112-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.12.2022 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (837.97 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 103-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 ноември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за отпочнување на процес за усогласување на националните процедури за стабилизација и реконструкција со НАТО стандардите
2 Предлог- одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Јужноафриканската Република
3 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јули-септември 2022 година
4 Информација за усвојување на Насоки за пријавување и управување со примени дарови и други погодности, во насока на исполнување на препораките од петтиот круг на евалуација на ГРЕКО
5 Кадровски прашања 
6 Прашања и предлози 
7 Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
8 Барање за овластување за изработка на Одликувања, со Предлог-одлука
9 Информација одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост,Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-7438/1 од 25.8.2022 година
10 Предлог на закон за ратификација на Договорoт помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за оперативните активности спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија
11 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2022 година
12 Информација во врска со Национален енергетски акциски план на Северна Македонија за 2022-2023 година за справување со енергетската криза
13 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА за распределба на средства обезбедени во потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 464-Разни трансфери во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година, а согласно Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите („Службен весник на РСМ“бр. 272 од 16.12.2022 година)
14 Предлог - Програма за изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството
15 Предлог-програма за измена на Програмата за намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2022 година
16 Информација за меморијалните споменици и спомен-обележјата од НОБ
17 Информација во врска со оддржување Собир на содружници на Агрокомбинат Македонија ДОО Скопје закажан за ден 26.12.2022 година
18 Информација за 180-та Седница на Одборот на директори на Претпријатието за Нафтовод Солун – Скопје – Вардакс АД закажана за 21.12.2022 година
19 Информација за склучување на Договор за финансирање меѓу Програмата за развој на Обединетите нации и Владата на Република Северна Македонија во врска со глобален Зaеднички фонд за Целите за оддржлив развој при Обединетите Нации
20 Информација во врска со резултатите и препораките од Физибилити студијата на Француската агенција за развој (АФД) и доставената Понуда со предлог-услови
21 Предлог-програма за изменување на Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
22 Информација за донесување на Програмата за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2022 година, со Предлог-програма
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за Автопатско решение за Миладиновци - Свети Николе - Штип, делница Миладиновци - Свети Николе за проширување на изградени косини од км 10+160,00 до км 11+600,00 КО Катлановска Сушица, општина Гази Баба со Предлог-Одлука
24 Предлог–одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот ,,Пасивер“ , општина Чучер Сандево на Друштвото за трговија и услуги Промет Стеел Холдинг ДОО Скопје
25 Информацијата за проблемот со електричната енергија за работа на пречистителната станица за шестовалентен хром во Јегуновце
26 Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
27 Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2022 година
28 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки 
29 Предлог-програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2022 година
30 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година (општина Сарај)
31 Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2023 година
32 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година (општина Гостивар)
33 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2023 година
34 Информација за предлог Листата на супстанции и производи кои се забранети за употреба кај животните чии производи се употребуваат во исхраната на луѓето (*), со Предлог-одлука
35 Предлог- Одлука за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година
36 Предлог на Закон за изменување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување по скратена постапка
37 Предлог на Закон за изменување на Законот за вработување на инвалидни лица со скратена постапка
38 Информација за исплата на пензии за месец декември 2022 година