65-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.04.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.05 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 59-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 март 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 61-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 април 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 62-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 април 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 63-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 април 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Придонес на Република Северна Македонија кон Извештајот на Европската комисија за 2021 година
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија, согласно заклучокот број 3 од Нацрт-записникот од четириесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 февруари 2021 година, заклучно со март 2021
Пред точка Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31.03.2021 година
1 Записник од Триесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 12 април 2021 година
2 Записникот од Десеттата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 12 април 2021 година, со Записник од седницата на Групата за процена, одржана на 12 април 2021 година и со Предлог – одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението
3 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
4 Барање за издавање на согласност заради приватизација на недвижен имот
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-115/21 (КП бр.1314/1 КО Струмица)
6 Барање согласност на предлог Ценовниците (Ценовник за позиции од редовно одржување, Ценовник за возила и градежни машини, Ценовник за чинење на превоз на материјали за редовно одржување, Ценовник за периодично-инвестиционо одржување и Ценовник за чинење на превоз на материјали за инвестиционо одржување, со Предлог-одлука за давање согласност
7 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за Изработка на проектна документација и урбанистички планови
8 Информација за реализација на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција
9 Предлог-одлука за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
10 Информација за итна потреба од обезбедување на соодветен деловен простор за новоформираните сектори во Управата за финансиска полиција
11 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 1/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.2/21), со предлог–одлуки
12 Предлог-одлукa за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци на локалитетот „Црвени Брегови“, Општина Неготино
13 Барање на Ахмет Шемсеттин Короглу, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
14 Информација во врска со статусот на постапување по Информација за обештетување на поплавените лица во Скопскиот регион за поплавените од август 2016
15 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за наставниците и стручните соработниците во основните и средните училишта
16 Предлог на закон за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование
17 Предлог-одлука за видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на акредитација врз основа на реално направени трошоци
18 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ за Казнено поправен дом Прилеп, со Предлог-одлука
19 Информација за Правилник за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло, со Предлог -одлука
20 Годишен извештај за работата на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2020 година, со Предлог-одлука
21 Информацијата со Предлог-одлукa за давање во закуп времени објекти на граничен премин за патен сообраќај (Царинска управа)
22 Информација со Предлог-одлукa за давање во закуп објекти од траен карактер на граничните премини за патен сообраќај
23 Предлог-одлука за продажба на движна ствар (воздушно ладен компресорски агрегат)
24 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
25 Извештај за дополнително реализираните активности и извршените преговори за текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицираните информации
26 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Доброволно противпожарно друштво ,,ВИДРА’’ - Велес
27 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон, за МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево
28 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
29 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (7 патнички моторни возила)
30 Информација за доставување на пресуда од Управен суд по Информацијата за текот на постапката пред Управен суд против Одлука на Државната комисија за жалби по јавни набавки за поништување на Одлуката за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ на користење- концесија донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 22 од 31.01.2020 година)
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување, КО Душегубица, Општина Кичево, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Агровин ДН ДООЕЛ Кавадарци ул. Цано Поп Ристов бр.32 Б, Кавадарци, со Предлог-одлука
33 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево, Чешиново-Облешево, со Предлог-одлука
34 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК Хидро 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Еуро Хотел Градче, Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Оаза, Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Мирковец“, Општина Василево
38 Предлог-одлукa за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода на локалитетот „с. Горна Белица“, Општина Струга
39 Предлог-одлукa за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на локалитетот „Маркови Кули“, Општина Кавадарци
40 Информација во однос на побарувањата кои би произлегле од предизвикана штета на наши вооружени сили надвор од земјата, како и претставници на вооружените сили на трети страни во Република Северна Македонија согласно член 8, од текстот на Договорот меѓу страните на Северноатлантскиот договор за статусот на силите, (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.260/20 од 3 ноември 2020 година)
41 Информација за потребата од спроведување на донација за реализација на проект на Армискиот полигон Криволак
42 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежба „Trojan Footprint 21“, со Предлог-одлука
43 Информација за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за човекови права во случајот Реџепови против Северна Македоннија А.бр. 30415/18, со Предлог-одлука
44 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во случајот Јусинова против Северна Македонија А.бр. 59492/18, со Предлог-одлука
45 Информација во врска со договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на хеликоптерски итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)
46 Информација за постапување на Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација на економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, по однос на заклучок по точка 36 од 57-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23.03.2021 година за предлог договорот за доделување на државна помош на ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
47 Предлог-одлука за давање на одобрение за основање на Приватна високообразовна установа - самостојна висока стручна школа Интернационален институт за мода „Изет Цури“ во Скопје
48 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕT-Скопје
49 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев - Куманово (разно)
50 Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
51 Предлог на закон за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија
52 Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година, по итна постапка
53 Годишен извештај за работата на Оперативно-техничка агенција Скопје за 2020 година
54 Извештај на ректорот проф. д-р Никола Јанкуловски за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје за периодот од 1 октомври 2019 година до 14 септември 2020 година
55 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.220 за КО Катланово и Имотен лист бр.1029 за КО Катланово на КП бр. 1454/1, 1689, 1454/8, 1682,1460 и 1716 во место викано ул. Лака
56 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.81652 за КО Куманово на КП бр. 14158 во место викано Солунска
57 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.736 за КО Бардовци на КП бр.1947, дел1, место викано село, катастарска култура зз, нива, класа2, со вкупна површина од 103м2
58 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 6339 за КО Бутел, на КП бр. 870
59 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 622 за КО Кисела Вода 1, на КП бр. 3361
60 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192317 за КО Драчево на КП бр.1103 викано место Ќупријан
61 Понуда од нотар Митко Милков од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.19270 за КО Кавадарци на КП бр.12613, со дополнување
62 Понуда од нотар Џеват Буџи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93356 за КО Чаир на КП бр.1036, КП бр.1037.КП бр.1038, КП бр.1048, КП бр.1049, КП бр.1056, КП бр.1255, КП бр.1258 место/улица Дижонска, со дополнување
63 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2279 за КО Злокуќани на КП бр.115
64 Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 17476 за КО Кавадарци, на КП бр. 13457, место/улица Д.Атанасов 4 и Имотен лист бр. 5572 за КО Кавадарци, на КП бр. 13457
65 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за налог за извршување врз недвижност, доставен под И.бр.19/20 од 14.01.2020 година
66 Обраќање на директорот на Отворено владино партнерство од Њујорк, Санџај Прадхан и на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, со отворена дискусија и прашања од членовите на Владата
67 Кадровски прашања /65/
68 Прашања и предлози /65/
69 Извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие за државни патишта, за периодот октомври - декември 2020 година
70 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје, за период 1 октомври – 31 декември 2020 година
71 Извештај за работа на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии за 2020 години
72 Информација за ажурирање на Акциски план за Проект: Воведување на информациски систем за управување со енергијата ЕМИС, за период до 31 март 2021 година
73 Извештај за реализација на Уредба со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба за 2020 година
74 Годишен извештај за 2020 година на Национален координативен центар за сузбивање организиран и сериозен криминал
75 Годишен извештај на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2020 година
76 Информација за Годишен извештај за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници во Република Северна Македонија за 2020 година
77 Информација за Годишен извештај за оценувањето на административните службеници во Република Северна Македонија за 2020 година
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за труд и социјална политика
79 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка
80 Предлог на Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2021 година
81 Предлог-одлука за начинот на користење на средства за репрезентација во министерствата и другите органи на државната управа
82 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година
83 Информација за статусот на реализација на подготвителните активности за воспоставување на самоодржлив систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион
84 Информација за донесување на Решение за одобрување на план за ремедијација на локацијата во ОХИС АД, Скопјe
85 Информација за Изработка на Основен проект и изградба на кружен тек на магистрален пат Гостивар-Кичево кај постоечката крстосница/приклучок на патната делница – врска со магистралниот пат на Р1202 Маврови Анови-Дебар-гр.со Р.Албанија (ГП Блато) и сообраќајно решение за обезбедување на приклучок кон планираниот алтернативен пат до депонија Русино, О. Гостивар
86 Информација за донесување на ревидиран национален утврден придонес кон договорот од Париз
87 Предлог-одлука за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице / Vendimi për lartësinë dhe mënyrën e arkëtimit të kompensimit për shërbimet që i ushtron Byroja e metrologjisë dhe personi i autorizuar juridik