14-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.04.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (949.46 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Дванаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 март 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Преглед на отворени прашања од Реформската агенда
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за реализација на продолжување на извршувањто на летачки операции: Гасење на шумски пожари со комплексни воздухоплови: три Ер Трактори од Тип АТ-802А Фајр Бос
2 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (15-измена)
3 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДООЕЛ „Агрофарм” ул. Битолска бр.42 Демир Хисар, со Предлог Одлука
4 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Шуман Б ДООЕЛ со седиште на ул.Гоце Делчев бр.1, с.Грдовци, Кочани, со Предлог-одлука
5 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјодлец Усам Комерц – Мумин Шерифов с.Дорфулија Лозово, со Предлог-одлука
6 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, земјоделие, трговија, транспорт и услуги Клас ДООЕЛ, с.Робово, Пехчево, со Предлог-одлука
7 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, земјоделие, трговија, транспорт и услуги Тони Јанчовски ДООЕЛ, ул.Христо Татарчев, бр.54, Кисела Вода, Скопје, со Предлог-одлука
8 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец, Пражево, Јордана Методи Рунтевска, Населено место без уличен систем бб, с.Негрево, Пехчево, со Предлог-одлука
9 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДПТУ Мекам Пром ДООЕЛ с. Подвис, Општина Кривогаштани, со Предлог-одлука
10 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДЗОЖПТПГУУ Монимар увоз-извоз ДООЕЛ с.Алданци, Крушево, со Предлог-одлука
11 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Производно трговско друштво АЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Лажани, Долнени, со Предлог-одлука
12 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4595, за КО Сингелиќ–1 на КП бр.4568, дел 2 и дел 3, Викано место/улица П.Толјати
13 Информација за прогресот на активностите за реализација на Фаза 1 - водоснабдување од проектот ХС Злетовица за општините Штип, Свети Николе, Карбинци, Пробиштип и Лозово
14 Одлука за употреба на средства остварени од работењето на ЈП Национална радиодифузија во 2021 година, со Предлог - одлука
15 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината 2.Нацрт-договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ШАХТЕРМ МК ДООЕЛ Скопје како закупец на земјиште 3.Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ШАХТЕРМ МК ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
16 Информација за извршена трајна пренамена на шума и шумско земјиште од страна на Општина Делчево и Агенцијата за катастар на недвижности без согласност (Решение) од органот на државна управа надлежен за работите од областа на шумарството со предлог за решавање за предметното прашање
17 Информација за измена на Точка 38 заклучок бр.2 од Извадок од Нацрт-записник од стоседумдесет и шеста седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 1 август 2023 година
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Центро-Бизнис 92, Виница, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Манастир, Берово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
љ Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Колди Етно, Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
22 Информација за правосилност на пресуда од Европскиот суд за човекови права во случајот Жежовски против Република Северна Македонија А. бр. 52572/18
23 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Антовски и други против Северна Македонија А.бр.20630/20
24 Информација за правосилност на пресуда од Европскиот суд за човекови права во случајот Илјаз против Република Северна Македонија А. бр. 53040/19
25 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Јанакиески против Северна Македонија А.бр. 57325/19 и 16291/20
26 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за народниот правобранител, (поднесен од група пратеници)
27 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.51900 за КО Подареш, на КП бр.1910 Викано место/улица Село
28 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1390, за КО Ресен на КП бр.3155, Викано место „Ј.Јосифовски“
29 Прашања и предлози 
30 Информација за надзор над функционалноста на АКМИС во судовите
31 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ Битола во третото тромесечие од 2023 година
32 Информација за извршени активности за санирање на опожарените површини зафатени со пожарите од 29 јули до 15 август 2021 година на подрачјето на подружниците„Осогово“-Кочани, „Малешево“-Берово, „Голак“-Делчево и „Равна река“- Пехчево степен и квалитет на природна обнова на опожарените површини
33 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период 1.7. - 30.9.2023 година
34 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период 1.10- 31.12.2023 година
35 Извештај за работа на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2022 година
36 Информација за извршени контроли во однос на примената на важечките законски прописи и квалитетот на услугата на регистрационите агенти
37 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2022 година на Министерството за одбрана за сметки (сметка на основен буџет (637) и (631), сметка на буџет од самофинансирачки активности (787-20) и (787-15)
38 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Vigorous Warrior 24” во Република Унгарија
39 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „EFES 24“ во Република Турција
40 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради реализација на вежба „ Swift Response 24“, со Предлог-одлука
41 Информација за прогласување на 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) за неработни денови поради распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија
42 Информација за надминување на состојбата во ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје (Топанско поле) во согласност на член 8 а од Изборниот законик и член 34 став 1 алинеја 3 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси
43 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр.710/2014, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.886, за КО Могорче
44 Понуда од нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94353, за КО Битола 4, на КП бр.2147, викано место/улица „Петар Дељан“
45 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 21.03.2024-27.03.2024 година
46 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 19.03.2024 до 25.03.2024 година
47 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Брус – Димитар Постолов, ул.Ќиќевачка бр.44, Свети Николе, со Предлог-одлука
48 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ДЕЈС – Дејан Наков с.Ерџелија, Свети Николе, со Предлог-одлука
49 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Кик Дар – Панче Иванов ул.Улоф Палме бр.6 Свети Николе, со Предлог-одлука
50 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ивица -1 – Тони Ристов, ул.Крсте Мисирков бр.27, Свети Николе, со Предлог-одлука
51 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Гордан Комерц – Ленче Стојчева с.Сопот Свети Николе, со Предлог-одлука
52 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Микан – Мијалче Штеријов, с.Мустафино, Свети Николе, со Предлог - одлука
53 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Кантонче – Радослав Душановски, ул.Борис Трајковски бр.39 А, Свети Николе, со Предлог-одлука
54 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Данта – Ј – Јорданчо Павлов, ул.Карл Маркс бр.74, Свети Николе, со Предлог-одлука
55 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агро-Ресурс – Марјан Петрушевски, ул.Светиниколска бр.14, Свети Николе, со Предлог-одлука
56 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Чимин – Слободан Серафимов, с.Немањици, Свети Николе, со Предлог-одлука
57 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лидија Нешева, ул.Маршал Тито бр.28 с.Ерџелија, Свети Николе, со Предлог-одлука
58 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Зетор – Делчо Ѓошев, с.Стањевци, Свети Николе, со Предлог-одлука
59 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ѓо-Кос – Ѓорѓи Костов, с.Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука
60 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ванчо Петрушевски, ул.Филип 2 бр.147, Свети Николе, со Предлог-одлука
61 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Про-Мак Стево Илиев, ул.4-ти Јули бр.6, Свети Николе, со Предлог - одлука
62 Известување од Комисијата за вршење подготовки за почеток со работа на Јавната научна установа Институт за интелектуална сопственост, формирана со Решение бр. 41-12030/6 од 28.11.2023 година (Институт за интелектуална сопственост)
63 Информација за тип на патарина согласно која ќе се проектираат коридор 8: делница Тетово - Гостивар - Букојчани и делница: Требеништа - Ќафасан и коридор 10 Д: делница Прилеп - Битола
64 Информација за измени и дополнувања при проектирањето на коридор 8: делница Тетово - Гостивар и коридор 10 Д: делница Прилеп - Битола
65 Информација за Акцискиот план 2024-2025 за спроведување на Националната стратегија за борба против измами и заштита на финансиските интереси на Европската Унија во Република Северна Македонија
66 Информација за потребата од назначување на агент за процесни услуги на ЈП за државни патишта како заемопримач и Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии како гарантор, во обезбедувањето на заем од Eкспорт – импорт банката на Кина за дополнително финансирање на “Проект за изградба на Автопат - делница Кичево - Охрид”
67 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМ КРЕАТИВА ДООЕЛ увоз-извоз, Струга за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
68 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН БИ БИ ДОО увоз-извоз с. Драслајца, Струга за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука 
69 Информација за исполнетост на условите на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛПХА ПХАРМ ГРОУП ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
70 Информација за одземање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство на лековити растенија, трговија,промет и услуги МИКЕСИ ДОО увоз-извоз Зелениково, со Предлог-одлука
71 Предлог-уредба за утврдување на научно-истражувачките полиња од трето ниво (области), со Методолошки пристап
72 Информација за потребата за ангажирање на стручни лица (надворешни спработници) за реализација на државна матура, државно тестирање, меѓународни тестирања, основни и напредни обуки на директори, испит на кандидати за директори, стучен испит за наставници-приправници
73 Информација за потребата од издавање на писмо без приговор или „no objection letter” до Европската банка за обнова и развој („ЕБОР“) на предлогот за обезбедување на финансиски средства од Зелениот климатски фонд (ЗКФ) во врска со реализација на програмата „Програма за зазеленување на финансиски системи“ со прилози
74 Информација за доставување на Проект за основање на нова единица „Факултет за здравствени науки“ во состав на Меѓународен Универзитет Струга согласно Законот за високото образование*, доставени од Меѓународен Универзитет Струга