122-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.02.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (871.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 118-та седница на Влада, одржана на 10 јануари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 119-та седница на Влада, одржана на 17 јануари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 120-та седница на Влада, одржана на 18 јануари 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
1 Информација за одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија бр.41-7438/2 од 25.08.2022 година (Сл.весник бр.188/22 од 26.08.2022година) и Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење кризна состојба на подрачјето на град Скопје, заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија бр.08-4044/1 од 30.09.2022 година (Сл.весник бр.212/22 од 30.09.2022 година)
2 Информација со препорака за организација на ексурзии, излети и други аранжмани во домашни услови
3 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје како Закупец на земјиште, со предлог - одлуки
4 Информација за оправданоста на барањето за вработување во Акционерскота друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со предлог заклучоци
5 Предлог на закон за инсолвентност
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви, по скратена постапка
7 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за Програмата за обновлива енергија ЕСМ - Компонента I: Ревитализација на хидроелектрани, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КФВ и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, по скратена постапка
8 Информација за Програмата на економски реформи 2023-2025
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 110kv далекувод ТС Штип-ТС Овче поле, KO Врсаково, КО Сарчиево, КО Три Чешми-вгр и КО Штип 1, Општина Штип и КО Пеширево, КО Амзабегово-вгр, КО Ерџелија-вгр, КО Ерџелија, КО Мустафино –вгр и КО Мустафино, Општина Свети Николе, со Предлог-одлука
10 Информацијата за ревидирање на синтетизраниот извештај за реорганизација во делот на министерскиот систем на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
11 Информација за локацијата на идната пречистителна станица за отпадни води во општина Велес
12 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за вода и здравје на Конвенцијата од 1992 година за заштита и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера
13 Информација за текот на активностите поврзани со Стратешкиот дијалог меѓу РС Македонија и САД, со предлог- План за активности
14 Предлог-одлука за именување на Сеад Садикоски за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Канада, со седиште во Торонто
15 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје за спроведување специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита на секундарно ниво од областа на онкологијата и радиотерапијата
16 Иницијативи поднесени од Марко Колев, градоначалник на Општина Велес, и други, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.110/2022, 111/2022 и 112/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за преземање на мерка во услови на постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија, бр.41-9773/3 од 30.10.2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“).
17 Предлог-одлуки за давање на согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 23 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
18 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, запишан во Имотен лист 56217, КП 109, КО Кисела Вода 1, со Предлог-одлука
19 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, запишан во Имотен лист 6043, КП 7351/14, КП 7351/21, КП 7351/18, КП 7351/19, КО Струмица, со Предлог-одлука
20 Информација за степенот на реализација на активности во Акцискиот план за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи на Република Северна Македонија 2022-2024 година
21 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишните сметки и финансиските извештаи на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2022 и 2023 година
22 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2022 година на Акционерското друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост-Скопје
23 Информација за измени на Договорот за издавање на гаранции од Гарантниот фонд организиран од Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје
24 Информација во врска со обезбедување на 50 милиони евра средства во вид на кредитна линија од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) за финансирање на ММСП
25 Информација за доцнењето и за состојбата со наплатата кај кредитните линии Ковид 1, Ковид 2 и Ковид 3
26 Информација со препорака за организирање на обуки, семинари и друг вид на организации на државните институции во Република Северна Македонија
27 Информација за субвенционирање на домашни туроператори за аранжмани во домашните хотелски капацитети
28 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (10- измена)
29 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за воспоставувањето, организацијата, членството и работата на Националната рурална мрежа на Република Северна Македонија
30 Информација за апликација на Министерство за финансии за инвестициски фонд од Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF) со цел обезбедување на дополнително финансирање на Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор
31 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, со Предлог-одлука
32 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Кожарево“ Општина Сопиште, со предлог – одлуки
33 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен и глина на локалитетот „Падарница“ с.Катланово, Општина Петровец
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Гранд М, Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Некст Дор Парк Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Оргон Лукс Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект
37 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина-црн мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Рудпроинг ДООЕЛ увоз-извоз Македонски Брод на локалитетот ,,Долги Рид“ Општина Македонски Брод
38 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци на локалитетот „Јаребички Камен“, Општина Кавадарци
39 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитетот ,,Кучков Рид“ с.Ботун, Општина Дебарца
40 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-оникс и травертин на локалитетот “Сирма Галица“ Мариово, општина Прилеп
41 Информација со Предлог-решение за изменување на Решението за назначување на членови и нивни заменици на Националниот совет за сајбер безбедност
42 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕНГО 2018 ДОО увоз-извоз с.Драслајца - Струга, со Предлог-одлука
43 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН&БИО ФАРМ ДОО увоз-извоз с.Драслајца - Струга, со Предлог-одлука
44 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гази Баба (8)
45 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (4)
46 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (3)
47 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебар (3)
48 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (2)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дојран
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебрца
51 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Капија
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чучер-Сандево
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Градско
54 Предлог на закон за младински додаток, по скратена постапка
55 Годишна програма за работа и развој за 2023 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор
56 Понуда од нотар Игор Ефремоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.36600 и Имотен Лист бр.36382 за КО Прилеп, на КП бр.8550, Викано место/улица Мерите
57 Кадровски прашања 
58 Прашања и предлози 
59 Информација за учество на претставници од Република Северна Македонија на отворена работна група за безбедност и употребата на информациски и комуникациски технологии 2021-2025 година, во Њујорк, 25-29 јули 2022 година
60 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030 во Министерството за труд и социјална политика (за преиод од јануари-јуни 2022)
61 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементација на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030 (за период од јануари-јуни 2022)
62 Информација за начинот на функционирање на порталот „Портал-пресуди од даночни и царински спорови“ со статистички податоци, за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
63 Информација за наплатата на ненаплатени побарувања кон ЈКП корисници на вода од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица
64 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот јули-септември 2022 година
65 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о. за период од 1 јули 2022 година до 30 септември 2022 година
66 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 јули 2022 до 30 септември 2022 година
67 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија-Tранспорт A.Д.-Скопје за период 1 јули-30 септември 2022 година
68 Информација за Google и YouTube кампања
69 Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит во 2022 година
70 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.277 Воденешница, бр.104 Габровска река и бр.349 Блатечка река
71 Информација за потребата од изменување и дополнување на Законот за градење во делот на утврдувањето на исполнетоста на условите за механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбите
72 Информација во врска со потпишувањето на Меморандум за соработка меѓу Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија и Управата за развој и поддршка на мали и средни претпријатија на Република Турција 
73 Предлог на закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата
74 Информација за оправданоста на Барање за вработување арх.бр.0203-20/146 од 19.12.2022 година
75 Предлог-oдлука за престанок на користење на недвижни ствари на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок-Тетово и Предлог-oдлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Амбасадата на Република Франција во Република Северна Македонија-Скопје
76 Предлог на Закон за данок за солидарност, по скратена постапка
77 Информација со задачи кои произлегуваат од работните состаноци на 12, 16, 18 и 25 јануари 2023 на ниво на експертски групи од одговорните институции, со цел олеснување и забрзување на протокот на патници, возила и стоки на граничните премини Табановце-Прешево, како дел од иницијативата Отворен Балкан
78 Информација за оправданоста на барањата за вработување во ЈП „Национални шуми” п.о. Скопје
79 Предлог-одлука за основање нова национална установа „Музички ансамбл во Република Северна Македонија“-Тетово
80 Предлог-одлука за основање нова национална установа „Камерен оркестар на Битола“-Битола
81 Предлог на закон за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
82 Предлог на закон за изменување на законот за буџети
83 Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (44 СОМ 7В.77), со Предлог на Извештај и предлог на Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион (2023-2030)
84 Информација за потребата од обезбедување на дополнителни финансиски средства за ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје зa набавка на комбинирана терапија со лекот Kaftrio и лекот Kalydeco за пациентите со Цистична фиброза (ЦФ)