План за јавни набавки на Владата

Во прилог можете да ги прегледате плановите за јавни набавки, како и нивните измени за тековната и претходни години:

План за јавни набавки - 2024 година

План за јавни набавки - 2023 година

План за јавни набавки - 2022 година

План за јавни набавки - 2021 година

План за јавни набавки - 2020 година

План за јавни набавки - 2019 година

План за јавни набавки - 2018 година

План за јавни набавки - 2017 година