4-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.01.2022 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (488.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 132 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 133 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 1 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 2-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 јануари 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 3 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 јануари 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
1 Записник од Втората седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 20 јануари 2022 година, со Предлог-одлука
2 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство на Република Бугарија за соработка во областа на земјоделството, земјоделските науки, руралните области и шумарството
3 Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдување со електрична енергија
4 Кадровски прашања
5 Прашања и предлози
6 Информација за исплата на пензии за месец јануари 2022 година
7 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2022 година
8 Информација за Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2022 година на ЈПДП
9 Информацијата за потенцијално задолжување на Република Северна Македонија на меѓународниот пазар на капитал
10 Информација во врска со поднесување барање за запирање на постапка за ликвидација за Грант корисник од Холандија во врска со Грант договор финансиран од ЕУ во рамки на ИПА Програмата за Развој на Човечки ресурси 2007-2013” со Предлог-Заклучоци
11 Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта
12 Предлог решение за назначување на ко-претседавачи и членови во Заедничките меѓувладини работни групи за продлабочување на билатералната соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија
13 Предлог Договор БЕГ