187-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.09.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (918.65 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 180-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 август 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 182-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 септември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 11-земјоделство и рурален развој од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 22 Регионална политика и координација на структурни инструменти, од Кластер 5 Ресурси, земјоделство и кохезија, 5-6 октомври 2023 година, во Брисел
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Презентација за Национална стратегија за безбедност - 2023 година (power point)
1 Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (13-измена)
2 Предлог-одлука за запишување на правото на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности, у 79/22
3 Информација за донесување на Национална стратегија за млади 2023-2027 и Предлог-национална стратегија за млади 2023-2027, со Акциски план 2023-2025
4 Годишен извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизија за 2022 година, со Предлог-одлука
5 Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Чашка и Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Чашка
6 Предлог на Уредба за административна безбедност на класифицирани информации и на информации за ограничена употреба
7 Информација за Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија – Петти круг на евалуација
8 Информација за воспоставување координативна мрежа за евалуација и следење на бесплатната online обука на тема „Сајбер хигиена“, која Министерството за информатичко општество и администрација ја спроведува во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор – ДЦАФ
9 Информација за изразување на интерес за учество на Република Северна Македонија во активностите на Центарот за градење капацитети за сајбер безбедност на Западен Балкан, со Писмо за намера
10 Информација за донесено Решение за одземање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги МЕДИКАЛСУППЛИ ДОО Експорт-Импорт, Гостивар, со Предлог-одлука
11 Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2023 година
12 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година
13 Предлог-одлука за давање согласност за бројот на студентите кои се запишуваат на трет циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во академската 2023/2024 година
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Сарај (мебел/наставна опрема)
15 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Лозово (мебел/наставна опрема)
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје
18 Предлог на декларација по повод Сто и дваесет годишнината од Илинденското Востание и Крушевската Република, поднесен од група пратеници
19 Кадровски прашања 
20 Прашања и предлози 
21 Информација со Четврт извештај на Република Северна Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права -за период од 2015 заклучно со 2022 година
22 Извештај за финансирање на програмски активности на здруженија и Фондации од Владата на Република Северна Македонија, органите на државна управа и единиците на локална самоуправа во 2022 година
23 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за период од 01.01.2023 год. до 30.06.2023 год.
24 Извештај на активности на Националниот совет за медијација за периодот јануари-јуни 2023 година
25 Информација за одобрување на максимален износ за издавање на структурни обврзници на општините Тетово, Желино и Виница со Предлог-Одлуки за одобрување на максималниот износ за издавање на структурни обврзници за регулирање на доспеани, а неплатени обврски на општините Тетово, Желино и Виница преку издавање на хартии од вредност на домашниот финансиски пазар
26 Информација за потребата од преземање на итни мерки за рехабилитација на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион
27 Информација за подготовка на меѓународната изложба „Сребрена Тракија“ од Националниот археолошки институт со Музеј при БАН во Софија во Националната установа „Археолошки музеј на Република Северна Македонија“ – Скопје
28 Информација за донесување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на вредноста бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта
29 Предлог - одлука за начинот на наплата на износот за ,,Детска недела" во времето од 02 до 09.10.2023 година
30 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за адаптација и реконструкција на училишна зграда во ООУ „Хајан Селмани” во с. Ростуше, општина Маврово и Ростуше како и услуги за вршење стручно технички надзор врз адаптација и реконструкција на училишна зграда во ООУ „Хајан Селмани” во с. Ростуше, општина Маврово и Ростуше
31 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изработка на термо-техничка фасада во ООУ Ѓерг Кастриот Скендербеу, општина Арачиново
32 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изградба на нов училишен објект за ООУ „Рилиндија“ во село Селце, општина Тетово, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз изградба на нов училишен објект за ООУ „Рилиндија“ во село Селце, општина Тетово
33 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за реконструкција и адаптација на кабинети и работилници во ОЕМУЦ – (средно училиште) Св. Наум Охридски, општина Охрид како и услуги за вршење стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ОЕМУЦ – Св. Наум Охридски, општина Охрид
34 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за доградба на училишен објект во ООУ Санде Штерјоски, oпштина Кичево, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз доградба на училишен објект во ООУ Санде Штерјоски, oпштина Кичево
35 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за доградба на училишниот објект на ООУ Св.Кирил и Методиј во с.Кучевиште општина Чучер Сандево, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз доградба на училишниот објект на ООУ Св.Кирил и Методиј во с.Кучевиште општина Чучер Сандево
36 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на надоместок за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
37 Предлог-одлука за намалување на увозните давачки за увоз на свеж зеленчук
38 Предлог одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за увоз на млеко и павлака
39 Предлог-одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед
40 Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на голем и трговијата на мало
41 Информација за потребата од донесување на Одлука за предавање на недвижност - земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост, со Предлог-одлука
42 Предлог-одлука за укинување на увозните давачки за увоз на агруми, свежи или сушени 
43 Предлог-одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки
44 Предлог-одлука за намалување на увозните давачки за увоз на свежи домати, краставици и пиперки