127-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.02.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (784.2 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлуката за пренесување во сопственост недвижни ствари на општина Куманово (ОУ,,Перо Наков’’ Куманово)
2 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа за 2023 година на ЈП „Стрежево“ Битола, со Предлог-одлука
3 Програма за работа за 2023 и Финансиски план за 2023 година на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, со Предлог-одлука
4 Барањето на ЈП Стрежево - Битола за согласност за вработување на 12 (дванаесет) лица на определено време
5 Информација за потреба за вработување на лица за определено време во Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта - Скопје ц.о.
6 Информација за оправданоста на барањата за вработувања во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип
7 Информација за оправданост на барањата за вработување на Јавното претпријатие Колекторски систем-Скопје
8 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетскa дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, со предлог-одлуки
9 Информација во врска со доставениот предлог од Концесионерот Хидроген Енерџи ДОО Скопје за спогодбено раскинување на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 5, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 6
10 Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2023 година
11 Предлог-програма за финансирање на микро производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година
12 Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2023 година
13 Предлог-oдлука за престанок на користење на недвижни ствари на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок – Тетово и Предлог-oдлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Амбасадата на Република Франција во Република Северна Македонија - Скопје
14 Предлог на закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк, по скратена постапка
15 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран студентски оброк, по итна постапка
16 Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог-одлука за давање на согласност на Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година и Предлог на годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија за 2023 година со Предлог-одлука за давање на согласност на Финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година
17 Финансиски план за 2023 година на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
18 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата и Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта
19 Информација за добивање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта, со Предлог-одлука
20 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање согласност за Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми” п.о. Скопје, со Предлог-одлука
21 Акциски план за формирање на задолжителни резерви 2023-2025
22 Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за продажба на станбен простор во Струмица и Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба во Струмица
23 Предлог-одлука за изземање од стопанисување недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје и Предлог-одлука за давање на трајно користење без надоместок, недвижна ствар на Шаховска федерација на Република Северна Македонија, на деловен простор на ул.,,Партизански Одреди” бр.143 во Скопје, запишан во Имотен лист број 47076, Катастарска парцела 857, Катастарска општина Карпош
24 Програма за работа и Годишен финансиски план на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за 2023 година, со предлог-одлуки
25 Финансиски план за 2023 година и Годишна програма за работа за 2023 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог-одлука
26 Годишен финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2023 година, со Предлог-одлука
27 Годишна програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2023 година, со Предлог-одлука
28 Програма за работа на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија за 2023
29 Информација во врска со потребата од пренесување право на сопственост на недвижна ствар на општина Чашка без надоместок за која во катастарот на недвижности е запишана право на сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (КП број.6409 КО Богомила)
30 Информација во врска со потребата од пренесување право на сопственост на недвижна ствар, без надоместок, за која во катастарот на недвижности е запишано право на сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука (КП број. 623 КО Војница)
31 Информација во врска со барањето на Концесионерот Гравис Хидро ДОО Гостивар за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85
32 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК Хидро 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
33 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енергија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
34 Информација за реализација на Среднорочната Стратегија за општествена одговорност на Република Северна Македонија 2019-2023 во 2021 година
35 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „КО Кисела Вода 2“ општина Аеродром, со предлог-одлуки
36 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Висвин ДООЕЛ Скопје, ул.Кеј 13-ти Номври бр.100, Скопје-центар , со Предлог-одлука (39-6928)
37 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Висвин ДООЕЛ Скопје, ул.Кеј 13-ти Номври бр.100, Скопје-центар , со Предлог-одлука (39-6923)
38 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Агрос ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлукa
39 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Златка Иванова ул.Скоевска бр.2, Штип, со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до машинска зграда на МХЕ Тополка 316, КО Дреново, општина Чашка со Предлог-одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за пристапен пат до локацијата, КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на подземен нисконапонски кабелски вод за напојување, пристапен пат и Базна станица за мобилна телефонија на БТС КМН “Дивље“, КО Дивље, општина Петровец со Предлог-одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов 20(10) далековод со бетонска столбна трафостаница 20(10)/0,4kVA, за напојување на хидросистем Јаловиште, КО Костур, општина Крива Паланка со Предлог-одлука
44 Предлог-програма за водостопанство за 2023 година
45 Предлог-програма за обезбедување на социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност
46 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата,биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2023 година
47 Предлог-програма за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година
48 Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2023 година
49 Предлог-програма за семе и саден материјал во 2023 година
50 Предлог-програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2023 година
51 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2023 година
52 Предлог-одлука за определување на висината на трошоците за посетување на обуките и полагањето на испитот за фитофармација за професионални корисници, советници и дистрибутери и Предлог-одлука за висината на трошоците за работа на стручната комисија од областа на фитофармацевтските производи
53 Предлог-програма за рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чешиново-Облешево (ООУ „Климент Охридски“ Облешево)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „ Киро Бурназ“ Куманово
56 Барање за давање на автентично толкување на членот 24 став (2) точка б) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), поднесено од пратеникот Снежана Калеска Ванчева
57 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.129/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 132 став 1 точка 37 од Законот за безбедност на храната („Службен весника на Република Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016 и 64/2019).
58 Понуда од нотар Станка Горичан од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1411 и Имотен Лист бр.1733 за КО Долно Лакочереј-Вонград, на КП бр.1219, КП бр.485, КП бр.486 и КП бр.497, Викано место/улица Габавци
59 Понуда од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.142 за КО Нерези-Вонград, на КП бр.1295, Викано место/улица Присојница
60 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје, доставен под И.бр.8563/2022, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.5528 за КО Ѓорче Петров 4 - Влае
61 Кадровски прашања 
62 Прашања и предлози 
63 Акциски план за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
64 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
65 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за периодот од 1 јули 2022 до 30 септември 2022 година
66 Предлог-уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
67 Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година
68 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри. */
69 Информација за статус на имплементација на Проектот за олеснување на транспортот и трговијата во Западен Балкан финансиран од Светска банка, за периодот од декември 2019 до декември 2022 година
70 Информација со предлог решение за раскинување на постоечкиот Договор за деловно техничка соработка за перење, пеглање и дистрибуција на болнички и персонален веш склучен помеѓу на ДГПУТ Изградба-Комерц Дооел Скопје и ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар-Скопје и истовремено исполнување на договорни обврски за Министерство за здравство како јавен партнер кои произлегуваат од Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции бр. 17-461/39 од 17.12.2019 година со приватен партнер Група на економски оператори составена од Евита ШПК (лидер на групата), Делта ПХарма-АЛ Шпк и Сервици Италија С.п.А, и Друштво за услуги СКОПСТЕР ДОО Скопје
71 Информација со измена и дополнување на План за преземање на нераспределените административни службеници од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците вработени преку Програма К-5
72 Информација за потпишување Меморандум за соработка во областа на дијаспората помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ)
73 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права Соња Николовска против Република Северна Македонија А.бр. 45935/18 и А.бр. 55102/18
74 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
75 Информација за текот на активностите поврзани со Стратешкиот дијалог меѓу РС Македонија и САД, со предлог-план за активности
76 Годишна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2023 година и Годишен Финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2023 година, со Предлог-одлуки