161-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.06.2023 - 19:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (10.04 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 159-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 јуни 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Доставување на информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Република Северна Македонмија, претставувана од Владата на Република Северна Македонија и Република Србија, претставувана од Владата на Република Србија за ИПА 3 Програмата за преку - гранична соработка Северна Македонија - Србија 2021-2027 година - усвоена со ЕК одлука Ц(2022) 3739 од 03.036.2022
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 14 Транспортна политика и 21 Транс – европски мрежи, од Кластер 4 Зелена агенда и одржлива поврзаност, на 26-29 јуни 2023 година, во Брисел
Пред точка Ажуриран Придонес на Република Северна Македонија кон Извештајот на Европската комисија за 2023 година
Пред точка Ажуриран Придонес на Република Северна Македонија кон Извештајот на Европската комисија за 2023 година
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за Договор за јавно приватно партнерство (ЈПП) за технолошко – индустриска развојна зона во Тетово, со предлог текст на Анекс на договор, изготвен согласно задолжение на Владата
2 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем по скратена постапка
3 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Радика превози ДОО Љубљана против Северна Македонија А.бр. 52003/18 Пресуда на Европскиот суд за човекови права
4 Годишен извештај за работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија во 2022 година
5 Информација за постапките за вработување
6 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2023 година
7 Предлог-одлука за продажба на движни ствари
8 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за гинекологија и акушерство Скопје и Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравстена установа Клиничка болница - Тетово
9 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
10 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
11 Информација и Мислење од Националниот совет за медијација, со Финансиски план за четвртиот квартал на 2022 година и за 2023 година на Националниот совет за медијација (Национален совет за медијација)
12 Деловник за начинот на вршење на работите на Националниот совет за медијација, со Предлог-одлука (Национален совет за медијација)
13 Правилник за начинот на издавање и укинување на лиценци во медијација, со Предлог-одлука (Национален совет за медијација)
14 Правилник за формата и содржината на лиценцата за медијатор, со Предлог-одлука (Национален совет за медијација)
15 Правилник за методологијата и начинот на вршење мониторинг и евалуација на квалитетот на работењето на медијаторите, со Предлог-одлука (Национален совет за медијација)
16 Тарифник за висината на реално направените трошоци за издавање на лиценци за медијатори, лиценци за медијатори во специфични области, лиценци за обучувачи на медијатори и акредитација на програми за обука на медијатори, со Предлог-одлука (Национален совет за медијација)
17 Информација за отпочната постапка за формирање на Одбор за разрешување на спорови - ДАБ за проектот - изградба на автопат Кичево - Охрид
18 Информација за подготовка на проект “50 села, 50 приказни”
19 Предлог-одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
20 Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари - деловен простор
21 Информација за Анекс 1 на Договорот за реконструкција на пливачки базен во Општина Струга за изведување на работи кои поради непредвидени околности се нужни и договорниот орган не можел да ги предвиди
22 Информација за одобрување на склучување Анекс 1 на Договорот за реконструкција на спортска сала „Партизан“ во Општина Карпош за изведување на работи кои поради непредвидени околности се нужни и договорниот орган не можел да ги предвиди
23 Информација за одобрување на склучување Анекс на Договор за изведување на градежни работи за Изведба на пливачки базен во Општина Штип, Битола, Ѓорче Петров, Кисела Вода и кичево поради околности кој договорниот орган неможел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот
24 Информација за дообезбедување на средства за изградба на 3 пливачки базени
25 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
26 Предлог текст на Меморандум за соработка за воспоставување на железничка мрежа со високи перформанци меѓу Република Северна Македонија и Република Србија
27 Годишен извештај за следење на спроведувањето на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година и Акцискиот план за 2022 година, со Предлог-акциски план за 2023 година
28 Информација за Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог - одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за поврзување на атмосферската канализациона мрежа со проектираниот отворен канал надвор од зона (дел од крак 1 и крак 4) за ТИРЗ Прилеп, KO Алинци, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пешачка патека до детско одморалиште Михајлово, КО Конопиште, Општина Кавадарци со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичко планска документација за формирање на градежни парцели со намена А1-домување во станбени куќи КО Нижеполе, Општина Битола, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување, КО Чалошево, Општина Велес со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПТУ Јо-Го Транспорт ДОО увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Реџеп Аземовиќ, со седиште на ул. Мара Минанева, бр.65, Струмица, со Предлог - одлука(39-3190)
35 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Мухамет Селимовиќ, ул. Мара Минанева, бр.23, Струмица, со Предлог-одлукa
36 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Андријана Петрова с.Долни Дисан, Неготино, со Предлог-одлука 39-4235/1
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Перо Николов ул.Кирил и Методиј бр.10, Кавадарци, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трајче Анастасов ул.Климентова бр. 6, Неготино, со Предлог-одлука
39 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог-одлука (39-4646)
40 Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2023 година
41 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – туларска глина на локалитетот „Жилавица“ с.Пчиња, Општина Куманово, со предлог – одлуки
42 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот „Тиса Баир“, Општина Штип, со предлог – одлуки
43 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- металични минерални суровини на локалитетот „Богословец“, Општина Штип и Општина Свети Николе, со предлог – одлуки
44 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот „Марул“, Општина Прилеп, со Предлог –решение
45 Информација со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште општина Прилеп
46 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство, услуги и трговија Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот ,,Лозјанска Река“ во атарот на с.Крушеица, општина Прилеп
47 Информација во врска со барањето на Концесионерот Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Мраморечка со реф.бр. 394
48 Информација за елаборати со податоци од техничко набљудување на браните управувани од страна на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија за последните пет години со Извештај за работењето на Комисијата за брани
49 Информација во врска со потребата од донесување на Национална проценка на закани од тероризам
50 Информација за корекција на заклучокот на Владата на РСМ бр. 41-2980/4 од 29.03.2023 усвоен по повод Информацијата за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Илијевска и други А.бр. 55173/20 и 5 други апликации и Стојановски А.бр. 7508/20 и 6 други апликации против Северна Македонија
51 Информација за потребата за изработка на Национална стратегија за геопросторна и метеоролошка поддршка
52 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (Горица-КО Охрид)
53 Предлог-одлука за упатување на припадник на Армијата на Република Северна Македонија во Меѓународниот центар за донации во рамките на стратегиската група за поддршка на Украина во Визбаден, Сојузна Република Германија
54 Предлог одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската учебна 2023/2024 година, чие образование се финансира од Буџетот на Северна Македонија
55 Информација за усвојување на Aкциски план на Националната стратегија за деинституционализација 2023-2025 година „Тимјаник“, со Акциски план
56 Информација за пристапување на Република Северна Македонија на Конвенцијата за безбедност и здравје во градежништвото (Конвенција бр.167) и Конвенцијата за безбедност и здравје во рудниците (Конвенција бр.176), со предлог-одлуки
57 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје
58 Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, (поднесен од пратениците Моника Зајкова и Боби Мојсоски)
59 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите, по скратена постапка
60 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2022 година
61 Кадровски прашања 
62 Прашања и предлози 
63 Годишен извештај за 2022 година на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија
64 Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2022 година на ТАВ Македонија и Сертификатот за годишен надоместок за концесија
65 Информација за спроведување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија 2019 – 2023
66 Извештај за реализирани активности во 2022 година од Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2021-2022 година
67 Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2022 година
68 Тримесечен извештај за работењето на Јавното Претпријатие за Железничка Инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период 1 јануари - 31 март 2023 година
69 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1 октомври – 31 декември 2022 година
70 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за периодот од 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 година
71 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Национална установа „Оркестар за џез музика на Република Северна Македонија“ - Скопје
72 Информација со предлог Програма за одбележување на Шеесеттата годишнина од катастрофалниот земјотрес во Скопје ( 26.07.1963 – 26.7.2023)
73 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со ангажирање на правни застапници по повод поведена арбитражна постапка по предметот Inso Sistemi Per Le Infrastrutture sociali S.P.A in Amministrazione Straordinaria ( Italy) vs Ministry of Health of the Republic of North Macedonia ICC Case Number 27417/HBH
74 Записник од 2 седница на Управувачкиот комитет од 19.06.2023
75 Информација за исплата на пензии за месец јуни 2023 година
76 Информација за потребата од продолжување на датумот за затворање на проектот за надградба и развој на патиштата, финансиран со заем од Светска Банка
77 Програма за дополнување на годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година
78 Информација за добивање согласност за превод на Договорот за изградба на автопатот на Коридор 8 делница Тетово - Гостивар - Букојчани и Требениште - Струга - Ќафасан и автопат на Коридор 10 Д делница Прилеп - Битола
79 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје, ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје и ЈЗУ Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација
80 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ - Скопје, со Предлог-одлука
81 Информација за донесено Решение за одземање на давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРСТ МЕДИКАЛ КАНАБИС увоз-извоз ДОО с. Сопот Кавадарци, со Предлог-одлука
82 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО - Кочани, со Предлог-одлука
83 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО - Струмица, со Предлог-одлука