127-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.12.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (796.83 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Годишна прогама за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2022, со Предлог-одлука
2 Деловен и финансиски извештај за 2020 година на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и поддршка на научно истражувачки активности фондација ПЕКСИМ Скопје со статус на организација од јавен интерес (Фондација ПЕКСИМ)
3 Деловен и финансиски извештај за 2020 година на Унијата на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ Скопје со статус на организација од јавен интерес (Унија на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ)
4 Барање согласност за Листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во град Дебар
5 Информација за состојбата на книговодствена залиха на пченица и јачмен за периодот од 2007 до 2021 година која е складирана во силосите на ЈП Агро-Берза
6 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и-или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
7 Информација за реализација на кредитната линија од фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста - Ковид 4
8 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/ или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
9 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (електронска и информатичка опрема)
10 Предлог-закон за изменување на Законот за Царинската тарифа
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка
12 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Кореја, за соработка и взаемна административна помош за царински прашања
13 Информација за формирање на Фондот за развој во рамки на Развојната банка на Република Северна Македонија со Предлог-одлука за одобрување на средства на Развојната банка за формирање на Фонд за развој
14 Информација за потребата од склучување на нов Договор за грант меѓу Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија“ - Скопје и Европската банка за обнова и развој и Договор за обештетување од страна на државата меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии и Европската банка за обнова и развој за Проектот за изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка-источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2
15 Информација за субвенционирање на камата по кредити дадени од деловните банки на компании кои ја реинвестираат добивката за 2021 година со Предлог на одлука за распределба на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за субвенционирање на каматни стапки за поддршка на ликвидноста на деловни субјекти кои оствариле и ја реинвестирале добивката за 2021 година
16 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
17 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник
18 Информација во врска со барањето на Концесионерот “РДЛ СОУЛ” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Орешка со реф.бр. 308
19 Информација во врска со барањето на Концесионерот ДИС Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
20 Информација за превземени мерки и активности за спречување на понатамошен ископ на песок од коритата на река Вардар на потег од село Уланци до село Криволак
21 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди во периодот од 23.3 - 13.7.2021 година
22 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во периодот од 14.07.2021-31.10.2021 година
23 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Козарник Лазар Костадинов с. Љуботен Штип,со Предлог-одлука
24 Програма за измена на Програмата за водостопанство за 2021 година
25 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп 9/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.216/21), со Предлог-одлукa
26 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Краста“ с.Бешиште, Општина Прилеп
27 Информација во врска со Планот на реорганизација на должникот ИМПГ ДООЕЛ Скопје – во стечај, со Предлог-одлуки
28 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за определување највискои цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало
29 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Зла осојница” с.Блаце Општина Брвеница
30 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат “А2, делница Кичево - Охрид, подделница Подвис – Пресека од км.10+424,89 до км.22+426,05 и подделница Пресека – Песочани од км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина – дијабаз на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот “Врбјани“, Општина Дебарца
31 Предлог-одлука за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V - Заштитен предел
32 Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022
33 Информација за потребата од набавка на дополнителни базни и мобилни станици за Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство
34 Информација за регистрација на национална шема за електронска идентификација во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација
35 Информација за одржан седуманесетиот состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што се одржа на 18.05.2021 година преку видео врска
36 Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Грузија во Република Северна Македонија со седиште во Штип
37 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Грузија во Република Северна Македонија со седиште во Штип
38 Предлог-одлука за продажба на движни ствари-службени кучиња на Министерството за одбрана
39 Годишна програма за работата на Агенцијата за пошти за 2022 година
40 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година
41 Барање за давање на автентично толкување на член 34 од Законот за локалната самоуправа, а во врска со член 46, став 1, алинеја 6 („Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), поднесено од градоначалникот на Општина Карпош
42 Иницијатива поднесена од Бобан Богдановски - адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.86/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 3 од Законот за судските такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2009, 148/2011, 106/2013 и 166/2014 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/2020)
43 Понуда од нотар Љубица Стефкова Начевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2211, за КО Бардовци, на КП бр. 1605, Викано место/улица СЕЛО
44 Понуда од нотар Јанко Милушев од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.52261, за КО Струмица, на КП бр. 5047, Викано место/улица ОХРИДСКА
45 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1697, за КО Бардовци, на КП бр. 861, Викано место/улица БОЗИЛКИ
46 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 53378 за КО Карпош, на КП бр.3327, дел 1, Викано место/улица Прашка 10755
47 Информација за активностите на Министерство за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во период од 1 јули 2021 до 30 септември 2021 година
48 Информација со конкретни мерки за зголемување на функционалноста и ефикасноста на системот за заштита и спасување
49 Финансиски извештај за период 1 јули 2021 година – 30 септември 2021 година, доставен од ЈП Колекторски систем
50 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 јули 2021 до 30 септември 2021 година
51 Полугодишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година
52 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавното претпријатие ,,Стрежево'' Битола
53 Информација за потребата од формирање на Координативно тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на Просторниот план на Република Северна Македонија
54 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Фармација “ на Фармацевтски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Фармација “ на Фармацевтски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
55 Одлука за изменување на одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
56 Договор за услови за интерконекција на шеми за електронска идентификација на граѓаните од западен балкан
57 Договор за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан
58 Информација за изменување на Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“и за изменување на Одлуката за утврдување на средствата за ангажирање на консултант согласно Финансискиот Договор по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води со Предлог-одлуки
59 Информација за намера за номинирање претставник од Армијата на Република Северна Македонија за Раководител на Групата за планирање на високо ниво во Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ, за период 2022 – 2023 година
60 Информација за набавка на вакцини против КОВИД–19 за 2022 година
61 Информација за моменталната состојба со снабдувањето на услуги за болничка кујна и болничка перална и потребата од итно решавање на статусот на постоечките договори - Договорот за деловно техничка соработка за перење, пеглање и дистрибуција на болнички и персонален веш од страна на ДГПУТ Изградба-Комерц Дооел Скопје и Договорот за деловно техничка соработка за обезбедување и снабдување со исхрана на пациентите и персоналот од страна на ДУПТ ХАСАТ Скопје
62 Информација за добивање на согласност за доделување на движни ствари - патничко моторно возило и возач на лично располагање на времено користење на без надоместок на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
63 Информација за добивање согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Основото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по барање на Министерство за правда
64 Информација за промена на информацијата заспроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарии, подови, електрика и машинство во ООУ „Димката Ангелов - Габерот“, општина Кавадарци
65 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на кров(источно крило) на ОУ Св.Климент Охридкси-с.Миравци, Гевгелија
66 Информација за промена на информацијатаза спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарии, подови и греење во ООУ „Гоце Делчев“ с.Горобинци, општина Свети Николе, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на санитарии, подови и греење во ООУ „Гоце Делчев“ с.Горобинци, општина Свети Николе
67 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Мите Богоевски“, општина Ресен
68 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на училишен објект во ООУ Карпош, с.Љубодраг, општина Куманово
69 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција кров и громобранска инсталација во ООУ ,,Тоше Велков Пепето’’, општина Кавадарци, како и услуги за вршење стручно-технички надзор при реконструкција кров и громобранска инсталација во ООУ ,,Тоше Велков Пепето’’, општина Кавадарци
70 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од објект (стар дел) во ПОУ ,,Лирија’’, с.Бузалково, општина Велес
71 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за доградба и надградба на училишен објект с. Долно Јаболчиште, општина Чашка
72 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на објект во СОУ Ристе Ристевски Ричко, општина Прилеп
73 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фискултурна сала и просторија за физичко воспитување во ОСМУ "Д-р Јован Калаузи", Општина Битола, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на фискултурна сала и просторија за физичко воспитување во ОСМУ "Д-р Јован Калаузи", Општина Битола
74 Информација за измена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во Киро Спанџов-Брко, Општина Кавадарци, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во Киро Спанџов-Брко, Општина Кавадарци
75 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Ванчо прке“ Општина Делчево
76 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ПОУ Гоце Делчев, с.Горни Липовиќ, општина Конче
77 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект ПУ во с.Согле, Чашка
78 Информација за изведување на градежни работи за адаптација и пренамена на јужно крило на Здравствен Дом “Нада Михајлова” во Дом за стари лица во Општина Пробиштип
79 Предлог-закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Финансискиот договор наменет за финансирање на проектот „Интерконектор за пренос на природен гас Грција - Северна Македонија, дел на Северна Македонија“, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост, по скратена постапка
80 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на нов училишен објект во населба Визбегово, општина Бутел
81 Информација за конституирање на Комитет за преговори и Преговарачкиот тим за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 (Делница: Тетово - Гостивар - Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и коридорот 10 д (Делница на автопатот Прилеп-Битола) во Република Северна Македонија
82 Барање на Турхан Сердар Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
83 Информација со пропратна документација во врска со подготвителните активности од Втора фаза на конкурентен дијалог за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
84 Барање на Мехмет Серхан Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
85 Барање на Сезаи Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
86 Информација во врска со барањето на Концесионерот Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
87 Информација За измена и дополнување на Одлуката за одобрување средства од Буџетот на Република Северна Македонија, од 30 јули 2021 година, со арх. бр. 40-8323/1 а која се однесува на финансиска поддршка на туристички агенции
88 Информација за измена и дополнување на Одлуката за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на: Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на xрана; Останати услуги за подготвување и служење на xрана; Подготовка и послужување на пијалаци
89 Информација за предвремена примена на Meѓународен договор помеѓу Република Северна Македонија, од една страна, и Европската унија, од друга страна, за учество на Република Северна Македонија во програмата Еразмус+ Meѓународен договор помеѓу Република Северна Македонија, од една страна, и Европската унија, од друга страна, за учество на Република Северна Македонија во програмата Европски корпус на солидарност, Меѓународен договор помеѓу Република Северна Македонија од една страна и Европската Унија, од друга страна, за учество на Република Северна Македонија во Креативна Европа 2021 – 2027, рамковна програма на Унијата за поддршка на културната разновидност и за зајакнување на конкуретноста на културните и креативните сектори и Меѓународен договор помеѓу Република Северна Македонија, од една страна, и Европската унија, од друга страна, за учество на Република Северна Македонија во програмата на Унијата Хоризонт Европа-рамковната програма за истражување и иновации со Образложение и Предлог-одлуки