48-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.05.2022 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (761.57 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 мај 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2022 година – 30 јуни 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за потреба од отпочнување на постапка за набавка од мала вредност-набавка на канцелариски мебел согласно годишниот план за јавни набавки во 2022 година на Државната комисија за спречување на корупцијата
2 Предлог-закон за зоотехника
3 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
4 Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
5 Информација во врска со оддржување Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 30.05.2022 година
6 Предлог-закон за изменување на Законот за плати на јавните обвинители, по скратена постапка
7 Предлог-закон за изменување на Законот за судска служба, по скратена постапка
8 Предлог-закон за изменување на Законот за јавнообвинителска служба, по скратена постапка
9 Предлог-закон за изменување на Законот за платите на членовите на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, по скратена постапка
10 Предлог-закон за ратификација на Договорот за партнерство помеѓу Република Северна Македонија, преставена од Министерството за локална самоуправа како партнер и Република Косово, претставена од Министерството за администрација на локална самоуправа како партнер – лидер за управување со грант Договорот за техничка помош 2019/410-322, под програмата ИПА Северна Македонија – Косово 2014/2020
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција
12 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2022 година
13 Информација за формирање на интер-ресорска група за следење на имплементацијата на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021 – 2025), со Предлог-одлука
14 Информација за спроведување на повеќегодишна набавка за продолжување на поддршката за лиценците набавени за Националните ИКТ проекти
15 Информација за стандардизација на процесот на подготовка на секторските стратегии, со Предлог-методологија за начинот на подготвување, спроведување, следење, известување и оценување на секторските стратегии
16 Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2023 година
17 Предлог-упатство за структурата, содржината и начинот на подготвување, спроведување, следење, известување и оценување на секторските и мултисекторските стратегии
18 Информација во врска со Предлог Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022-2026 година, со Национална стратегија за еднаквост и недискриминација 2022-2026
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетската библиотека „Гоце Делчев“ Штип
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
24 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Битола
26 Предлог-закон за изменување на Законот за трговија, по скратена постапка
27 Барање за давање на автентично толкување на член 281-6 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 101/19, 153/19,180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), поднесено од пратеникот Јован Митрески
28 Иницијатива поднесена од Гордана Пашоска и Соња Костовска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.27/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 42 став 2 во делот „и кој не е постар од 60 години“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија бр.83/2018)
29 Иницијатива поднесена од Ивана Тасевска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.35/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 2 и членот 6-а од Законот за судските такси („Службен весник на Република Македонија бр.114/2009, 148/2011, 106/2013 и 166/2014 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/2020)
30 Кадровски прашања 
31 Прашања и предлози 
32 Акциски план за мерки кои треба да се преземат по препораките на овластениот државен ревизор содржани во конечниот ревизорски извештај за сметка на основен буџет 631 и сметка на основен буџет 637
33 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2021 година
34 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2021 година
35 Информација во врска со барањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за признавање на правото на повисок износ на стипендиите на учениците односно студентите кои истото право го стекнале во учебните години пред 2021/2022 година
36 Извештај за работата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2021 година
37 Програма за работа на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2022 година
38 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Државниот инспекторат за труд (Сметка на основен буџет (631) и (637))
39 Акциски план со точно дефинирани активности рокови и носители за имплементација на дадените препораки од конечниот извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Сметка на средствата од фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствените услуги и други средства од сопствени приходи (531) (ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ - Битола)
40 Информација за исплата на пензии за месец мај 2022 година
41 Предлог-закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
42 Предлог-уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина
43 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
44 Иницијатива доставена од политичката партија Достоинство