163-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.06.2023 - 19:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (728 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто шеесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јуни 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 27 Животна средина и климатски промени, од Кластер 4 Зелена агенда и одржлива поврзаност, на 03-07 јули 2023 година, во Брисел
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 27 Животна средина и климатски промени, од Кластер 4 Зелена агенда и одржлива поврзаност, на 03-07 јули 2023 година, во Брисел
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог - стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2024-2026 (со изгледи до 2028 година)
2 Предлог-одлука за зголемување на придонесот на Република Северна Македонија во Меѓународното здружение за развој
3 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 25/23 (улица „Водњанска“ бр.ББ, на КП бр.429, КО Центар 2)
4 Предлог- одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
5  Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП „Студенчица“ Кичево за 2022 година, со Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година, со предлог - одлуки
6 Барање Согласност на Листа за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Виница
7 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето, организацијата, членството и работата на националната рурална мрежа на Република Северна Македонија
8 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Спасија Илиева ул.Коле Василев бр.24 Сопот - Кавадарци, со Предлог-oдлука
9 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Блаже Златанов ул.4-ти Мај бр.6 Ваташа Кавадарци, со Предлог-oдлука (39-5137/1)
10 Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за трговија и услуги Вино М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со Предлог Одлука
11 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Ореовец“, Општина Прилеп, со Предлог – решение
12 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кајанит на локалитетот „Кашка“, Општина Лозово 5/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
13 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Штип – Кочани, делницаКрупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+055 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Крупиште 1“, Општина Карбинци
14 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кровни шкрилци на локалитетот ,,Крнино“ с.Крнино, Општина Чашка
15 Предлог – одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Марков Стап“ Општина Росоман
16 Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите
17 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
18 Предлог - одлука за престанок на користење на недвижни ствари и Предлог - одлука за давање на стопанисување на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
19 Годишен извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата - ПВР (јануари-декември 2022 година)
20 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основниот граѓански суд Скопје 21-1029/1
21 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основниот граѓански суд Скопје 21-1029/1
22 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/849 на Советот од 24 април 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/846 на Советот од 24 април 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
23 Предлог-oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/847 на Советот од 24 април 2023 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија и Регулативата (ЕУ) 2023/844 на Советот од 24 април 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 36/2012 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија
24 Иницијатива поднесена од Врховен суд на Република Северна Македонија, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.66/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 72 став 6 од Законот за Судскиот совет на РСМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019)
25 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.42/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 точка 1 во делот: „единствен“ и член 36 став 1 во делот: „сопствени“ од Законот за катастар на недвижности
26 Иницијатива поднесена од Александра Илиева Милчова, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.41/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/20214)
27 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101632 за КО Ѓорче Петров 4-Влае на КП бр.6898, викано место/улица „Ѓорче Петров“
28 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид за понуда за користење право на првенствено купување на имот каде како сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист бр.337 за КО Мороишта
29 Кадровски прашања 
30 Прашања и предлози 
31 Информација за напредокот на имплементацијата на Програмската рамка на Oрганизацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) за Република Северна Македонија за периодот 2021-2025 година
32 Информација за реализирани активности за 2022 година, содржани во Акцискиот план за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи на Република С.Македонија 2022 - 2024 година
33 Извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија бр.41-10554/5 од 29.11.2022 година, Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија бр.41-11525/2 од 20.12.2022 година и Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија бр.41-11803/3 од 27.12.2022 година
34 Извештај за реализација на одобрени средства Бр.41-7523/1 од 30.08.2022 година (Општина Кичево)
35 Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2023/2024 година
36 Предлог-Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
37 Предлог - Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2024 година
38 Анализа за проценка на економската и функционалната оправданост на реализација на проектите од Одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата [ Службен весник на РепубликА Северна Македонија '' бр.295/20 и 138/21 ].
39 Анализа за проценка на економската и функционалната оправданост на реализација на проектите од Одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата [ Службен весник на РепубликА Северна Македонија '' bбр.295/20 и 138/21 ].
40 Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2023/2024 година
41 Информација во врска со Пресудата на Управниот суд У-6 бр.131/2023 од 30.03.2023 година по тужбата на тужителот Друштво за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје, со Предлог-одлука
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор-Скопје
43 Информација за преземени активности во врска со прогласената кризна состојба на дел од тероторијата на Република Северна Македонија на подрачјата на општина Делчево и општина Крива Паланка
44 Информација за преземени активности во врска со прогласената кризна состојба на дел од тероторијата на Република Северна МАкедонија на подрачјата на општина Делчево и општина Крива Паланка
45 Предлог Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
46 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022 година