185-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.09.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (480.42 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Барање за склучување на Анекс бр.9 кон Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата (ТАВ Македонија ДООЕЛ Меѓународен Аеродром Скопје)
2 Информација за извештајот од евалуацијата на Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и изградба на хидроелектрични централи на Црна река
3 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКA
4 Известување од извршител Васко Блажевски од Скопје, за Заклучок за трета усна јавна продажба која ќе се одржи на 15 септември 2023 година, доставен под И.бр.1809/18, за недвижен имот-земјоделско земјиште запишан во Имотен лист бр.401, за КО Г. Коњари, на КП бр.1625 и КП бр. 1626, викано место/улица „Под Село“