2-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.02.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 221-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јануари 2024 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво ,,Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2024 година и Предлог-одлуки
2 Иницијативи поднесени од: Друштвото за трговија и услуги ЕТМТ Енерџи ДООЕЛ Скопје, Стопанската комора на Северо-западна Македонија - Скопје и од Друштвото за консалтинг Лански, Ганзер, Зекири + Партнер ДОО Скопје, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.187/2023, У.бр.190/2023 и У.бр.197/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за данок за солидарност („Службен весник на РСМ“ бр.199/2023), во целина и посебно на делот: „или 2021 година“ од членот 6 став 14 од истиот закон
3 Предлог-одлуки за давање согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети (вкупно 15 моторни возила) во кривична, прекршочна постапка и во управна постапка
4 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-4/1
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-936/1
6 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад и Предлог-одлука за продажба на движни ствари
7 Барање согласност за дистрибуција на изданијата од Национална установа Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ Струга до државни институции во Република Северна Македонија, со Предлог-одлуки (69)
8 Информација со предлог за давање согласност на висината на цените на производите и услугите на Јавното прептријатије за стопанисување со пасишта-Скопје
9 Одлука за тарифи на Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје, со Предлог-одлука
10 Годишна сметка за работењето на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; Годишен извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година и Финансиски извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
11 Барање согласност за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ Скопје во државна сопственост за 2023 година
12 Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2024 година
13 Финансиски план за 2024 година и Годишна програма за работа за 2024 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
14 Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем, за издавање на овластување за изработка на картографски производи и за висината на надоместокот за издавање на согласност за ставање во употреба на картографскиот производ и Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи, за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и за запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од Катастарот на недвижности
15 Tарифник за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи
16 Информација на Дирекција за ТИРЗ за основање на Технолошка индустриска развојна зона „Кичево“ - опфат 2, со Предлог-одлука
17 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за основање на технолошко индустриска развојна зона „Скопје 3“, со Предлог-одлука
18 Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, доколку лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела со Друштво за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО Штип
19 Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија ГП - 2
20 Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
21 Информација за продажба на недвижнa ствар во село Смојмирово, општина Берово сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука
22 Информација за продажба на недвижни ствари во Прилеп, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука
23 Информација за одобрување на Тендерска документација и објавување на Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Охрид и Кичево
24 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со ДООЕЛ „Деалтаск Фреш“ Ресен со Предлог-одлука
25 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Јасмина Андова, с.Криволак, Неготино со Предлог-одлука
26 Информација во врска со Барањето за давање согласност за присоединување на Друштвото за производство, трговија и услуги АС Гранулат ДОО експорт - импорт Струга кон Друштвото за трговија и услуги Дигипс ДОО Дебар со Предлог-одлука
27 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - травертин на локалитетот ,,Свиларе“ с.Свиларе, општина Сарај, со Предлог-решение
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Галеб, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Гардениа, Велес, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Капри, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Центар, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Треф, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Театар, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Св. Наум, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ројал Вју, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Луксор, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
37 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Дрим, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
38 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Чинго, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
39 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Буши Ресорт & Спа, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
40 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Лаки Хотел и Спа, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
41 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вила Јордан, Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
42 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Генералтурист Гроуп, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
43 Информација за реализација на мерките од Акцискиот план за железници, Акцискиот план за олеснување на транспортот, Акцискиот план за патишта, Акцискиот план за безбедноста на патиштата и Акцискиот план за воден сообраќај и мултимодалност и Извештај за напредок во спроведување на Акциските планови и acquis на ЕУ за 2023 година од Транспортната заедница
44 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Мито Хаџивасилев Јасмин“ Кавадарци
45 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Географија“ на Природно - математички факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Географија“ на Природно - математички факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
46 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Комуникации и медиуми“ на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Комуникации и медиуми“ на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
47 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Петрологија, минералогија и геохемија“ на Факултетот за природно и технички науки при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Петрологија, минералогија и геохемија“ на Факултетот за природно и технички науки при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
48 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Компјутерска техника и информатика“ на Факултетот за компјутерски науки и инженерство, при Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по по „Компјутерска техника и информатика“ на Факултетот за компјутерски науки и инженерство, при Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид
49 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Меѓународно право” на Правен факултет, при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Меѓународно право” на Правен факултет, при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
50 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Наука и технологија на композитни материјали“ на Технолошко - техничкиот факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по,„Наука и технологија на композитни материјали“ на Технолошко - техничкиот факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
51 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Кавадарци
52 Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2024 година
53 Годишен извештај за работата на ректорот на Универзитет „Гоце Делчев" - Штип за периодот 2022-2023 година
54 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје за период од 1 октомври 2022 година до 15 септември 2023 година
55 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.169/2023 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 18 став 2 од Законот за вештачење („Службен весник на РСМ“ бр.154/2023)
56 Иницијатива поднесена од Политичката партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.34/2023, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за определување на заштитни зони за заштита на водите на водозафатниот објект извор „Студенчица“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографскиот приказ бр.41-410/2 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.7/2023).
57 Иницијатива поднесена од Владимир Клековски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.95/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 142 став 7 од Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 145/2007, 21/2008, 88/2008, 159/2008, 23/2009, 76/2009, 105/2009, 133/2009, 145/2010, 171/2010, 53/2011, 166/2011, 39/2012, 84/2012, 187/2013, 15/2015, 97/2015, 129/2015, 154/2015, 23/2016 и 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, 79/2020, 290/2020 и 247/2022)
58 Понуда од нотар Радица Хаџи Петрушева Арсовска од Велес, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10718, за КО Велес, на КП бр.16360, викано место/улица „Речани“
59 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.48388 и Имотен лист бр.48389, за КО Гази Баба, на КП бр.1305 и КП бр.1304, Викано место/улица Булевар Војводина
60 Понуда од нотар Ѓорѓи Николов од Гевгелија, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.614, за КО Нов Дојран, на КП бр.1613/1, викано место/улица „Нов Дојран“, Имотен лист бр.1211, за КО Нов Дојран, на КП бр.1613/2, викано место/улица „Нов Дојран“ и Имотен лист бр.1294, за КО Нов Дојран, на КП бр.1613/1 викано место/улица „Кочо Рацин број 6 “и КП бр.1613/2, викано место/улица „Кочо Рацин број 7“
61 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр.675/2023,за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.2788 за КО Велгошти
62 Кадровски прашања 
63 Прашања и предлози 
64 Информација со Годишен финансиски план за 2024 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје
65 Програма за работата на Државниот испитен центар за 2024 година и Финансиски план за реализација на активностите од Програмата за работа на Државниот испитен центар за 2024 година
66 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје во период од 01.04 до 30.06 2023 година
67 Извештај со финансиски показатели за реализација на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција печатните медиуми за 2023 година
68 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1.4-30.6 2023 година
69 Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период април – јуни 2023 година
70 Тримесечен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за период јули-септември 2023 година
71 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот 4-6-2023 година
72 Информација за потреба од вработувања во Акционерското друштво за вршење на енергетскa дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
73 Програма за изменување на програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2024 година
74 Информација за донесување на шеста Одлука за предавање на недвижност во владение на ЈПДП
75 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
76 Информација за донесување на петта Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
77 Предлог-одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Установа Детско Одморалиште „Илинден“ – Гостивар за 2024 година
78 Информација за донесување Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2024 година
79 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 18.01- 24.01.2024 година
80 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 18.01.2024-24.01.2024 година
81 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 11.01- 17.01.2024 година
82 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје заради донесување на одлука за потврдување на статусната промена – присоединување на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино кон Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
83 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2024 година
84 Утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2024 година
85 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2024 година
86 Информација за покренување постапка за одржување на Собрание на акционери на АД ТЕЦ Неготино, Неготино заради донесување Одлука за потврдување на статусна промена- присоединување кон АД ЕСМ Скопје. со Предлог Одлука, декември 2023 година
87 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2024 година
88 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2024 година
89 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2024 година
90 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претптијатие за железничка инраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2024 год.
91 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бод за пресметување на платите на вработените во ЈПВ Лисиче-Велес за 2024 година
92 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН” -Скопје за 2024 година
93 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 11.01.2024-17.01.2024 година
94 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2024 година
95 Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2024 година, за капитални дотации до единици на локална самоуправа, со Предлог-програма
96 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година