155-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.09.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (394.76 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за последиците од шумски пожари за период од 01.01. до 31.08.2019 и последиците кои директно влијаат на работењето на ЈП „Национални шуми“
2 Информација за давање согласност на Одлука бр.02-703/5 од 05.09.2019 година на Управниот одбор за кредитно задолжување на ЈП „Национални шуми„-п.о.- Скопје, со Предлог-одлука
3 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, Ц.О.Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија
4 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија -23-измена (Царинска управа)
5 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (Царинска управа)
6 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Поддршка на воздухопловна федерација“
7 Барање за согласност за градење на новопредвиден објект АТМ зграда (Air Traffic Management) означен во легенда со бр.19 дефиниран согласно Архитектонско урбанистички проект за Меѓународен Аеродром Скопје со тех.бр. 021/03/2019 од мај 2019 година, заверен со Потврда за завeрка од Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонија бр. 4942/3 од 31.05.2019 година
8 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство
9 Барање за финансиски средства за изработка на инфраструктурни проекти - Урбанистички план вон населено место Веле Поле
10 Барање за пренесување право на сопственост на објект лоциран на КП бр. 4115/1 КО Крушево на Општина Крушево, без надомест, со Предлог-одлука
11 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Национален совет на инвалидските организации
12 Барање доставено од Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
13 Предлог-уредба за престанување на важењето на Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Долно Седларце, општина Брвеница, со Предлог-одлука
15 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-КА Благој Александар Серафимов с.Мородвис Зрновци, со Предлог-одлука
16 Информација во врска со изменување на просторот на концесијата за експлоатација на минерална суровина - градежнотехнички камен мермеризиран варовник на Друштвото за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар на локалитетот „Краста“, општина Гостивар и општина Маврово и просторот на концесијата за експлоатација на минерална суровина - бречирани мермери на Акционерското друштво за производство и услуги КАРБО-НОВА АД Крива Паланка на локалитетот “Краста“, општина Гостивар
17 Информација за потпишување на Договор меѓу Република Северна Македонија и организаторите на EXPO Dubai 2020, со Предлог-договор
18 Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство
19 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за именување на Анета Антова Пешева за Почесен конзул на Канада во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
20 Предлог-закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
21 Предлог-програма за изменување на Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2019 година
22 Предлог-програма за изменување на програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2019 година
23 Информација за вклучување на македонските училишта во иницијативата за саморефлексија при користење на дигитална технологија во образовниот процес - употреба на алатката SELFIE
24 Информација во врска со потребата од обезбедување на простор за НУ Театар комедија - Скопје
25 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела
26 Предлог-одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Установа Детско Одморалиште „Илинден“ - Гостивар за 2019 година
27 Предлог-одлука за начинот на наплата на износот за „ДЕТСКА НЕДЕЛА" во времето од 7 до 13.10.2019 година
28 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство (за зграда 8 на КПбр.2553/1 КО Охрид 4)
29 Иницијатива поднесена од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.115/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019)
30 Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103002 КО Ѓорче Петров на КП бр.7047 дел 13 и КП бр.7047 дел 5 викано место/улица Беришка
31 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.586 КО Злокуќани на КП бр.136 дел 21, КП бр.136 дел 3 и КП бр.136 дел 4 викано место Зајчев Рид
32 Понуда од нотар Нита Џафeри-Исени од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.102293 за КО Тетово 1 на КП бр.2991 викано место/улица ЈНА 124
33 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижн имот со Имотен лист бр.16541 за КО Штип 1 на КП 4 викано место/улица Герен
34 Кадровски прашања /155/
35 Прашања и предлози /155/
36 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за август 2019 година
37 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
38 Информација за вклучување на Меѓународната организација на трудот и дополнување на Меморандумот за соработка за обезбедување ефикасна и координирана соработка во спроведувањето на заедничка медиумска кампања за промовирање на стручните занимања и можностите за стручно образование во Македонија во периодот 2018-2021 година
39 Информација за доделување државна помош на Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје
40 Информација од Претседавачот на Координативното тело во врска со потребата од ангажирање на советник по швајцарско право во рамките на поведена арбитражна постапка од страна на ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна Македонија како тужена под број 24112/ГР кај Меѓународниот арбитражен суд при Меѓународната трговска комора во Париз
41 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за лобирање
42 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на примарна фекална канализација за населено место Арачиново, општина Арачиново
43 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги „Златна копачка-еден“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.47, Кисела Вода, Скопје
44 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „КАК“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа во хотел „Холидеј Ин“ Скопје кој се наоѓа на ул. „Филип Втори Македонски“ бр.5 во Скопје
45 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „К.А.К.“ ДОО Скопје во деловната просторија „Ле Гранд“ казино-Битола која се наоѓа во состав на хотел „Епинал“ на ул. „Широк сокак“ бр.62 во Битола
46 Информација за потребата од донесување на Годишен план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2019 година
47 Предлог-одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и Предлог-решение за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици на Национален совет за информациски и комуникациски технологии