17-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.11.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (642.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за клучните наоди и препораки од Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2020 година
1 Записник од Деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 ноември 2020 година
2 Предлог - одлука за превентивни препораки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2
3 Информација за Годишниот финансиски извештај и Годишната сметка на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2019 година, со предлог-одлуки
4 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
5 Барање на финансиски средства за финансирање на имплементација на Основен проект за линиска инфраструктурна градба - изградба на водоснабдителен систем за град Крушево со зафаќање на води од Бушева Планина во КО Сланско и КО Дреново Општина Македонски Брод и КО Белушино во Општина Крушево, тех. бр. 98/2015 и вклучување на Републичкиот завод за геолошки истаражувања во посочување на локации за потенцијални бушотини од каде Крушево ќе може да се снабдува со вода за пиење
6 Информација во врска со потребата од пренесување на право на сопственост на недвижна ствар, во државна сопственост, на Општина Чашка, без надоместок за која во катастарот на недвижности е запишано право на користење на Општина Чашка, со предлог-одлуки
7 Предлог на закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од ковид 19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија, по скратена постапка
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
9 Информација за потпишување на Спогодба помеѓу Министерството за земјоделство и рурален развој на Република Албанија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија за Заедничко одржливо управување со риболовот во Охридското и Преспанското Езеро
10 Информација за подготовка на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија, што ќе се одржи на 12 ноември 2020 година
11 Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка
13 Информација за потребата од продолжување на рокот за повлекување на парични средства за преференцијалниот заем од Ексим Банка - Кина за изградба на проектот Автопат Кичево - Охрид во износ од 505 милиони УСА долари
14 Консолидирана годишна сметка и Консолидиран финансиски извештај на АД ЕСМ - Скопје, за 2019 година, со Извештај од Независен ревизор и Предлог - одлука
15 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје, со Предлог-одлуки
16 Предлог-одлука за продажба на деловни простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
17 Информација за Предлог-правилник за изменување на правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни, со Предлог-одлука
18 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање (запишан во Имотен лист бр.48637 КО Центар 1), со Предлог-одлука
19 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање (запишан во Имотен лист бр/19058 КО Центар 2), со Предлог-одлука
20 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање (запишан во Имотен лист бр.32976 КО Кисела Вода 1), со Предлог-одлука
21 Информација со Предлог- одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државен санитарен и здравствен инспекторат
22 Предлог за изменување и дополнување на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година
23 Информација за избрани проекти за реализација согласно со Одлуката за дополнување на Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
24 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба без промена на границите на катастарските парцели во катастарска Oпштина Кожле, Oпштина Петровец, со Предлог-одлука
25 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска Oпштина Дабјани, Oпштина Долнени, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на фотонапонска соларна централа, КО Крушево-вон г.р., Oпштина Крушево, со Предлог - одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на гасоводен систем на град Битола, траса ГМРС Битола – МРСI со сообраќајна и комунална инфрасруктура, КО Горно Оризари, Oпштина Битола, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kV кабелска врска помеѓу раставувач 10(20)kV на постоен вод КО Мало Коњари и ТС 10(20)/0.4kV КО Варош, Oпштина Прилеп, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2- комунална супраструктура, фотоволтаична централа со капацитет до 1mw КО Негрево, Oпштина Пехчево, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на фотоволтаична централа Марена 1 и електричен вод за приклучок, КО Марена, Oпштина Кавадарци, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација КО Дихово, Oпштина Битола, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производи за градежна индустрија) КО Сујаклари, Oпштина Велес, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште заизработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Oпштина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-градби за производство на енергија, термоелектрична централа за производство на електрична енергија од био маса КО Алданци, Oпштина Крушево, со Предлог-одлука
35 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Тодорче Ристов, с. Долни Балван Штип, со Предлог - одлука
36 Предлог-oдлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – вулкански туф на локалитетот “Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце од Стрмош АД рудници за неметали Пробиштип на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Диатомак ДООЕЛ Пробиштип
37 Предлог -решение за овластување на потписник за склучување на договори за купопродажба на станови
38 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Федерацијата на Свети Кристофер и Невис за заемно укинување на визи за носители на дипломатски, службени и граѓански биометриски пасоши, со усогласен текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
39 Информација за преземените активности и организациони аспекти во рамките на македонско-бугарското ко-претседавање со Берлинскиот процес 2020 (БП-2020) и подготовките за завршниот Самит во Софија на 10 ноември 2020 година
40 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Бошкоски против Република Северна Македонија А.бр.71034/13, со Предлог-одлука
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа „Гостиварски театар“ (опрема)
42 Предлог-oдлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен кривичен суд Скопје (инвентар)
43 Предлог-решение за изменување и дополнување на решението за назначување на Генерален комесар и заменик на Генералниот комесар на Република Северна Македонија за „EXPO Дубаи 2020“
44 Информација за исплата на парични права од социјална заштита, за октомври 2020 година
45 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛ ТЕРАПИ ДОО Чучер-Сандево Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
46 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Гостивар (моторно возило)
47 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа ,,Здравствен дом на Скопје" - Скопје (стоматолошки стол)
48 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2019 година