112-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.10.2021 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (856.51 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 108-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28.9.2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 109-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 октомври 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 110-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 08.10.2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка     Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка     Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка     Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка     Агенда за дигитална трансформација
1 Информација за потребата од основање самостоен државен орган – Агенција за анти-допинг на Република Северна Македонија
2 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за катастар на недвижности
3 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство
4 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на наедвижности Арх.бр. 03-384/1 КП бр.17674 КО Битола
5 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности Арх.бр.03-32/20 (КП бр.1091/1 КО Сретеново)
6 Предлог-oдлука за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Северна Македонија У.бр.98/18
7 Предлог-одлука за изменување на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам“ и Предлог-одлука за изменување на одлуката за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам
8 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за здравство
9 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје, за период јануари-март 2021 година
10 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје, за период април-јуни 2021 година
11 Полугодишен извештај за работата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година
12 Информација во врска со мислење од Миннистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во врска со решение од страна на Агенција за храна и ветерина, за спроведување на заштитни мерки за спречување или ограничување на ширење на болеста африканска чума кај дивите свињи
13 Информација за текот на преговори за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки со Предлог документ (Non-paper)
14 Информација за спроведување на ИПА проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Кичево“ (градба и надзор)
15 Извештај за извршени преговори за усогласениот текст на Спогодбата помеѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Хрватска, Владата на Унгарија, Владата на Република Северна Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија, Владата на Словачката Република, Владата на Република Словенија и Владата на Република Бугарија за соработка и координација на потрагата и спасувањето во областа на воздухопловството
16 Информација за испраќање на припрадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Disaster Relief and Military Mobility Exercise 2021", во Република Словенија, со Предлог-oдлука
17 Информација со предлог за поведување на постапка за пристапување кон ратификација на Меѓународната Конвенција за заштита на сите лица од присилно исчезнување
18 Годишен извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата – ПВР ( јануари-декември 2020 година)
19 Предлог-решение за назначување ко-претседавач, членови и нивни заменици на Комитетот за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
20 Информација за потребата од подготовка на план на мерки и активности за доследно спроведување на Законот за заштита од пушењето и санкционирање на пушењето во јавни простории
21 Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на медицината на трудот
22 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.92/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 1 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.187/2021)
23 Иницијатива поднесена од Офелија Христовска од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.89/2021 и У.бр.90/2021, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021)
24 Известување во врска со укажувањето на Народниот правобранител за начинот на отстранување на констатираните повреди, а во врска со Уредбата за утврдување на буџетските корисници од централната власт, поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт (,,Службен весник на Република Северна Македонија '' бр.180/21)
25 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.73 за КО Горно и Долно Оризари, на КП бр.684, дел 0, Викано место/улица Брест
26 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3755 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.2320, Викано место/улица ул.Лука Геров
27 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 12174, за КО Сарај, на КП бр. 10710/13 и КП бр.10710/3, викано место/улица Сарај
28 Известување од извршител Гордана Џутеска за Понуда за користење право на првенствено купување на имот каде како сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист бр.94643 за КО Охрид 2
29 Информација во врска со Извештај на Европската Комисија до Европскиот Парламент и Советот, Четврт извештај под Механизмот за суспензија на визите
30 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за сметка на редовно работење (Сметка за редовно работење)
31 Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за 2020 година ДП бр.02-25/21
32 Извештај за ревидираниот Акциски план за формализирање на неформалната економија 2018-2020 година
33 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за првото тромесечие (од 1 јануари 2021 до 31 март 2021 година)
34 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за второто тромесечие (од 1 април 2021 до 30 јуни 2021 година)
35 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, за период од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
36 Информација во врска со извршната постапка И.бр207/2009 што се води пред извершител Андреја Буневски од Скопје против Должникот УНИУС-ИС ДООЕЛ Тетово по барање за извршување од доверител Република Северна Македонија И.бр.550/13
37 Информација за формирање на комисија од страна на Владата на Република Северна Македонија , со претставници од македонската страна, која произлегува од склучен Меморандум за разбирање за соработка во врска со физибилити студијата за патот Призрен-Тетово, со Предлог-решение
38 Информација за формирање на комисија од страна на Владата на Република Северна Македонија , со претставници од македонската страна, која произлегува од склучен Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за соработка во врска со рехабилитирање на тампон зоната Блаце помеѓу двата гранични објекти на двете држави, со Предлог-решение
39 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги АРМОС БАЛКАН ДОО Скопје