214-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2023 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (398.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2023 година
2 Информација за договорот Изградба на автопатот А2 делница Кичево - Охрид
3 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари, со Предлог-одлуки
4 Одлука за утврдување на максималниот износ на нето задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2024 годинa
5 Информација за продолжување на постапка за потенцијално задолжување на Република Северна Македонија на меѓународен пазар на капитал
6 Информација за распишување на Јавен повик бр.03/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
7 Информација за распишување на Јавен повик бр.01/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
8 Информација за распишување на Јавен повик бр.02/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
9 Информација за распишување на Јавен повик бр.04/23 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
10 Предлог – програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2023 година
11 Предлог - Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза
12 Предлог на закон Националната развојна стратегија, по скратена постапка, (поднесен од група пратеници)
13 Кадровски прашања 
14 Прашања и предлози 
15 Информација за вработување на здравствени работници и здравствени соработници за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија за 2023 година
16 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на хидротехнички објект – брана Отиња на минерална суровина – гранит на Општина Штип на локалитетот ,,Акумулационен простор на насипната брана Отиња“, општина Штип
17 Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2023 година
18 Предлог за работа на ден недела и на празници за време на новодишните и божиќните празници во трговијата на мало кои се определени како неработни денови согласно законот за трговија
19 „Информација за ризикот од надминување на временските рокови за склучување и спроведување, губење на ИПА алокациите и зголемување на средствата од Буџетот на РСМ за проекти финансирани од страна на Европската Унија преку системот за индиректно управување со ИПА II (2014-2020) во Република Северна Македонија”
20 Информација во врска со измена на Тендерската документација за постапка која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција за доделување на договор за универзален снабдувач со електрична енергија