22-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.05.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.16 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од Седумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 април 2024 година
Пред точка Усвојување на Записник од Деветнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 мај 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 29 Царинска Унија - Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Придонес на Република Северна Македонија кон Извештајот на Европската комисија за 2024 година
Пред точка Информација за статусот на подготовка на Реформската агенда 2024-2027, во рамки на Планот за раст за земјите од Западен Балкан
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Информација/Извештај за бројот на поднесени барања и издадени лични документи
1 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги Уни Агро увоз-извоз ДОО Велес како корисник на финансиска поддршка
2 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за софтверски инжинеринг, трговија и услуги МАКСИМА СОФТ извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци како корисник на финансиска поддршка
3 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 02.05.2024-08.05.2024 година
4 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 25.04.2024-01.05.2024 година
5 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 30.04.2024 до 06.02024 година
6 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 23.04.2024 до 29.04.2024 година
7 Годишна програма за работа и развој на Јавното претпријатие Национална радиодифузија-Скопје за 2024 година, со Предлог-одлука
8 Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2023 година
9 Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија за 2023 година
10 Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2021 година, со Предлог-одлука
11 Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2022 година, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
13 Информација за измена на Стаутот на Јавната установа Национален парк Шар Планина, Република Северна Македонија
14 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Златен-Клас Јаворка Атанасова, ул.Вељко Влаховиќ бр.232, Свети Николе, со Предлог-одлука
15 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Маја-ЛО Лазо Орданчев, ул.Карпошева бр.118, Свети Николе, со Предлог-одлука
16 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Миле-Комерц – Милчо Арсов, ул.11-та Македонска Бригада бр.14, Свети Николе, со Предлог-одлука
17 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Орел – Јован Јовев с.Орел Свети Николе, со Предлог-одлука
18 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Караника 2008 – Александар Караник, ул.Ударничка бр.6/14, Свети Николе, со Предлог-одлука
19 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Блага Златановска с.Ѓуземелци Лозово, со Предлог-одлука
20 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Александар Серафимов ул.8-ми Септември бр.28 Свети Николе, со Предлог-одлука
21 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Гета 1 – Татјана Илиева ул.Поглед бр.1 Свети Николе, со Предлог-одлука
22 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Силвана Јакимова, с.Пеширово, Свети Николе, со Предлог-одлука
23 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агро Бојан – Илчо Атанасов ул.Крсте Мисирков бр.31 Свети Николе, со Предлог Одлука
24 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Горан Стојков, с.Амзабегово, Свети Николе, со Предлог-одлука
25 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво Драксвал Комерц ДООЕЛ увоз-извоз с.Мечкуевци Свети Николе, со Предлог-одлука
26 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Дацо – Драган Митрушев, ул.Карл Маркс бр.34, Свети Николе, со Предлог-одлука
27 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Благојче Златев, ул.4-ти Јули бр.85, Свети Николе, со Предлог-одлука
28 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Сашо Димковски, ул.Вељко Влаховиќ бр.226, Свети Николе, со Предлог-одлука
29 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агрос Наташа Димковска, ул.Вељко Влаховиќ бр.226, Свети Николе, со Предлог-одлука
30 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Андреј Даниловски, ул.4-ти Јули бр.28, Свети Николе, со Предлог-одлука
31 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агро-Дикис Димче Јордановски , ул.4-ти Јули бр.79, Свети Николе, со Предлог-одлука
32 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Блендафер – Дејан Гаврилов ул.Сутјеска бр.33, Свети Николе, со Предлог-одлука
33 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Јадра Шпед – Јанче Димковски ул.Вељко Влаховиќ бр.228 Свети Николе, со Предлог-одлука
34 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Никси – Влатко Јованов ул.11-та Македонска Бригада бр.2 Свети Николе, со Предлог-одлука
35 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Напредок – Виданчо Јовев, с.Орел, Свети Николе, со Предлог-одлука
36 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Чифлик Ленче Ѓошевска, ул.Едвард Кардељ бр.22, Свети Николе, со Предлог-одлука
37 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Аница Митрева, ул.Септемвриска бр.74,Свети Николе, со Предлог-одлука
38 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Станка Симоновска, ул.Карпошева бр.79б, Свети Николе, со Предлог-одлука
39 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Азем Ќаиловски ул. „1“ с.Грушино, Арачиново Скопје, со Предлог-одлука
40 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ Мил Ком - Оги Александар Илиевски с.Пчиња бр. 11 Куманово, со Предлог-одлука
41 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агри-Микс Стојанка Павловска, с.Долно Црнилиште, Свети Николе, со Предлог-одлука
42 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Змај Услуга – Виолета Јордева ул.Питу Гули бр.41 Свети Николе, со Предлог-одлука
43 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Гаџо - Љупчо Санев с.Орел Свети Николе, со Предлог-одлука
44 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ѓираз – Анета Санева с.Орел Свети Николе, со Предлог-одлука
45 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидален земјоделец Зодани – 08 – Зоран Илијев с.Кадрифаково, Свети Николе, со Предлог-одлука
46 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Караника 2008 Александар Караник, ул.Ударничка бр.6-14, Свети Николе, со Предлог-одлука
47 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Југо Комерц-2007 Југослав Димитриевски, с.Горобинци, Свети Николе, со Предлог-одлука
48 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Нико Комерц 2008 Никола Димитриевски, с.Горобинци, Свети Николе, со Предлог-одлука
49 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Алид Асанов с.Милино Лозово со Предлог-одлука
50 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Фика Јанева, ул.Крсте Мисирков бр.8, Свети Николе со Предлог-одлука
51 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Грчки Рид Бранко Атанасов, с.Немањици, Свети Николе, со Предлог-одлука
52 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Кушевци Јовче Милановски, ул.4-ти Јули бр.19, Свети Николе, со Предлог-одлука
53 Информација за донесување на Решение за изменување на Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Македонски Брод и Демир Хисар, со Предлог-решение
54 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.924, за КО Сингелиќ-1, на КП бр.3156, Викано место/улица С.Михајлов
55 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.931, за КО Сингелиќ - 1, на КП бр.3138, Викано место/улица С.Михајлов
56 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 927, за КО Сингелиќ - 1 на КП бр. 3155 Викано место/улица С. Михајлов
57 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.952, за КО Сингелиќ - 1, на КП бр.3157, Викано место/улица С.Михајлов
58 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 930, за КО Сингелиќ - 1 на КП бр. 3139, Викано место/улица С. Михајлов
59 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.929, за КО Сингелиќ - 1, на КП бр.3153, Викано место/улица С.Михајлов
60 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.928, за КО Сингелиќ - 1, на КП бр.3154, Викано место/улица С.Михајлов
61 Понуда од нотар Елена Пенџерковски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2912, за КО Јурумлери, на КП бр.687
62 Понуда од нотар Божидар Вангелов од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2729, за КО Гевгелија, на КП бр.5979, Викано место/улица Пазар
63 Понуда од нотар Игор Ефремоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1013 и Имотен лист бр.1262, за КО Селце, на КП бр.548, Викано место/улица Маловоденик
64 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.728, за КО Маџари, на КП бр.1704, Викано место/улица КРИВА ФЕЈА и Имотен лист бр.730, за КО Маџари, на КП бр.1705, Викано место/улица Д.Штипјанчето
65 Прашања и предлози 
66 Информација за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2023 година, како и за степенот на реализација на заклучоците на Владата донесени по точка 14 на Сто и осумдесет и деветата седница одржана на 3-ти октомври 2023 година
67 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење промет на воени стоки за 2023 година 
68    Извештај за реализација на Програмата за поддршка на конкурентноста на  преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2023 година
69         Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ Битола во IV-то тромесечие за 2023 година од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година   
70  Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РСМ за период октомври-декември 2023 година
71 Акциски план со дефинирани активности, рокови и носители за спроведување на дадените препораки за постапување по ревизорскиот извештај 0302-730/2 од 2.5.2023 година од независниот ревизор Грант Тортон ДОО за 2022 година
72 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Стручна студиска програма на втор циклус на специјалистички стручни студии ,,Специјализација за командни и штабни должности“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, во студиската учебна 2024/2025 година
73 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската учебна 2024/2025 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
74 Предлог-одлукa за изменување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)
75 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (ротација од август 2024 до февруари 2025 година)
76 Иницијативи поднесени од адвокат Александар Огненовски од Скопје и од Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ од Скопје, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.136/2024 и У.бр.138/2024 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 45 став 13 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на РСМ“ бр.129/2023 и 53/2024)
77 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје и други, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.127/2024 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за академија на судии и јавни обвинители („Службен весник на РСМ“ бр.53/2024)
78 Информација во врска со пренесување на сопственост на движни ствари во сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на ГЛОБЕ програмата во Република Северна Македонија
79 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности на Проектот „Изградба на канализационен систем/мрежа/колектор во повеќе н.м во општина Врапчиште”.
80 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
81 Информација за пристапување кон двата амандмани на ЕСПО Конвенцијата - Конвенција за оцена на влијание во прекуграничен контекст
82 Информација во врска со решавањето на прашањето за просторно сместување на НУ Галерија на Гостивар – Гостивар
83 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражните постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување од адвокатската куќа Orrick, Herrington & Sutcliffe за предметот г. Гокул Дас Бинани и г-ѓа Маду Бинани како тужители против Република Северна Македонија, за потребата од промена на динамиката на плаќање во врска со прифатената контра-понуда за намирување на долгот на Бинаниеви кон Република Северна Македонија (извршна постапка)
84 Информација во врска со жалбата на Руската Федерација поднесена до ИКАО за рестриктивни мерки во воздушниот сообраќај