13-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.04.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.32 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 4-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 февруари 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 10-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 11-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 март 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за статус на проект за закуп на ЛНГ терминал во Александрополис, Грција
2 Предлог за поведување постапка за водење на преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Италијанска Република за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе и злоупотреба на деца кои се жртви на трговија со луѓе
3 Известување од Комисијата за вршење подготовки за почеток со работа на Јавната научна установа Институт за интелектуална сопственост, формирана со Решение бр. 41-12030/6 од 28.11.2023 година (Институт за интелектуална сопственост)
4 Понуда од нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94353, за КО Битола 4, на КП бр.2147, викано место/улица „Петар Дељан“
5 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7762 и Имотен лист бр.103155, за КО Охрид 3, на КП бр.14650, Викано место/улица Град
6 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр.710/2014, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.886, за КО Могорче
7 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2024 година
8 Годишна инвестициона програма на ЈП „Национални шуми" за 2024 година, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2024 година
10 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за берзарско работење Агро-Берза - Скопје, со Предлог-одлука
11 Бизнис план за 2024 година, Инвестициона програма за 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 година, Финансиска програма за 2024 година и Петгодишен план за период од 2024-2028 година на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, со Предлог-одлука
12 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2024 година, со Предлог - одлука
13 Предлог - Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2023 година на АД „МИА“ -Скопје
14 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Ван Хоол Македонија ДООЕЛ Илинден, како Закупец на земјиште
15 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на годишните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог - одлука
16 Годишен извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог-одлука
17 Годишна програма за работа за 2024 година и Годишен финансиски план на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2024 година (Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти)
18 Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2024 година
19 Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија за 2022 година, со Предлог-одлука
20 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизија за 2024 година, со Предлог-одлука
21 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизија за 2024 година, со Предлог-одлука
22 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
23 Информација по спроведено истражување за саеми од областа на земјоделството за свежо овошје и зеленчук, преработувачката и винската индустрија, кои се од интерес за Република Северна Македонија, кои би биле поддржани од Владата на Република Северна Македонија за наредните три години: 2024, 2025 и 2026 година, за национална промоција на македонското земјоделско производство
24 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, со Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии (КО Делчево)
25 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, со Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии (КО Охрид)
26 Информација за пријавени неизмирени обврски за периодот декември 2019-јануари 2024 година
27 Информација за потребата од донесување на Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
28 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31.12.2023 година
29 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
30 Информација за состојбата на Пречистителната станица за намалување на загадувањето со шестовалентен хром во Југохром Алзар-Јегуновце и потребата истиот да се пренесе на управување на Јавното претпријатие “Колекторски Систем“ Скопје
31 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Бела Вода и Чaршија“, Општина Ѓорче Петров, со Предлог – одлуки
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Боград Апартмани, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Холидеј М, Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог решение
35 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за именување претседател на трибуналот во поведената арбитражна постапка од страна на Amadeus Group and Amadeus Development DOOEL v. Republic of North Macedonia (ICSID Case No. ARB/23/35) пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID)
36 Предлог-одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Осломеј - Запад“, Општина Кичево на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост Скопје
37 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман
38 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO2 на локалитетот „Лозишта“ с.Логоварди, Општина Битола
39 Предлог-одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба
40 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за трговија и услуги „Апекс МК“ ДОО Скопје во деловната просторија во Подружница Луксор казино на ул.„4“ бр.1 Блаце-Чучер Сандево
41 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежба „Resolute Castle 24“, со Предлог - одлука
42 Информација за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Стојановски А.бр.7508/20 и 3 други апликации и Клечкароска А.бр.7803/20 и 2 други апликации против Северна Македонија
43 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Мемедова и други против Северна Македонија А.бр. 42429/16, 8934/18 и 9886/18
44 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Василевски против Северна Македонија А.бр. 27509/18
45 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите Ицковска А.бр.56022/21 и 4 други против Северна Македонија
46 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.80/2023 од 14 ноември 2023 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 4 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21)
47 Иницијатива поднесена од адвокатско друштво Апостолски од Скопје, преку адвокатите Антонио Апостолски и Кирил Стојановски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.99/2024, за поведување постапка за оценување на уставноста на член 273 став 10 и 11 од Кривичниот законик
48 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.209/2023 за поведување постапка за оценување уставноста на член 42 став 8 во делот „став 7“ од Законот за прекршоците („Службен весник на РСМ“ бр.96/2019 и 253/2023)
49 . Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.207/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 17 став 3 во делот „акт на“ од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.129/2023)
50 Понуда од нотар Јасмина Карталова Баснаркова од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100708 и Имотен лист бр.100709, за КО Тетово 1, на КП бр.931, Викано место/улица 161 бр.23
51 Понуда од нотар Фросина Клисаровска Канчевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5030, за КО Илинден-вонград, КП бр.1354, Викано место/улица Крувче, Имотен лист бр. 5031 за КО Илинден-вонград на КП 176 дел 1 Викано место /улица Птицоводна станица и Имотен лист бр. 5032 за КО Илинден-вонград на КП 174 дел 1 и КП 174 дел 3 Викано место /улица Птицоводна станица
52 Понуда од нотар Елена Милушева Сапунџиева од Струмица, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.73545, за КО Ново Село, на КП бр.6402/1 Викано место/улица Село
53 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.539, за КО Чаир, на КП бр.1313, Викано место/Дижонска
54 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10391, за КО Сарај, на КП бр.11015, Викано место/Сарај
55 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6274, за КО Центар 1, на КП бр.3503, Викано место/Војдан Чернодрински
56 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1977 и Имотен лист бр.1159, за КО Визбегово на КП бр.964 Викано место/улица Визбегово
57 Понуда од нотар Ариф Незири од Тетово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.106730, за КО Тетово 2, на КП бр.4225 Викано место/улица Град Тетово
58 Понуда од нотар Николина Јакимоска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8481, за КО Битола 5, на КП бр.17403/1, Викано место/улица Гегов Бунар
59 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр.270/2019, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.100164, за КО Мислешево
60 Кадровски прашања
61 Прашања и предлози 
62 Годишен извештај за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор во 2023 година
63 Информација во врска со канцелариското и архивското работење на Министерството за финансии од 1 јануари 2024 година
64 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со декември 2023 година на ТАВ Македонија
65 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за статус на арбитражната постапка пред Меѓународниот арбитражен суд (ICC) со број No.27755/HBH покрената против Министерство за здравство од страна на АД Бетон Скопје (завршена постапка)
66 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2023 година (период јануари-декември)
67 Извештај со финансиски показатели за реализација на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2024 година
68 Извештај за финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево, за четвртиот квартал на 2023 година
69 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Национални шуми“ - Скопје, за период октомври-декември 2023 година
70 Програма за работа на ЈП ,,Национални шуми" за 2024 година, со Финансиски план за 2024 година
71 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за четврти квартал 2023 година
72 Тромесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес за период октомври-декември 2023 година
73 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица Пробиштип за периодот од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година
74 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-Берза Скопје, за период Октомври-Декември 2023 година
75 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година
76 Годишен извештај за спроведување на Националната програма за безбедност во воздухопловството за 2022 година во Република Северна Македонија
77 Програма за работа на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија за 2024
78 Информација за Влада на Република Северна Македонија во однос на имплементација на проектот "Пост - КОВИД: општините како двигатели на орджливиот развој"
79 Годишен извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2022 година
80 Годишен извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2023 година
81 Извештај за реализација на одобрени средства за исплата на штети од елементарни непогоди во 2022 година
82 Извештај за реализација на одобрени средства согласно Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, под број 41-7523/1 од 30.08.2022 година
83 Извештај за реализацијата на одобрените средства согласно Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година бр.41-12787/3 од 6.12.2023 година
84 Предлог за донесување на 17-та Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
85 Предлог за донесување на 18-та Одлука за предавање на недвишност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
86 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Saber Strike 24“ во Сојузна Република Германија и Република Полска
87 Информација за определување на висина на надоместоци во националните паркови
88 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 12.03.2024 до 18.03.2024 година
89 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 14.03.2024 -20.03.2024 година
90 Информација за прием на донација од Соединетите Американски држави како поддршка на капацитетите за хуманитарна помош при природни непогоди и катастрофи
91 Информација за статусот на подготовка на Реформската агенда 2024-2027, во рамки на Планот за раст за земјите од Западен Балкан