120-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.11.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (544.11 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција заклучно со 9.11.2021 година
1 Записник од Педесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 22 ноември 2021 година
2 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
3 Предлог-Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2022 година
4 Информација во врска со одржување на Деветнаесеттиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 25-ти Ноември 2021 година во Белград, Србија
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за oдликувања и признанија на Република Македонија
6 Информација за текот и прогресот на спроведувањето на новиот модел за проценка на дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и млади, базиран на Меѓународната класификација на функционирање (МКФ)
7 Предлог-уредба за посебните услови, начинот и постапката за одобрение за летање на цивилни и државни воздухоплови
8 Предлог-одлуки за давање на согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 27 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
9 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (фенкојлери)
10 Предлог-одлука за продажба на движна ствар; Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на електронски отпад на Апелационен суд Скопје и Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање, преработка рециклирање и уништување на отпад на Апелационене суд Скопје
11 Барање согласност за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост за 2021 година, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за измена на Одлуката за продажба на деловни простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
13 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
14 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на годишните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
15 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
16 Предлог-уредба за воспоставувањето, организацијата, членството и работата на националната рурална мрежа на Република Северна Македонија
17 Информација за спроведена постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“, со Предлог-одлука
18 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов, со предлог-одлуки
19 Информација за пошумување на опожарените шумски површини настанати во текот на летото 2021 година, а во врска со Извадок од Нацрт – записникот од Сто и првата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 август 2021 година
20 Информација за изменување и дополнување на Одлуката за категоризација на државните патишта (определување на државен пат - регионален пат Р2251, делница: Пробиштип (врска со Р1205)-Лесново и изменета траса на регионален пат Р1309 делница: Зрновци (спој со Р2234)-Кочани (врска со А3)-Пониква-Злетово-Древено (спој со Р2251), по барање и предлог на општина Пробиштип)
21 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.09.2021 година
22 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Житинени“ општина Центар Жупа, со Предлог-одлука
23 Информација за јавна набавка за доделување на нефинансиски договор за електронска наплата на надоместоци и административни такси со платежни картички, за потребите на националниот портал за електронски услуги
24 Информација за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата ,,Ciber Coalition 21 ", во Естонија, со Предлог-одлука
25 Барање на Јасмин Муфтулер, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
26 Информација со Предлог-одлука за формирање на координативно тело за следење на спроведувањето на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 и на Акциски планови за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година
27 Предлог-програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2021 година
28 Предлог-решение за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
29 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3755 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.2320, Викано место/улица ул.Лука Геров
30 Известување И.бр.1535/2021 од извршител Снежана Андреевска од Скопје за недвижен имот запишан во Имотен лист бр.1134 за КО Чучер Сандево
31 Известување И.бр.1535/2021 од извршител Снежана Андреевска од Скопје за недвижен имот запишан во Имотен лист бр.1190 за КО Никиштане
32 Информација за примена на Законот за медијација
33 Информација за надзор над функционалноста на АКМИС во судовите
34 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за третото тромесечие (од 1 јули 2021 до 30 септември 2021 година)
35 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година и Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
36 Информација за исплата на пензии за месец ноември 2021 година
37 Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
38 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.407 Пена, бр.104 Габровска река и бр. 408 Коселска река
39 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на меѓународен договор за спроведување на Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија, за взаемно признавање на одобренија за Овластен економски оператор за безбедност и сигурност (ОЕОС)
40 Извештај за завршени преговори и за склучување на Меѓународен договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Северна Македонија во „Креативна Европа“ (2021 – 2027)
41 Информација со предлог за поништување на Решение донесено од министерот за транспорт и врски за одобрување на Урбанистички проект за изградба на Аеродром Штип – Општина Свети Николе бр. 16-11406/10 од 29.10.2008 година
42 Предлог-одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за производство на електрична енергија ОСТРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје
43 Информација за промена на грејс-периодот, рокот на отплата и други услови кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
44 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита по скратена постапка
45 Информација за обештетување на семејствата на загинатите во пожарот во модуларната болница при ЈЗУ КБ Тетово
46 Барање на Суди Озкан, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
47 Барање на Ахмет Кесер, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство