176-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.08.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (532.72 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Одлука за отуѓување на градежно земјиштe во сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање за градежна парцела која предвидува градба од јавен интерес врз основа на член 15 став 2 од Закон за градежно земјиште
2 Предлог на закон за ратификација на Шестиот дополнителен Протокол кон Спогодбата за Мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа
3 Предлог на закон за ратификација на изменетата Спогодба за јавни набавки (2012) со Одлуката од Комитетот за јавни набавки на Светска Трговска Организација за пристапување на Република Северна Македонија кон изменетата Спогодба за јавни набавки (2012)
4 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2023 година
5 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2023/2024 година
6 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид во академската 2023/2024 година
7 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) за отворање на нови работни места
8 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (НУМ Струшки вечери на поезијата)
9 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/891 на Советот од 28 април 2023 година за рестриктивни мерки во однос на дејствијата за дестабилизирање на Република Молдавија и Регулативата (ЕУ) 2023/888 на Советот од 28 април 2023 година за рестриктивни мерки во однос на дејствијата за дестабилизирање на состојбата во Република Молдавија
10 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа „Центар за јавно здравје“ Битола
11 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствар на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип
12 Информација за клучни достигнувања, предизвици и заложби во спроведувањето на Стратегија за инклузија Ромите 2022 - 2030
13 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
14 Статут за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
15 Годишна програма за работата Републичкиот совет за безбеденост на сообраќајот на патиштата за 2023 година, Извештај за реализирани активности на Републичкиот совет за безбеденост на сообраќајот на патиштата за 2022 година и Финансиски извештај на Републичкиот совет за безбеденост на сообраќајот на патиштата за 2022 година
16 Кадровски прашања 
17 Прашања и предлози 
18 Годишен извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за 2022 година
19 Барањето за давање автентично толкување на членот 23 ставови (5), (6) и (7) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20 и 111/23), поднесено од пратеникот Мартин Костовски
20 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
21 Информација за потребата од основање нова Национална установа Манифестација „Денови на Смилевскиот конгрес“ – Смилево, Демир Хисар
22 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.123 Крива река, бр.407 Пена, бр.277 Воденешница, бр.104 Габровска река и бр.349 Блатечка река
23 Предлог-Одлука за изменување на одлуката за упатување на припадник на Армијата на Република Северна Македонија во Меѓународниот центар за донации во рамките на стратегиската група за поддршка на Украина во Визбаден, Сојузна Република Германија
24 Барање за давање на автентично толкување на членот 9 став (1), точка 7-а) од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија " бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18, „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 232/19, 275/19, 290/20 и 151/21), поднесено од пратеникот Јован Митрески
25 Предлог- Одлука за основање на Национална установа Центар за култура „Десет дена Крушевска Република“ - Крушево
26 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на НОМАГАС АД Скопје заради пренос на акции на Министерството за економија
27 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 20.07.2023 до 26.07.2023 година
28 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Saber Junction 23“ во Сојузна Република Германија
29 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на НОМАГАС АД Скопје заради избор на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на финансиските извештаи, со предлог-одлука
30 Предлог – Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок – Тетово и Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија
31 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 464-Разни трансфери во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
32 Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија
33 Информација за проследување на предлог – текст на Договор за закуп на државно земјиште материјали, со предлог – Одлука за давање на согласност од Владата на Република Северна Македонија, доставени од Министерство за економија со допис бр. 18-3012/1 од 25.07.2023г.
34 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година
35 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
36 Информација по Извадокот од Нацрт записникот од Сто шеесет и петата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 јули 2023 година, а во врска формирање на Национален комитет за спроведување на Националниот план за управување со пожарите на отворен простор согласно Законот за шумите
37 Предлог-Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година
38 Предлог за отповикување на г. Игор Џундев од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Северна Македонија при Меѓународните организации, со седиште во Виена