21-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.05.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (473.27 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Записник од Петнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 и 17 април 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Шеснаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 април 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Дваесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 мај 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Информација/Извештај за бројот на поднесени барања и издадени лични документи
1 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Китановски против Република Северна Македонија А.бр.22146/20
2 Информација во врска со Предлог Националната стратегија за безбедност
3 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 18.04.2024-24.04.2024 година
4 Информација за правосилност на пресудата за основаност на Европскиот суд за човекови права во предметот Насков против Северна Македонија А.бр.31620/15 и 2 други апликации (34859/15 и 14659/16)
5 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите ФАБРИКА КАРПОШ АД против Северна Македонија А.бр. 7307/20 и 6 други апликации
6 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Цветкоски против Северна Македонија А.бр.55849/20
7 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Асан против Северна Македонија А.бр.50897/21
8 Кадровски прашања 
9 Прашања и предлози 
10 Информација за измена на динамика на реализација на повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за реализација на Проектот – “Регулација на речно корито на Сува Река во атарот на општина Сарај“
11 Предлог-програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2024 година
12 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса
13 Предлог-решение за именување на почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса
14 Предлог-одлука за давање согласност за именување почесен конзул на Република Казахстан во Република Северна Македонија, со седиште во Куманово
15 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Република Казахстан во Република Северна Македонија, со седиште во Куманово