150-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.04.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (503.59 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-7438/1 од 25.8.2022 година
2 Прашања и предлози
3 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.01/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
4 Oдлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало 
5 Oдлука за изменување на Одлуката за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед