Завршени урбанистички планови

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ СО СИЛА НАД 10MW, НА КП 86, КП 87, КП 90, КП 94, КП 100/1, КП 100/2, КП 105, КП 106, ДЕЛ ОД КП 1/1 И ДЕЛ ОД КП 199/1 КО СУШЕВО, ОПШТИНА ШТИП

 

Линк до прилог

 


 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНТЕРКОНЕКТИВЕН ГАСОВОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА

Responsive image

Responsive image