлог-одлука за престанување на правото на користење и давање на право на сопственост на општина Куманово