96-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.10.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (558.95 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Предлог-oдлука за избор на овластен ревизор, за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 и 2019 година
2 Предлог-одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
3 Информација за доделување на материјали за изработка на ознаки и патокази за пешачки и велосипедски патеки на општина Крушево, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и / или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
5 Информација за потреба за набавка на авион АТ-802А Fire Boss двосед, обука на инструктори и прием на пилоти
6 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно-правни односи, со усогласен текст на Договорот
7 Информација со Предлог-одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - травертин на локалитетот “Матка“, општина Сарај на Друштвото за производство, трговија и услуги СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
8 Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КИКО ТЕР ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на локалитетот „с.Доброшинци“, општина Василево, со Предлог-одлука
9 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот „Гуштерица“ општина Кичево
10 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, општина Дебарца и општина Струга, со Предлог-решение
11 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Александар 2 - Скопје со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
12 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Центар - Скопје со предлог решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
13 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје со Предлог Одлука (за површина под долгогодишни лозови насади од 1289481м2)
14 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје со Предлог Одлука (за површина под долгогодишни лозови насади од 877945м2)
15 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје со Предлог Одлука (за површина под долгогодишни лозови насади од 1851543м2)
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ Габровска река со реф.бр.103 КО Првце и КО Одри вон- г.р., општина Теарце, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2 делница Кавадарци-Битола
18 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.10-7550/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за произвотство и трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје
19 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7555/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство , трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово-Скопје
20 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.13-7657/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за трговија производство и услуги КИМ ДООЕЛ НЕГОТИНО
21 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7585/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги Албатрос ДОО Штип
22 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7572/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги СОКО Горица ДООЕЛ
23 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7521/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство на текстил и текстилни производи, трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ ДОО ПРИЛЕП
24 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7582/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги СОЛИД ПЛАСТ ДООЕЛ ТЕТОВО
25 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7559/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и МЗТ ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје
26 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7546/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство, трговија и услуги НУРО-КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт, с.Камењане, Боговиње
27 Информација во врска со потребата ѕа склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.10-7557/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за произвотство и трговија ПОИФКС ДОО Тетово
28 Информација во врска со потреба од склучување на Анекс договор за доделување на финансиска поддршка бр.10-7553/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото со ограничена одговорност за конфекциски услуги на Венка Никева СЕЛ Охрид
29 Информација во врска со потреба од склучување на Анекс договор за доделување на Финансиска Поддршка бр.13-7577/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија , производство и услуги БИМ А.Д. Свети Николе
30 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7596/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги ТОТАЛ ПРИНТ ДООЕЛ СТРУМИЦА
31 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7531/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство, трговија и услуги КЕТРИН ДООЕЛ КОЧАНИ
32 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7661/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Кочани
33 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.13-7651/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за трговија производство и услуги ВИТАЛИА ДОО СКОПЈЕ
34 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7526/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство, трговија и услуги ММЦ ПРОГРЕС ДООО ДЕЛЧЕВО
35 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7591/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги ЛУКАМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
36 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7573/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги ЛИОН ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ
37 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр.12-7534/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство и трговија и услуги МАВРОЈ-Т ДОО Скопје
38 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7600/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство, трговија и услуги ДПТУ ПРИНТ СОЛУШН ДООЕЛ БИТОЛА
39 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7593/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друѓтво за трговија, производство и услуги РУЕН-ИНОКС АУТОМОБИЛЕ ДООЕЛ КОЧАНИ
40 Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7604/1 склучен во Скопје на 31,07.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и друштвото за производство, трговија и услуги ДПТУ Мирана ДООЕЛ ВЕЛЕС
41 Информација во врска со потреба од склучување на Анекс договор за доделување на Финансиска Поддршка бр.13-7581/1 склучен во Скопје на 31.07.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија , производство и услуги ЕЛИТЕ СОФА ДОО СКОПЈЕ
42 Предлог-закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
43 Предлог-програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година
44 Предлог-програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година
45 Информација за текот и прогресот за отварање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија
46 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ - Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија
47 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
48 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија
49 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - патнички моторни возила
50 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за за градежништво, производство и трговија БЕТО ГРУП - МИМ ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот „Лаката“, општина Демир Капија
51 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
52 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ - Гостивар
54 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
55 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија
56 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
57 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад
58 Иницијатива поднесена од Новица Наков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.83/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 17 од Законот за следење на комуникацииите (Службен весник на Република Македонија бр.71/2018)
59 Статутот на Меѓународниот Универзитет во Струга и Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на МУС
60 Статут на Приватната високообразовна професионална установа за бизнис студии „Еуро Колеџ“- Куманово
61 Статут на „Универзитетот Евро-Балкан“ Скопје (Универзитет Евро-Балкан“ Скопје)
62 Статут на Факултетот за исламски науки - Скопје
63 Статут на Универзитет Американ Колеџ Скопје
64 Статут на Европски универзитет на РМ, усогласен со Законот за високо образование (Службен весник на РМ бр.82/18 од 08.05.2018)
65 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот на сопствениците Спиркоски Горан и Ристески Милан од Прилеп од КП 857, заведени на ИЛ 562 за КО Небрегово
66 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип, за продажба на сосопственички дел на недвижен имот со Имотен лист бр.91294 за КО Штип 1 и Имотен лист бр.91106 за КО Шип 1 на КП 607
67 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен Лист бр.5447 за КО Ѓорче Петров - 2-Мирче Ацев на КП бр.5334
68 Известување од извршител Снежана Андреевска за извршување врз недвижноста на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОМАК НОВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Гиновци, доставено под И.бр.815/17
69 Записник од 9-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија 
70 Кадровски прашања /96/
71 Прашања и предлози /96/
72 Информација за прогресот на активностите за воспоставување на функционален Регистaр на цени и закупнини
73 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Премер на инфраструктури во државна и општинска сопственост“
74 Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Регистар на градежно земјиште
75 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Дигитализација на катастарските планови“
76 Информација за прогресот на активностите за реализација на Проектот - Ортофото снимање и ласерско скенирање на целата територија на Република Македонија
77 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП) - втора фаза
78 Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Графички регистар за улици и куќни броеви
79 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Ажурирање на катастарските парцели, втора фаза
80 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Поврзување на националниот геопортал на просторни податоци на АКН со порталите од регионот
81 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот
82 Информација за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Гевгелија, Демир Хисар, Долнени, Кичево, Новаци, Охрид, Прилеп, Ранковце, Штип и Струмица
83 Информација за претставувањето на книжевното творештво на авторите од Република Македонија на меѓународните саеми за книга
84 Предлог-закон за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неисплатени обврски
85 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
86 Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно националните акциски планови, за периодот јануари-април 2018 година
87 Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно националните акциски планови за периодот мај-јули 2018 година
88 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово