95-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.10.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (550.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација во врска со склучување на Договор за слобода на движење со лични карти во Западен Балкан, со текст на Договор
2 Информација во врска со склучување на Договор за признавање на професионалните квалификации на докторите по медицина, докторите по дентална медицина и архитектите во контекст на договорот за слободна трговија, со текст на Договор
3 Информација во врска со склучување на Договор за признавање на високообразовните квалификации во Западен Балкан, со текст на Договор
4 Предлог-уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
5 Прашања и предлози
6 Информација со почетокот на изградбата на источниот регион на железничкиот Коридор VIII, делница Куманово – Бељаковце - Крива Паланка
7 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „TALOS 22“, во Република Грција
8 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на 
9 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на вооружените сили на САД на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог-oдлука
10 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Balkan Shield 22“, во Република Грција
11 Информација за исплата на пензии за месец октомври 2022 година
12 Доставување на Програма за изменување на Инвестициона програма за 2022 година и Финансиски План за изменување и дополнување на Финансиски план за 2022 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, составни делови на Програмата за работа за 2022 година, со барање согласност на Програма за изменување на инвестициона програма за 2022 година согласно член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија 
13 Одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговија на одделна стока 
14 Информација за направена анализа за можноста за продолжување на летното сметање на времето 
15 Информација за учество во водењето на преговори за усогласување на текстот на меѓународниот договор за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Република Грција