12-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
08.02.2022 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (410.4 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-програма за инвестирање во животна средина за 2022 година
2 Предлог-годишна програма за финасирање на изработка на Просторен план на Република Северна Македонија за 2022 година
3 Предлог-програма за поддршка на конкурентност на преработувачката индустрија и општествена одговoрност за 2022
4 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2022 година
5 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2022 година
6 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2022 година
7 Предлог-програма за организирање и унапредување на крводарителство во Република Северна Македонија за 2022 година
8 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2022 година
9 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2022 година
10 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2022 година
11 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2022 година
12 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 година
13 Предлог-програма Здравје за сите за 2022 година
14 Информација за реализацијата на Годишната програма за инвестиции во културата за 2021 година и за содржината на Годишната програма за инвестиции во култутрата за 2022 година, со Предлог-одлука
15 Предлог-програма за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2022 година
16 Предлог-годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2022 година
17 Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година
18 Предлог-програма за заштита на природата за 2022 година
19 Предлог-програма за управување со водите за 2022 година
20 Предлог-програма за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2022 година
21 Предлог-програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2022
22 Предлог-програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2022 година
23 Предлог-програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи
24 Предлог-програма за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година
25 Предлог-програма за промоција на обновливите извори на енергија во домаќинствата за 2022 година
26 Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2022 година
27 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2022 година
28 Предлог-програма за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2022 година
29 Предлог-програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија за 2022 година
30 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2022 година
31 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата 2022 година
32 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2022 година
33 Предлог-програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2022 година
34 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2022 година
35 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година
36 Предлог-програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2022 година
37 Програма за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2022 година
38 Годишна програма за работа на Центарот за стручно образование и обука за 2022 година, со Финансиски план