221-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.01.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 218-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 јануари 2024 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 219-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 јануари 2024 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за дополнителни прашања од билатералниот скрининг за Поглавје 10– Информатичко општество и медиуми од Кластер 3–Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ во печатена форма, за 2024 година, бр.02-2826/1 од 27.11.2023 година, со Предлог - одлука
2 Информација од Агенција за планирање на просторот за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад
3 Информација во врска со потребата од донесување на одлука за давање на долгорочен закуп на земијиште сопственост на Р.С. Македонија за изградба на Т.С 10 [ 20 ] кв на дел ок КП бр.7867/4 [ нов Кп бр.7867/5 ] гнз, со површина од 24м2 опишано во Имотен лист бр.55816,м.в Чамлк, КО Струмица, зона- вон централно градско подрачје со намена Е 1.8 водови за пренос на електрична енергија
4 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија 
5 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
6 Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност 
7 Информација за Програмата на економски реформи 2024-2026 година
8 Предлог на закон за изменивање и дополнување на Законот за Академија за судии и јавни обвинители
9 Предлог на закон за средното образование
10 Предлог на закон за стручно образование и обука
11 Извештај за работа на Советот за статистика на Република Северна Македонија за периодот јануари - ноември 2023 година
12 Годишна сметка за 2022 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје во 2022 година, со Извештај од независен ревизор и со Предлог - Одлуки
13 Статутарна одлука на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, со Предлог - одлука
14 Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ во електронска форма, за 2024 година, бр.02-2827/1 од 27.11.2023 година, со Предлог - одлука
15 Одлука за утврдување на цената за базата на прописи во електронска форма, на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, бр.02-2828/1 од 27.11.2023 година, со Предлог - одлука
16 Одлука за утврдување на цената за базата на прописи во електронска форма преку мобилна апликација, на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, бр.02-2829/1 од 27.11.2023 година, со Предлог - одлука
17 Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје, за 2024 година, бр.02-2884/1 од 01.12.2023 година
18 Предлог – одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станбен простор во Скопје, на ул.,,Цветан Димов,, бр.29-2/21 и на ул.,,Цветан Димов,, бр.29-2/33 во Скопје
19 Предлог-одлука за давање согласност на Договорот за пренесување на правото за градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
20 Информација по Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари (клима уреди) на Влада на Република Северна Македонија - Секретаријат за законодавство-Скопје
21 Информација во врска со Барањето за давање согласност за усогласување на концесискиот простор на локалитетот „Тројаци“ Општина Прилеп на Друштвото за градежништво, трговија и услуги Ина Трејд Лоте ДООЕЛ Охрид, со Предлог-одлука
22 Информација за постапување на министерствата по заклучок бр.2 по усвоениот ,,Годишен извештај за функцинирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година,, од страна на Владата на Република Северна Македонија на Седумдесет и деветтата седница, одржана на 6 септември 2022 година
23 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енергија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малaтa хидроелектричнa централa, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361
24 Информација за справување со привремено одземени предмети и средства од страна на овластените службени лица на Шумската полиција
25 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство трговија и услуги Агро-Калем ДООЕЛ, Неготино, со седиште во с.Тимјаник, Неготино, со Предлог Одлука
26 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба Надежда Стефанова, с.Криволак, Неготино со Предлог-Одлука
27 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Јовица Илиевски с.Криволак Неготино, со Предлог Одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за паралелен пристапен пат Издеглавје-Ново Село со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница Пресека-Песочани км. 0+000,00 - км.11+498,62), КО Издеглавје, КО Песочани, КО Ново Село, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
29 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за намалувaње на цената на становите во општествена сопственост
30 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „Спорт-Лаиф Трејд“ ДОО Скопје со седиште на Бул.„Борис Трајковски“ бр.198 Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа во Подружница број 3 на Бул.„Партизански Одреди“ 127 лок.4 1000-Скопје
31 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Училишна педагогија“ на Факултетот за образовни науки при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Училишна педагогија“ на Факултетот за образовни науки при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
32 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Граѓанско право“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Граѓанско право“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
33 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Биомедицина” на Факултет за медицински науки, при Државен универзитет „Гоце Делчев” во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Биомедицина” на Факултет за медицински науки, при Државен универзитет „Гоце Делчев” во Штип
34 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ‘‘ГОЛД ЛЕАФ ЕУРОПЕ ДООЕЛ’’ - СКОПЈЕ за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
35 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево (таблети)
36 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на кардиологијата
37 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2024 година, со Предлог-одлука за одобрување на Годишната за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2024 година
38 Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95962, за КО Битола 4, на КП 6220, викано место/улица Девејани
39 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66360 и Имотен лист бр.7968, КО Прилеп, на КП бр.20335 и КП бр.20323, Викано место/улица Моше Пијаде
40 Кадровски прашања 
41 Прашања и предлози 
42 Информација во врска со спогодбено раскинување на договор за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревир Вардар 1 – Гостиварски
43 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП ,,Национални шуми,, - Скопје, за период јули-септември 2023 година
44 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2023 година
45 Завршен извештај за активностите поврзани со минатата кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општина Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 07.11.2023 до 06.12.2023 година
46 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 28.12.2023-03.01.2024 година
47 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект Соларен парк Стипион и Договор за стратешки инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“
48 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје и договор за стратешки инвестиционен проект „МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје“
49 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект AIM GREEN TECH и Договор за стратешки инвестиционен проект „ AIM GREEN TECH“
50 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за Реализација проект за реконструкција и опремување на операциони сали и оддел за интензивна нега при ЈЗУ Клиничка Болница Тетово
51 Информација за измена на повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи за „Реконструкција и адаптација на КАРИЛ- Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
52 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведувањето на градежни работи, измени во тек на градба за адаптација со пренамена на јужно крило на Здравствен дом „Нада Михајлова“ во Дом за стари лица во општина Пробиштип
53 Информација за обезбедување дополнително национално ко-финансирање за изградба на Јавна установа детска градинка во Општина Теарце
54 Информација во врска со реализацијата на проектите за реконструкција, санација и адаптација на објектот на НУ Центар за култура Битола и НУ Народен театар Битола
55 Информација за Петтиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација со 2018 – 2022 за 2022 година
56 Информација за статусот на имплементација за Повеќегодишната акциска програма за животна средина и климатски акции од ИПА 2 на Република Северна Македонија земајки го предвид автоматско повлекување на неискористените ИПА средства од алокациите за 2018 година
57 Информација во врска со реализацијата на проектите, Реконструкција, санација и адаптација на објект на поранешно „Кино – Партизан“ во Битола и Реконструкција со адаптација на театар при НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ Куманово
58 Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижен имот на Министерство за труд и социјална политика, за воспоставување на Центар за дневно и привремено прифаќање и згрижување на жртви на трговија со луѓе
59 Oдлука за определување на квотите на работни дозволи за странци за 2024 година
60 Информација во врска со реализација на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија за хидроелектрични централи на Црна Река
61 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година
62 Одлука за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар и дел од катастарска парцела на општина Демир Капија
63 Информација за спроведување на оценска мисија согласно начелата на јавната администрација на СИГМА во 2024 година
64 Информација за обезбедување на согласност за преземање на обврски за наредни години за реконструкција со доградба и надградба на објектот на Универзална сала во Скопје
65 Предлог-Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправна установа Затвор - Скопје
66 Информацијата за потребата од донесување на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2024 година со Предлог-годишен план за 2024 година
67 Информација за потребата од реструктурирање со продолжување на рокот за имплементација на Проектот за поврзување на локални патишта (Договор за заем бр. 9034-МК, П170267) финансиран од Светска банка
68 Информација со кое се задолжува Министерство за информатичко општество и администрација да даде согласност за итно одобрување на промена на актите на систематизација на работните места на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија со цел да се спроведе Одлуката на Владата на Република Северна Македонија бр.41-6362/9 од 28.12.2023 година со која се одобрува вработување на неопределено време на вкупно 1.117 лица (медицински персонал, помошно технички персонал, хигиеничари и возачи) во 107 Јавни здравствени установи
69 Информација во врска со проектот Изведба на Клиничка Болница Штип
70 Информација за усвојување на Физибилити студија за јавно приватно партнерство за изградба на монтажни катни гаражи во комплекс клинички центар “Maјка Tереза Скопје “ и носење на одлука за започнување на ЈПП
71 Информација за давање согласност за превземање на обврски за чие плаќање е потребно корсистење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за проектирање и изградба на Административно-деловен објект за Министерство за здравство во кругот на Клинички Центар Скопје веднаш до постојното Министерство за здравство
72 Информација за приоретизација на проекти кои би се тендерирале и соодветно имплементирале во рамките на расположливите средства од Програмата ИПА II (2014-2020) за секторот транспорт согласно заклучокот бр.3 од 214 седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 28.12.2023 година
73 Предлог – одлука за именување на Мухаби Синан за генерален конзул и шеф на генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова
74 Предлог – одлука за именување на Идрис Фазлиоски за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул
75 Информација за активностите на проектот Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на основни и средни училишта во РСМ и спогодбено раскинување на Договорот Бр.18-55/40 од 18.03.2009 година и кај носителот на набавката со Бр.12-2795 од 29.03.2009 година со носителот на набавката ГД Гранит АД Скопје
76 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Медицинска физика“ на Медицински факултет – Скопје и Природно-математички факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Медицинска физика“ на Медицински факултет - Скопје и Природно-математички факултет - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
77 Информација за потреба од доделување на дел од недвижни ствари на времено користење кои се наоѓаат во објектите на министерствата и органите на државна управа заради давање под закуп со намена за давање на угостителски услуги и давање согласност за отпочнување на постапката за давање под закуп
78 Предлог на Национална стратегија за ментално здравје за млади 2024- 2026
79 Информација за усвојување на Стратегија за човечки капитал на Република Северна Македонија 2024-2030
80 Предлог-одлука за испраќање на 15 припадници на Армијата на Република Северна Македонија за проверка на неексплодирани минско експлозивни средства
81 Информација за донесување на Одлука за исплата на еднократен паричен надоместок на нематеријална штета на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија, кои се здобиле со воен инвалидитет во вооружените дејствија во 2001 година, со Предлог-одлука
82 Информација за исплата на еднократен паричен надоместок на нематеријална штета за претрпени душевни болки поради смрт на блиско лице на членови на семејства, со Предлог-одлука
83 Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за рестриктивни мерки