44-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.05.2022 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (940.14 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22.3.2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 37-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12.4.2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 39-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19.4.2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Годишна сметка за 2021 година и Годишен извештај за работењето за 2021 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, со предлог-одлуки
2 Информација во врска со продажба на движни ствари (моторни возила) во сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Државниот инспекторат за животна средина на Република Северна Македонија поради неисправност, неупотребливост и застареност, со Предлог-одлука
3 Информација за потребата од отстранување на движни ствари кои претставуваат електронски и електричен отпад, со Предлог-одлука
4 Информација за потребата од склучување на Договорот за грант за проектот „Рехабилитација на објекти за физичко образование во основните и средните училишта и набавка на спортска опрема во С. Македонија“, меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за образование и наука и Банката за развој при Советот на Европа - ЦЕБ
5 Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2021 година
6 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2021 година
7 Понуда од нотар Симон Зафировски од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 44512 за КО Гази Баба на КП број 1536 на викано место/улица 513
8 Информација за потребата од обезбедување на времен режим за патниот сообраќај на премините преку железничките пруги на кои треба да се реконстрира горниот строј со елементи од рециклирана гума и асфалтирање на патот на делот помеѓу армирано-бетонските рабници и патот
9 Инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
10 Информација за добивање на согласнот за започнување на постапка за јавна набавка на стоки- моторни возила по пат на оперативен лизинг за Оперативно-техничката агенција
11 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба, Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажбa, Предлог-одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на стан наменет за продажба на ул„Видое Смилевски Бато“ бр. 51/2-26 во Скопје и Предлог-одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор бр. 44-9106/1 од 17.11.2020 година
12 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна Установа Национален парк Маврово – Маврови Анови, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство Џонсон Контролс Аутомотиве Струмица ДООЕЛ Струмица со бр.13-271/1 од 02.02.2016 година и Анекс договор бр.1 со бр.13-271/2 од 18.08.2016 година, со Предлог-одлука
14 Информација со Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
15 Информацијата за донесување на Програмата за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2022 година, со Предлог-програма
16 Годишен финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2022 година, со Предлог-одлука
17 Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со предлог-одлуки и изјави
18 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности 03-349/1 (КП 24569 КО Куманово)
19 Предлог-уредба за начинот на вршење на техничкиот преглед на изведените рударски објекти и висината на трошоците за вршење на техничкиот преглед
20 Годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година
21 Информација за доставено Барање број 11-1514/1 од 16.02.2022 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови поради неможност за отплата на доспеаните обврски, поднесено од Општина Ѓорче Петров
22 Информација по Барање за репрограмирање на долг бр.11-1592/1 од 10.02.2022 година, поднесено од Општина Бутел
23 Информација по Барање за репрограмирање на долг бр.11-1621/1 од 11 февруари 2022 година, поднесено од Општина Македонски Брод
24 Информација по Барање за регулирање на долг бр.15-2576/1 од 15 март 2022 година, поднесено од Општина Ресен
25 Информација за потпишување на парафираните текстови на Договорот за економска соработка помеѓу Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина и Договорот за соработка во областа на турзимот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Хилтон, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вилиџ, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Бела Куќа, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.407 Пена и бр.104 Габровска река
30 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Паликура 2“, Општина Неготино
31 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Коџа Дол“, Општина Василево
32 Предлог - одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид на минерална суровина – мермеризиран варовник и дијабаз на Друштвото за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман
33 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен, Штип, Населено место без уличен систем Љуботен, Штип, со Предлог-одлука (39-3928/1)
35 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен, Штип, Населено место без уличен систем Љуботен, Штип, со Предлог-одлука (39-3930)
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00-км 10+424,89, за санација и стабилизација на косина на км 5+210 до км 5+410, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Автопат Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, км 10+424,89 - км 22+246,05, за стабилизација на косина на км 21+860 - км 22+070, КО Врбјани, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за девијација на автопат А2 и косина на км 1+771 - км 2+350 КО Кичево вон град, Општина Кичево, со Предлог-одлука
39 Информација за определување на надоместок на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и над 3 хектари, согласно член 21 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019), со предлог-одлуки
40 Информација за склучување на анекс број 2 на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Мостот Карпош во Град Скопје
41 Информација за постапување на Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, по однос на заклучок по точка 89 од 23-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 08.03.2022 година за предлог договорот за доделување на државна помош на Орицон Адвансед Технолоџис-ОАД-ДООЕЛ Велес
42 Информација за Договор за донација на добра - софтвер за целите на воспоставување на Сектор за координација на големи инфраструктурни проекти
43 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7586/1 од 31.07.2018 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз БОДАН ДОО увоз-извоз Куманово
44 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7923/1 од 15.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство,трговија и услуги Ливе Баг 2016 ДООЕЛ Крива Паланка
45

Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-8053/1 од 15.10.2019година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за трговија и услуги ХУНЗА ВЕДА КЛУБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

46 Информација за статусна Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7561/1од 31.07.2018година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото замодна конфекција Данитекс ДОО Кочани
47 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-8007/1 од 15.10.2019година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство,трговија иуслуги БЕТИ-АРТСПИД ДООЕЛ Охрид
48 Информација за статус на Договоротза финансиска поддршка бр. 09-9603/1 од 15.10.2020година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвотоза транспорт градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани
49 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје (ЕЕГ апарат)
50 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за – Kардиологија - Скопје (3Д Електроанатомски мапинг систем за електрофизиологија)
51 Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апсиев и Борислав Крмов)
52 Годишен извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2021 година
53 Годишен извештај за работата за 2021 година, Финансиски план за 2022 година, Стратешки план за 2022 година и Годишна програма за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2022 година
54 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2021 година
55 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2021 година
56 Годишен извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2021 година
57 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2006 за КО Горно и Долно Оризари на КП број 438 викано место/улица Поле
58 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2049 за КО Ињево на КП број 7555, викано место/улица Ињево
59 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 83822 за КО Радовиш на КП број 4288 викано место/улица Булевар Александар Македонски
60 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 750 за КО Раклиш на КП број 5093 викано место/улица Село
61 Понуда од нотар Симона Николиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 1850 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7191 викано место/улица Вангел Дину, Имотен лист број 3206 за Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7183 викано место/улица Корушка и Имотен лист број 104140 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае на КП број 7192 викано место/улица Вангел Дину
62 Понуда од нотар Надица Чаушевска од Струмица, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 1070 за КО Градско Балдовци на КП број 581 викано место/улица Село
63 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје, за размена на недвижен имот запишан во Имотен лист број 92957 за КО Ѓорче Петров – 6 на КП број 9092 викано место/улица Мице Козара 28 и Имотен лист број 92958 за КО Ѓорче Петров – 6, на КП број 9092 викано место/улица Ѓ.Петров
64 Понуда од нотар Јасмина Карталова Баснаркова од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.452 за КО Копачин Дол, на КП бр.1125 дел 2, Викано место/улица Теќепе
65 Понуда од нотар Татјана Миовска од Берово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 8668 и Имотен лист број 3652 за КО Берово на КП број 3371 викано место/улица 11 Октомври
66 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2065 за КО Прилеп на КП број 20171 викано место/улица Б.Планина
67 Понуда од нотар Армир Садику од Тетово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 103942, за КО Тетово 2, на КП број 4829, викано место/улица Град Тетово
68 Понуда од нотар Лорија Ваневска од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.76602, за КО Куманово, на КП бр.20294, Викано место/улица Моша Пијаде
69 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1526, за КО Маџари, на КП бр.36 Викано место/улица Булевар Едвард Кардељ бр.24
70 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1439, за КО Јурумлери, на КП бр.153 Викано место/улица Динек
71 Известување од извршител Васко Блажевски од Скопје под И.бр.1809/18 за Налог за извршување врз недвижен имот-земјоделско земјиште запишан во Имотен лист број 401 за КО Г. Коњари на КП број 1625 и КП број 1626 викано место/улица Под Село
72 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 10 мај 2022 година, доставен под И.бр.2204/2018 од 8 април 2022 година
73 Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на ден 10.05.2022 година, доставена од извршител Александар Кузмановски од Гостивар, под И.бр.14/2018
74 Кадровски прашања
75 Прашања и предлози 
76 Информација за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија во првиот квартал во 2022 година
77 Информација за реализирани активности во 2021 година од Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2021-2022 година
78 Информација за предлог на нови рокови за реализација на мерките и активностите предвидени согласно Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси со акционен план за нејзино спроведување (2021-2025)
79 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец март 2022 година
80 Годишен извештај за оценување на административни службеници во Република Северна Македонија за 2021 година
81 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 12-7533/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за трговија производство и услуги НТК-МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
82 Информацијата за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 10-7999/1 од 15.10.2019 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за управувачки дејности Еуроникел ДООЕЛ с. Возарци Кавадарци
83 Информацијата за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 12-7925/1 од 15.10.2019 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИНЕЛЛИПСЕ ДООЕЛ Битола
84 Информацијата за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7591/1 од 31.07.2018 година и Анекс на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7591/4 од 01.11.2018 година склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги ЛУКАМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
85 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, за периодот октомври - декември 2021 година
86 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот октомври - декември 2021 година
87 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија–Tранспорт A.Д. – Скопје, за периодот октомври - декември 2021 година
88 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2022 година
89 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2021 година
90 Годишен извештај за работа на Национален кординативен центар за гранично управување (Национален координативен центар за гранично управување)
91 Информација за потреба за обезбедување на финансиски средства за физичко обезбедување на Археолошки локалитет Плаошник
92 Предлог – ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА НАСТАВНИТЕ ДЕНОВИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ
93 Одлука за престанување на важење на одлуката за ограничување на извозот на масло од сончоглед 
94 Барањето за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за поврат на средства кон Европска Комисија заради затварање на салдо на девизна сметка за Национална Програма ТАИБ 2013 - О Д Л У К А за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
95 Предлог-Одлука за измена на одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина
96 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“, во Република Либан