190-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.05 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 187-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 септември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 188-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 септември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 192-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 октомври 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер 5 - Ресурси, земјоделство и кохезија, Поглавје 33 Финансиски и буџетски одредби
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информацијата за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 13 - „Рибарство“ од Кластер 5 - „Ресурси, земјоделство и кохезија“
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 19–Социјална политика и вработување од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 25 Наука и истражување од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 26 Образование и култура од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст и преземени обврски
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
2 Информација за отпочната дополнителна арбитражна постапка по однос на раскинување на Договор за изведба на градежни работи на Универзитетски Клинички Центар “Мајка Тереза “, Скопје бр. RHPI-II-ICB-002-16 со арх. Бр. 20-74/34 од 19.05.2017 година
3 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Здравствен дом на Скопје ЦО Скопје)
4 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/ или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија)
5 Информација за барање на согласност на Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ Струга бр.02-1409/5 од 03.10.2023 година и потребата од донесување на Одлука за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Гевгелија, ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ Струга објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.17/23
6 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕКНОПАНЕЛ ДОО Илинден со бр.13-1511/1 од 18.11.2022 година
7 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за барање на согласност на Одлуката за поништување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на ТИРЗ Гевгелија бр. 02-1341/4 од 20 Септември 2023 и согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на ТИРЗ Гевгелија бр.02-1341/5 од 20 Септември 2023 година
8 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (запишан во Имотен лист 16375, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, со површина од 73м2)
9 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (запишан во Имотен лист 16375, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, со површина од 73 м2, бр.4)
10 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, Предлог-одлука (запишан во Имотен лист 16375, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, со површина од 78м2)
11 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-563/1
12 Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2023 година
13 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/964 на Советот од 15 мај 2023 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади кои преставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
14 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1467 на Советот од 14 јули 2023 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија и Регулативата (ЕУ) 2023/1462 на Советот од 17 јули 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 36/2012 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија
15 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1514 на Советот од 20 јули 2023 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примената на посебни мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2023/422 и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1505 на Советот од 20 јули 2023 година за спроведување на член 2 (3) од Регулативата (ЕУ) бр. 2580/2001 за посебни рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти со цел борба против тероризмот и за укинување на Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/420
16 Информација за подготовка на национални акциски планови за образование, вработување и социјална инклузија, домување, здравство, граѓанска регистрација, антициганизам и култура, со Национални Акциски планови
17 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изградба на Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во oпштина Кавадарци
18 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување за дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кичево за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво
19 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Доградба на училишен објект во ООУ Ацо Шопов, oпштина Бутел, како и Услуги за вршење стручно технички надзор врз Доградба на училишен објект во ООУ Ацо Шопов, oпштина Бутел
20 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Доградба на ОУ Александар Урдаревски во oпштина Чучер Сандево, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Доградбата на ОУ Александар Урдаревски во oпштина Чучер Сандево
21 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Реконструкција на кровна конструкција ООУ „Истикбал“ село Гајре, oпштина Тетово, како и Услуги за вршење стручно технички надзор врз Реконструкција на кровна конструкција ООУ „Истикбал“ село Гајре, oпштина Тетово
22 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Реконструкција на кровна конструкција, санација на тоалети и простории во подрумски дел во ООУ Мурат Лабуништи, с.Лабуништа, oпштина Струга, како и Услуги за вршење стручно-технички надзор врз Реконструкција на кровна конструкција, санација на тоалети и простории во подрумски дел во ООУ Мурат Лабуништи, с.Лабуништа, oпштина Струга
23 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Реконструкција на училишен објект во ООУ Лирија с.Житоше, општина Долнени, како и Услуги за вршење стручно-технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ Лирија с.Житоше, општина Долнени
24 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Rеконструкција на училишен објект во ООУ „Гоце Делчев„ с.Василево, општина Василево, како и Услуги за вршење на стручно- технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ „Гоце Делчев„ с.Василево, општина Василево
25 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Реконструкција на кров на ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј", Град Скопје, како и Услуги за вршење на стручно-технички надзор врз Реконструкција на кров на ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј", Град Скопје
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци
27 Кадровски прашања 
28 Прашања и предлози 
29 Информација за третото издание на Преспа форумот за дијалог „Проширено европско семејство до 2030: (не) возможна мисија?“, одржано на 15 и 16 јуни 2023 година, во Струга
30 Извештај за спроведување на Акциски план за приклучување на нови инспекторти (период 27.01.2023-27.07.2023)
31 Втор збирен извештај Законот за заштита од пушењето за период јануари-јуни 2023
32 Информација за донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, сопственост на Република Македонија
33 Информација за статусот со реновирањето на објектот во Цирих на адреса: „Eidmattstrasse 33, CH-8032 Zurich“, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија за потреби на иден Конзулат на Република Северна Македонија и потребата од измена на финасиската конструкција и динамиката на реализација на активноста за која во почетокот на 2021 година беше добиена согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи
34 Краен извештај по завршување на кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општините Делчево, Крива Паланка и дел од општина Ранковце, с. Герман заради справување со поплавите и последиците од нив.
35 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 14.09.2023 до 20.09.2023 година
36 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 28.09.2023 до 04.10.2023 година
37 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 28.09-05.10.2023 година
38 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 21.09.2023 до 27.09.2023 година
39 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 07.09.2023 до 13.09.2023 година
40 Барање од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, ХП бр.2872/23 од 3.10.2023 година, по Тужба од ЦЕ-ЗА-Р Центар за рециклажа ДОО Загреб, против тужениот Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје и Република Северна Македонија
41 Информација со Предлог - одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
42 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
43 Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2023 година
44 Предлог-решение за назначување на претседател, заменик претседател, членови и заменици членови на Меѓуресорското тело за координација на активностите за спроведување на Стратегијата за формализирање на неформалната економија 2023-2027 година, со Акциски план за периодот 2023-2025 година
45 Извештај за извршени преговори и за потпишување на Договор за взаемно признавање на професионалните квалификации за медицински сестри, ветеринарни хирурзи, фармацевти и акушерки во контекст на Договорот за слободна трговска соработка на Централна Европа
46 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
47 Информација за спроведување на меѓународна вежба во проект Комплексно управување со земјотреси во ранливите области на Јужен Кавказ преку ефективно планирање,реакција и заеднички операции, HOPE-101048502- UCPM-2021-EX- организирана во Јереван Република Ерменија од 09-13 Октомври 2023 година
48 Информација за платите на директорите во установите од областа на културата со Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на коефициенти и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата
49 Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
50 Барање за зголемување на основната главнина на Акционерското Друштво за транспорт Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, во државна сопственост, во влог преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда за подмирување на долг кон АД ЕСМ
51 Информација за севкупната состојбата на ЈП Национални шуми п.о. Скопје - вработувања и финансии
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Здружението Центар за интеркултурен дијалог - Куманово