Правни акти за службени трошоци на јавни функционери

Во продолжение можете да ги погледнете сите правни акти и правилници за службени трошоци на јавните функционери:

 

Назад кон Алатката

 

 1. Упатство за обезбедување и резервации за сместување во РМ со средства од буџетот на РМ
 2. Правилник за начинот и постапката за обезбедување на ВИП услуги на аеродроми при службени патувања на претседателот и членовите на ВМР
 3. Одлука за определување на висината на надоместокот за закупнина на стан на лицата на кои им следува правото на користење на стан согласно со закон, доколку истиот не може да им биде обезбеден
 4. Правилник за угостителски услуги на товар на средствата во буџетот на ВРМ
 5. Правилник за изменување на правилникот за користење угостителски услуги на товар на средствата во буџетот на ВРМ
 6. Одлука за изменување на одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката
 7. Правилник за користење на службен мобилен телефон
 8. Упатство за реализирање службени патувања на товар на средствата во Буџетот на Владата на Република Македонија
 9. Упатство за располагање со пригодни репрезентативни подароци набавени со средствата во Буџетот на Владата на Република Македонија

 

 1. Упатство за користење на угостителски услуги (репрезентација на товар на средствата во буџетот на МОРМ
 2. Решение за користење репрезентација во МВР
 3. Договор за обезбедување на услуги за изнајмување на опрема за настани (озвучување, кабини, проектори, бини) за потребите на СЕП
 4. Договор за вршење општи и заеднички работи и услуги за 2017 година
 5. Правилник за користење на службен телефон
 6. Правилник за измена на правилникот за користење на службен мобилен телефон
 7. Решение за користење на угостителските услуги кои што се плаќаат од буџетот на СЕП
 8. Решение за правото на користење на угостителски услуги во МФ
 9. Правилник за користење на средствата за репрезентација во МЗ
 10. Правилник за користење на средствата за репрезентација во МП
 11. Правилник за користење на угостителските услуги на товар на средствата во буџетот на МЕ
 12. Решение за определување на висината на трошоци за репрезентација во МЕ
 13. Решение за овластување за преземање на финансиски обврски за работи поврзани со извршување на функцијата
 14. Барање за одобрување на надминат лимит за мобилна телефонија во месец 08-2017 година
 15. Правилник за правото, начинот и постапката за користење на средствата за репрезентација во МЛС
 16. Решение за признавање на правото на коистење на службен мобилен телефон и ограничување на износот на сметката
 17. Одлука за користење на угостителски услуги од репрезентација на Бифето на МК